Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Ob-19697/07 , Stran 5278
1. Predmet prodaje je naslednji poslovni delež: 92,03% poslovni delež RTH d.o.o. v družbi Gratex, pridobivanje in predelava dolomitskega agregata in kurivoprodaja d.o.o., Spodnja rečica 81, 3270 Laško. Družba Gratex d.o.o., Laško se pretežno ukvarja s pridobivanjem, separacijo in prodajo dolomitskih in drugih agregatov in prodajo kuriva. 2. 7,97% poslovni delež je v lasti fizične osebe, ki ima predkupno pravico. 3. RTH d.o.o. bo ponudnikom za pripravo ponudbe omogočil dostop do dodatnih podatkov o družbi, ogled družbe in razgovor z vodstvom družbe. Ponudnikom, ki bodo zainteresirani za nakup poslovnega deleža družbe Gratex d.o.o., Laško bo RTH d.o.o. proti podpisu pogodbe o zaupnosti in plačilu nepovratnega zneska 500,00 EUR dostavil Informacijski memorandum zadevne družbe. 4. Ponudba za nakup poslovnega deleža družbe iz točke 1. mora vsebovati naslednje elemente: a) ceno za nakup poslovnega deleža, b) način in rok plačila kupnine, c) v primeru odloženega plačila kupnine primerno zavarovanje plačila kupnine, d) poslovni načrt družbe za obdobje 3 let, ki ga predloži ponudnik s prikazom podatkov o predlogu razvojne strategije družbe ter z naslednjimi dodatnimi elementi: (i) posledice za zaposlovanje (ohranitev večjega dela delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti), (ii) načrt investicij s terminskim planom in viri financiranja, (iii) razširitev prodajnega trga, (iv) ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje, e) podatke o finančnem in poslovnem položaju kupca. 5. K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti: a) izpisek iz sodne ali druge evidence, ki izkazuje registracijo ponudnika – pravne osebe pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu države, v kateri ima ponudnik svoj sedež; b) poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika; ponudniki – pravne osebe so dolžne k ponudbi priložiti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta ter revizijsko poročilo za zadnja tri poslovna leta, kolikor je družba zavezana k reviziji letnih izkazov v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež ali kolikor z njimi razpolaga; c) ponudniki – fizične osebe so dolžni priložiti dokazila, iz katerih izhaja njihova finančna sposobnost za izpolnitev v ponudbi navedenih pogojev (izjava banke in podobno); d) dokazilo o vplačani varščini. 6. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se bodo vrednotile ponudbe, so: a) višina kupnine za nakup poslovnega deleža; b) način in rok plačila kupnine; c) načrt investicij in viri financiranja; d) ohranitev večjega dela delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti; e) ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje; f) razširitev prodajnega trga; g) boniteta ponudnika. 7. Rok za predložitev ponudb je 10. 8. 2007 do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež RTH d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, najkasneje do 10. 8. 2007 do 12. ure, po lokalnem času, v izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup poslovnega deleža v družbi Gratex d.o.o., Laško – ne odpiraj«. Ponudbe so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za predložitev ponudb. 8. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za predložitev ponudb vplačati na transakcijski račun RTH d.o.o. št. 26330-0011210706 varščino v znesku 10.000,00 EUR. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v nominalnem znesku po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 9. Komisija lahko kadarkoli ustavi ali prekine postopek prodaje poslovnega deleža, ne da bi za to navedla razloge. 10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. 11. Ne glede na pogodbena določila o uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela veljati, če vlada Republike Slovenije ne bo izdala soglasja. 12. Dodatne informacije v zvezi s tem pozivom za javno zbiranje ponudb, Informacijskim memorandumom in plačilom zanj lahko ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca Jasni Kalšek, tel. 01/400-33-45, faks 01/400-33-48, in sicer vsak delavnik od 9. do 11. ure.