Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3138. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za del območja urejanja CZ1 v Rogaški Slatini, stran 8037.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), določil Odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 49/00, 96/02 in 119/04) ter 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03-UPB1) sprejmem
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za del območja urejanja CZ1 v Rogaški Slatini
1. člen
(predmet Sklepa)
S tem Sklepom se določijo ocena stanja in razlogi za pripravo, območje urejanja, način pridobitev strokovnih rešitev, roki in posamezne faze, pristojni nosilci urejanja prostora ter obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za del območja urejanja CZ1 v Rogaški Slatini (v nadaljevanju: Sprememba CZ1).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo Spremembe CZ1)
(1) Ocena stanja:
Obravnavano območje se ureja z odlokom o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 49/00, 96/02 in 119/04).
(2) Razlogi za pripravo Spremembe CZ1:
Razlog za spremembo veljavnega ureditvenega načrta je interes Občine Rogaška Slatina in zasebnih investitorjev za gradnjo hotelov, turistične in ostale infrastrukture ter ureditev dostopov.
3. člen
(območje urejanja Spremembe CZ1)
Velikost območja Spremembe CZ1 z vplivnim območjem (prometna navezava preko mostu čez vodotok Negonjščica) je približno 4,654 ha. Ureditveno območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parc. št.: 427/1, 427/2, 427/4, 427/5, 429, 430/2, 431/3, 431/4, del 433, del 353/1, 363, 365/1, 365/2, 365/3, 365/4, 365/5, 365/6, 366, 367, 368, 369, 370/1, 372, 353/3, del 808, 809, 810, 811, 820, 813, 814, 816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 817/1, 817/2, 817/3, 818/2, 818/3, 818/4, 818/5, 818/6, 820/2, 820/3, del 1791/1, vse v katastrski občini Rogaška Slatina.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Za izdelavo Sprememb CZ1 bodo izdelane strokovne podlage, na katerih bo temeljila rešitev prostorske ureditve. Uporabijo se tudi strokovne podlage, študije, raziskave in razna ekspertna gradiv, ki so že bila izdelana za obravnavano območje. Po potrebi se ustrezno dopolnijo.
V postopku sprejemanja Sprememb CZ1 je potrebno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(roki in posamezne faze za pripravo Sprememb CZ1)
Roki posameznih faz so predvideni od objave sklepa naprej in so okvirni:
- pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (1 mesec),
- izdelava strokovnih podlag (1 mesec po objavi sklepa),
- priprava osnutka Sprememb CZ1 (1,5 meseca po prejemu vseh smernic),
- javna razgrnitev in javna obravnava (1 mesec),
- sprejem stališč do pripomb in predlogov po končani javni razgrnitvi (10 dni),
- izdelava dopolnjenega osnutka in pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (1,5 meseca) in
- izdelava predloga Sprememb CZ1 in sprejem predloga na seji Občinskega sveta (1 mesec),
- objava sprejetih Sprememb CZ1 v Uradnem listu RS.
Roki se lahko podaljšajo zaradi časovnega zamika posamezne faze kot je pridobivanje smernic, morebitna ponovna javna razgrnitev, usklajevanja in aktivnosti občinskega sveta.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
(1) Nosilci urejanja prostora:
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Celje, Lava 11, Celje,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 42, Celje,
- Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
- Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
- Adriaplin d.o.o., Strma ulica 1, Rogaška Slatina,
- Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
- Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
- OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina,
- Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina - promet,
- Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova ulica 6, Celje,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje in
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem Sprememb CZ1)
Naročnik in investitor Sprememb CZ1 je skupina investitorjev:
- Mesnine Žerak, Žerak Franc s.p., Strmolsko 9, 3252 Rogatec,
- Optika Gobec s.p., Celjska cesta 4a, 3250 Rogaška Slatina,
- SVIT svetovanje in trgovina d.o.o., Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica,
- Blažun Zvonimir s.p., Ulica Mersijev 15, 3252 Rogatec in
- Silvo Ambrož, Kosarjeva 44, 2000 Maribor.
8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na javnem spletu.
Št. 350-0003/2007-02
Rogaška Slatina, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti