Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3197.  Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2, stran 8301.

Na podlagi 12. člena in 17. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 18. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2, ki ga je izdelal IDEAAL Projekt, d.o.o. Slovenska Bistrica pod št. projekta ID/PR/4/254/06. Projekt je sestavni del tega odloka in vsebuje:
- tekstualni del
- soglasja in mnenja
- grafične priloge.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
Namenska raba
Celotno območje je namenjeno poslovni, trgovski, storitveni dejavnosti s pripadajočimi spremnimi objekti, infrastrukturo, dostopi, cestnimi povezavami, manipulativnimi površinami in parkirišči. Objekti so locirani ob dostopnih in servisnih cestah.
III. UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Opis meje topografsko
Opis meje območja poteka po obodu od izhodiščne točke stičišča uvozne ceste pri AC FPL in parcele privatnega obstoječega objekta, servisnega uvoza na Žolgarjevo ulico med parcelo privatnega obstoječega objekta in plinsko postajo, ob meji plinske postaje, roba povezovalne ceste med krožiščema na izvozni cesti AC in Žolgarjevi ulici, vzporedno z izvozno cesto AC in ob robu obstoječe asfaltirane ceste z iztekom na Žolgarjevo ulico.
4. člen
Seznam parcel
Ureditveno območje obsega naslednje parcele št.: 1878/2, 1732/12, 2509/1, 1719, 1718, 1717/1, 1717/2, 1716/1, 1716/2, 1715, 1708/1, 1696/8, 1696/11 in 1696/17, vse k.o. Slovenska Bistrica.
5. člen
Velikost obravnavanega območja
Površina ureditvenega območja v obravnavi znaša 10.065 m2. Natančna površina območja lokacijskega načrta se bo določila po izvršeni obodni parcelaciji z geodetsko odmero na terenu.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
Območje, ki ga obravnava lokacijski načrt predstavlja dopolnitev prostorske funkcionalne kontinuitete, ki se razteza ob izvozni cesti iz AC. Namembnost obstoječih objektov na tej potezi je trgovsko storitvenega značaja in jih predvidena dejavnost dopolnjuje.
7. člen
Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Lokacijski načrt je zasnovan na obstoječi parcelaciji. Objekti so locirani centralno na predvidene površine. V prostoru med objekti in izvozno cesto je locirano parkirišče za stranke (javni prostor) medtem, ko je prostor za objekti namenjen dostavi in servisnim dostopom (interni prostor).
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
Predvideni objekti so prostorsko locirani vzporedno z izvozno cesto iz AC in z gradbeno linijo sledijo obstoječe trgovske objekte ob tej cesti. Dostopi za stranke so orientirani proti parkirišču. Servisni dostopi so iz internega prostora. Zagotovljena mora interventna pot okoli predvidenih objektov.
8. člen
Pogoji za oblikovanje in usmeritve za projektiranje objektov z ureditvijo njihove okolice in enostavni objekti
Oblikovanje objektov:
Gradnja je lahko pritlična z največ eno medetažo ali etažo.
Oblikovno so predvideni objekti kot zaključeni kubusi ravnih linij z oblikovnim poudarkom na nadstreških.
Objekti so zasnovani tako, da imajo ob osrednjem parkirišču, storitvene, trgovske in pisarniške prostore. V nadaljevanju objektov so predvideni skladiščni in spremni prostori, skupne sanitarije za stranke ter zunanje deponije.
Gradnja objektov je lahko predfabricirana betonska, kovinska ali klasična gradnja.
Strehe so ravne ali z minimalnim naklonom, večinoma utopljene za venčnimi zidovi ali dvokapnice z poudarjenim zaključkom kapne stranice.
Objekti so predvidene višine 7-9 m. Višina objektov mora odražati razmerje med tlorisno velikostjo objekta in projektirano višino.
Pred objekti je možna izvedba nadstreška, ki lahko predstavlja ločen konstrukcijski element ali pa integriran del objekta. Nadstrešek lahko višinsko odstopa od objektov za 2 m.
Fasade ob parkiriščih so predvidene ravne čimbolj transparentne, v steklu ali drugem sodobnem materialu, medtem ko naj bodo stranske fasade ravne, gladke z možnostjo barvnih poudarkov.
Vhodi za stranke so poudarjeni, oziroma izpostavljeni.
Prometne, parkirne in površine za dostope, dovoze in peš promet so v celoti tlakovane, asfaltirane ali v kombinaciji. Proste površine, ki nakazujejo dostope, meje parkirišč in površine ob robu področja so zatravljene in zasajene z niskoraslim drevjem.
Na prostih površinah je predvidena postavitev reklamnih panelov, drogov za zastave, usmerjevalnih tabel in javno razsvetljavo.
9. člen
Higienske in zdravstvene zahteve
Na prosti površini, ki ni namenjena prometu ali funkcionalnemu zemljišču je možno predvideti samostojni enostavni objekt za postavitev kesonov, posod za smeti ali kompaktor.
Vsak objekt na območju mora biti opremljen s predpisanim zabojnikom ali kesonom za komunalne odpadke.
Posebne odpadke, odpadke večjih količin, večje količine embalaže je potrebno predhodno ustrezno kompaktirati. Za več objektov skupaj je potrebno izvesti skupno zbiranje posameznih vrst odpadkov.
10. člen
Geotehnične zahteve
Sestavni del izvedbene dokumentacije mora biti geotehnično poročilo.
11. člen
Pogoji za ozelenitev in ureditve okolja
Vse proste površine, ki niso tlakovane, so zazelenjene in zasajene z nizkoraslim drevjem in grmovnicami. Dovozne ceste imajo javno razsvetljavo.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
12. člen
Dovozna cesta
Območje lokacijskega načrta je dostopno iz izstopne ceste AC, povezovalne ceste med krožiščema na izvozni cesti AC in Žolgarjevi ulici in iz Žolgarjeve ulice.
Znotraj obravnavanega območja lokacijskega načrta je omogočen promet tovornih vozil za dostavo, osebni promet in parkirišča za potrebe poslovno trgovskega centra.
Vse prometnice so projektirane tako, da omogočajo varen, tekoč in neoviran promet za osebna vozila, tovorna vozila, mirujoči promet in dostope za pešce. Sestavni del izvedbene dokumentacije mora biti samostojni projekt prometne ureditve, ureditve dostopa iz izvozne ceste AC, kakor tudi rešitve priključkov na povezovalno cesto, Žolgarjevo ulico in obstoječe ceste.
13. člen
Vodovod
Za potrebe oskrbe s pitno vodo je potrebno zgraditi priključek na vodovod ob povezovalni cesti med krožiščema.
14. člen
Kanalizacijsko omrežje
Meteorna kanalizacija
Celotno območje predvidene pozidave je potrebno priključiti na obstoječo meteorno kanalizacijo na Žolgarjevi ulici. Meteorne vode z manipulacijskih in cestnih površin je potrebno predhodno očistiti na zadostno dimenzioniranih, usedalnikih in lovilcih olja in bencina.
Fekalna kanalizacija
Predvidena je prestavitev obstoječega kolektorja fekalne kanalizacije. Novi objekti se priklopijo na fekalno kanalizacijo na novo zgrajenih revizijskih jaških kolektorja. Gradnja greznic ni dovoljena.
15. člen
Elektrika
Preko območja poteka trasa visokonapetostnega daljnovoda 2x110 kV Maribor-Selce, sektor Maribor Slovenska Bistrica, z varovalnim koridorjem širine 30 m (±15 m).
Sestavni del izvedbene dokumentacije mora biti študija, oziroma dokazilo da niso prekoračene mejne vrednosti elektromagnetnih polj. Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno pridobiti projektne pogoje ELES-a.
Območje, ki ureja predmetni lokacijski načrt križajo:
- 20 kV srednjenapetostni kablovod RTP Slovenska Bistrica-Steklarna Luminos
- 0,4 kV obstoječe nizkonapetostno omrežje bližnje distribucijske transformatorske postaje
- Kabelska kanalizacija za predvidene NN kabelske priključke.
Do območja, ki ga ureja lokacijski načrt je že izvedena kanalizacija za dovod nizko napetostnega priključka na električno omrežje. Odvzem je predviden iz transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Žolgarjeva 1, na lokaciji Poslovno trgovsko storitvenega centra »AC izvoz Slovenska Bistrica jug«. Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo po potrebno zgraditi nizkonapetostni kabelski priključek iz transformatorske postaje 20/0,4 kV Žolgarjeva 1, pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo za nizkonapetostni kabelski priključek ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera po potekala trasa nizkonapetostnega priključka.
16. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Za potrebe telekomunikacij je predviden priklop na obstoječe omrežje na Žolgarjevi ulici.
17. člen
Plinovodno omrežje
Na območju potekajo naslednji prenosni plinovodi:
- P143; od R14 v 14+016-MRP Slovenska Bistrica; premer 100 mm; tlak 50 bar
- P1432; MRP Slovenska Bistrica -MRP Oljarna Slovenska Bistrica; premer 100 mm, tlak 6 bar
- na območju se nahaja tudi merilno regulacijska postaja MRP Slovenska Bistrica.
Pri obravnavi je potrebno upoštevati navedeno prenosno omrežje zemeljskega plina z vsemi omejitvami v pripadajočem nadzorovanem pasu oziroma varnostnem pasu. V 2x5 m pasu plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji.
18. člen
Ogrevanje
Vsi novi objekti naj se priključijo na omrežje zemeljskega plina. Objekte v trgovsko poslovnem centru je možno ogrevati s skupno kotlovnico ali posameznimi kotlovnicami po posameznih sklopih. Kotlovnice so lahko na zemeljski plin ali na obnovljivi vir energije, ki ne onesnažuje okolja.
19. člen
Komunalni odpadki
V skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 35/02), je predvideno ločeno zbiranje in odvoz odpadkov. Potrebno je zagotoviti zbirno mesto za postavitev zadostnega - potrebnega števila posod. Ostali odpadki se zbirajo v skladu z veljavno zakonsko regulativo.
20. člen
Javna razsvetljava
Predvidena je javna razsvetljava dostopnih cest in parkirišč.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
21. člen
Varstvo voda
Predvidena zazidava se ne nahaja na vodovarstvenem območju in je izven poplavnega območja.
22. člen
Vpliv na vodni režim in stanje voda
Pri načrtovanju posega je upoštevano:
Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda je usklajeno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) in Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
Meteorne vode z manipulacijskih in cestnih površin je potrebno predhodno očistiti na zadostno dimenzioniranih lovilcih olja in bencina.
Fekalne odpadne vode iz predvidenih objektov je potrebno do obstoječe kanalizacije izvesti v vodotesni izvedbi.
Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno urediti v pokritih skladiščih v skladu z zakonodajo.
23. člen
Varstvo okolja
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz lokacijskega načrta v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj na podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje oziroma presoje vplivov na okolje.
V severnem delu območja, ki meji na stanovanjske poselitvene površine je predvidena postavitev protihrupne ograje.
Predvidena dejavnost v objektih ne sme prekomerno onesnaževati zraka. Kot energetski vir je predvideno kurilno olje ali plin. Vsi izpusti v ozračje morajo biti prečiščeni skladno z veljavnimi predpisi.
24. člen
Varstvo kulturne dediščine
Obravnavane parcele se ne nahajajo v območju varstva kulturne dediščine.
25. člen
Varstvo narave
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za ohranjanje biotske raznolikosti.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
26. člen
Požarna varnost
V lokacijskem načrtu so upoštevani pogoji Zakona o varstvu pred požarom. Upoštevan je tudi Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov.
Dovozi do posameznih objektov na območju pozidave so urejeni tako, da omogočajo dovoz gasilskim in interventnim vozilom in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti, obstoječimi in predvidenimi, zagotavljajo požarno varnost.
Požarno vodo je zagotoviti z izgradnjo nadzemnih hidrantov na novozgrajenem sekundarnem vodovodnem omrežju.
Za potrebe protipožarne zaščite je izvesti zunanje in notranje hidrante. Za izvedbo hidrantov je potrebno zgraditi priključek na obstoječi vodovod na povezovalni cesti med krožiščema.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
27. člen
Sestavni del lokacijskega načrta je predlog parcelacije glede na namembnost in predvidene površine.
Sestavni del izvedbene dokumentacije je geodetska odmera na terenu, ureditev parcelnih mej in izdaja ustreznih odločb.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
28. člen
Predvidena je faznost izvajanja. Posamezne faze se lahko prepletajo in dopolnjujejo. Našteti vrstni red posameznih faz ni obvezujoč.
Prva faza predvideva odstranitev - rušitev obstoječih stanovanjskih objektov.
Druga faza je izvedba infrastrukture. Po izgradnji primarne prometne, komunalne in energetske infrastrukture je možna etapna gradnja v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi posameznih investitorjev.
Površine, ki ne bodo realizirane v predvideni fazi, morajo biti vizuelno urejene.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI LOKACIJSKEGA NAČRTA
30. člen
Funkcija območja se lahko spremeni pod pogojem, da se s spremembo ne povečajo škodljivi vplivi na okolje oziroma ne presegajo predpisane mejne vrednosti prvotno predvidene funkcije. V tem primeru je potrebno opraviti spremembo lokacijskega načrta v skladu z zakonodajo.
XI. TOLERANCE
31. člen
Tolerance pri umestitvi objekta na parcelo in gabariti objekta
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno - tehnične dokumentacije, če to pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo koncepta lokacijskega načrta.
Tolerance pri višinski umestitvi objektov
Višinska lokacija objektov se določi glede na obstoječe dovozne poti in dostope na obravnavano območje. Dopustno je višinsko odstopanje kolikor je potrebno zagotoviti ustrezne višinske odmike od obstoječe ali predvidene infrastrukture ali zaradi vplivov na okolje.
XII. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH UREDITVE
32. člen
Do realizacije lokacijskega načrta ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z lokacijskim načrtom, niso dovoljeni.
XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
33. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji in izvajalci lokacijskega načrta upoštevati:
Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi morata investitor in izvajalec upoštevati določila lokacijskega načrta.
Pred pričetkom del mora investitor in izvajalec preveriti lego obstoječih komunalnih in energetskih naprav, jih po potrebi zavarovati, zaščititi ali premestiti pod pogoji upravljavcev.
Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja lokacijskega načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili lokacijskega načrta, je potrebno le-tega novelirati.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.
XIV. KONČNE DOLOČBE
34. člen
Pri izvajanju posegov v prostor se morajo upoštevati pogoji soglasij, ki so sestavni del tega zazidalnega načrta.
35. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
36. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica.
37. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-5/2007-6/4
Slovenska Bistrica, dne 18. junija 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost