Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3110. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2006, stran 8009.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 6. seji dne 14. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci leto 2006 (v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2006 v naslednji višini:
+----------+---------------------------+-----------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN    |         v SIT|
|     |ODHODKOV          |            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI      |     606,884.494,00|
+----------+---------------------------+-----------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI       |     580,515.609,00|
+----------+---------------------------+-----------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |     26,368.885,00|
|     |II.) /PRORAČUNSKI     |            |
|     |PRIMANJKLJAJ        |            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|     |              |            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN|            |
|     |NALOŽB           |            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH   |           0|
|     |POSOJIL IN PRODAJA     |            |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV    |            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |           0|
|     |KAPITALSKIH ELEŽEV     |            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|           0|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |            |
|     |DELEŽEV          |            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|     |              |            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA     |            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE        |           0|
+----------+---------------------------+-----------------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA      |           0|
+----------+---------------------------+-----------------------+
|IX.    |POVEČANJE SREDSTEV NA   |     26,368.885,00|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.- |            |
|     |V.-VIII.)         |            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |           0|
|     |VIII.)           |            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE     |     -26,368.885,00|
|     |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III) |            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |     79,706.184,00|
|     |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA|            |
+----------+---------------------------+-----------------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2006 so sestavni deli tega odloka.
4. člen
Ostanek sredstev na podračunu Občine Črenšovci v višini 79,709.184,00 SIT se prenese v proračun Občine Črenšovci za leto 2007, kot sredstva na računih.
5. člen
V letu 2006 sta krajevni skupnosti Črenšovci in Bistrica realizirali naslednje lastne prihodke in odhodke:
   - lastni prihodki v višini       6,098.000,00 SIT
  - lastni odhodki v višini       8,522.000,00 SIT
  - presežek/primanjkljaj sredstev
  v krajevnih skupnostih       - 2,424.000,00 SIT.
Primanjkljaj sredstev posamezne krajevne skupnosti se pokriva s presežkov sredstev po posamezni krajevni skupnosti iz preteklih let.
Skupno stanje sredstev na računih krajevnih skupnosti so v višini 3,584.000,00 SIT prenaša v leto 2007.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 44/6-07
Črenšovci, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost