Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3186.  Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka Občine Mirna Peč, stran 8283.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01, 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 8. redni seji dne 14. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka Občine Mirna Peč
1. člen
Namen pravilnika je določiti vsebino in pogoje natečaja za izbiro najboljšega turističnega spominka Občine Mirna Peč in način ocenjevanja del, prispelih na razpis.
2. člen
Natečaj mora vsebovati:
- navedbo pravilnika, po katerem poteka izbor,
- dokončni rok, kraj in način sprejemanja natečajnih del,
- pogoje za sodelovanje na razpisu,
- prijavne obrazce in seznam obveznih prilog oziroma seznam obvezne vsebine vsakega natečajnega predloga,
- kriterije ocenjevanja prispelih del,
- nagrade in njihove vrednosti,
- način razglasitve rezultatov in podelitve nagrad,
- število članov strokovne komisije in njeno strokovno sestavo.
3. člen
Vsi izdelki morajo biti prvič predstavljeni javnosti.
4. člen
Komisijo za ocenjevanje in končni izbor bo imenoval župan Občine Mirna Peč za vsak razpis posebej. Člani strokovne komisije izberejo izmed sebe predsednika, ki koordinira delo komisije. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, predsednik pa o izidu obvesti župana Občine Mirna Peč, javnost in udeležence natečaja.
Tajniške in administrativne posle opravlja za to področje zadolžen strokovni sodelavec občinske uprave Občine Mirna Peč.
Član ne more sodelovati na natečaju.
5. člen
Strokovna komisija za ocenjevanje turističnih spominkov pred ocenjevanjem pregleda vse prispele izdelke in idejne osnutke ter izloči tiste, ki ne ustrezajo pogojem natečaja. Izdelkom, ki ustrezajo natečaju, da kontrolne številke, ki služijo za identifikacijo do konca postopka ocenjevanja, ko se odpre mape s podatki o predlagatelju spominka. Vsak predlagatelj lahko sodeluje z največ tremi predlogi.
Prijavitelj mora za vsak posamezni prijavljeni izdelek oddati popolno dokumentacijo. Postopek izbora vodi strokovna komisija.
6. člen
Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe.
7. člen
Strokovna komisija pri ocenjevanju upošteva ves prispeli material: skice, tekstovne obrazložitve, fotografije, končne izdelke.
8. člen
Odpiranje predlogov bo predvidoma v roku 15 dni po zaključku natečaja in ne bo javno. Rezultati bodo razglašeni v roku 15 dni od sprejetja končne odločitve strokovne komisije.
9. člen
Strokovna komisija upošteva pri ocenjevanju naslednje kriterije:
- likovno estetska vrednost (0-10 točk),
- dediščinska vrednost (0-10 točk),
- identitetna in razpoznavna vrednost (0 -10 točk),
- turistično promocijska vrednost kraja (0-10 točk),
- izvirnost (0-10 točk),
- uporabnost in tehnologija izdelave (0-10 točk),
- cena izdelka in možnost trženja (0-10 točk).
10. člen
Vsak član strokovne komisije oceni vsak prispeli izdelek po posameznih kriterijih z oceno od 1 do 10, pri čemer je 1 najnižja ocena, 10 pa najvišja. Seštevajo se točke po vseh kriterijih od vseh članov komisije. Največje možno število točk, ki ga lahko posamezni član žirije podeli posameznemu predlogu, je 70.
Glede na število doseženih točk se določi 6 najboljših predlogov in izmed teh strokovna komisija ponovno s točkovanjem, določenim v 9. členu Pravilnika, izbere tri najboljše.
11. člen
Strokovna komisija praviloma podeli tri nagrade (prvo, drugo in tretjo), si pa pridržuje pravico, da katere od nagrad ne podeli (prve, druge ali tretje) ali da podeli več nagrad iste stopnje (več prvih, drugih ali tretjih nagrad). V primeru, da več izdelkov zasede isto mesto, se nagradni sklad sorazmerno porazdeli. Odločitev o tem, da se določena nagrada ne podeli ali da se podeli več istih nagrad ter o posledični prerazporeditvi nagradnega sklada sprejema komisija z večino glasov.
12. člen
Ko strokovna komisija ugotovi in razvrsti zmagovalne spominke, pripravi obrazložitve ter z rezultati seznani zainteresirane. Komisija se razpusti po javni razglasitvi rezultatov oziroma po 15-dnevnem pritožbenem roku, če ni nobene pritožbe.
13. člen
Razglasitev dobitnikov nagrad in priznanj je javna. Nagrade podeljuje župan na predlog strokovne komisije. Zmagovalni izdelek dobi naziv Turistični spominek Občine Mirna Peč, ki se lahko ustrezno označi.
14. člen
Najboljšim spominkom se podelijo denarne nagrade. Višina denarne nagrade se določi za vsak razpis posebej.
15. člen
Strokovna komisija je popolnoma avtonomna, odloča sama in deluje v skladu s pravilnikom.
16. člen
V primeru nestrinjanja z rezultati je v roku 15 dni po razglasitvi rezultatov možna pritožba, ki se naslovi na župana, ki odloča o pritožbi. V primeru utemeljene pritožbe se opravi ponovno rangiranje za prva tri mesta.
17. člen
Rezultati natečaja bodo javno razglašeni, vsi udeleženci bodo prejeli pisno obvestilo o rezultatih. Nagrajeni spominki in ostali predlogi bodo razstavljeni. Spominki, ki bodo zasedli prvo, drugo in tretje mesto ostanejo v arhivu Občine Mirna Peč. Ostale spominke bodo avtorji lahko prevzeli na sedežu Občine Mirna Peč. Nagrade bodo izplačane po preteku pritožbenega roka, v skladu z zakoni in predpisi na osebni račun avtorja.
18. člen
Občina Mirna Peč s podelitvijo nagrad najboljšim spominkom ne odkupuje avtorskih pravic nad izdelki, vendar si pridržuje prednostno pravico za odkup avtorskih pravic za nagrajene spominke in predloge. Med nagrajenimi izdelki ali ostalimi prispelimi predlogi lahko Občina Mirna Peč v dogovoru z avtorjem izbere izdelek, ki ga bo v primerni izvedbi uporabljala kot reprezentančno darilo.
19. člen
Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-2/2007-1
Mirna Peč, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost