Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3218. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2006–2015), stran 8387.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1 in 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2006-2015)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Pokljuka (2006-2015), št. 02-04/06 z dne 12. 2. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Pokljuka, ki meri 5.118,78 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Bled, Gorje in Bohinj, oziroma v katastrskih občinah Zgornje Gorje, Bohinjska Bela, Gorjuše, Bohinjska Češnjica in Bohinjska srednja vas.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Pokljuka je s 1. januarjem 2006 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 18,94% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 81,06% državnih gozdov;
B) površina: 4.835,25 ha, od katere je 4.140,94 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 694,31 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 530,1 m3/ha, od tega 525,4 m3/ha iglavcev in 4,7 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 10,55 m3/ha, od tega 10,42 m3/ha iglavcev in 0,13 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2006-2015) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Pokljuka določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
- proizvodne funkcije na površini 4.292,46 ha,
- ekološke funkcije na površini 1.513,81 ha ter
- socialne funkcije na površini 122,45 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2006-2015) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Pokljuka za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
- najvišji možni posek v višini 305.000 m3, od tega 303.500 m3 iglavcev in 1.500 m3 listavcev,
- gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 619,11 ha,
- nega drogovnjaka na površini 219,50 ha,
- varstvena dela, potrebna za zaščito pred erozijo v obsegu 100 delovnih dni,
- varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari, in sicer vzdrževanje 25 km protipožarnih presek ter vzdrževanje 13 km protipožarnih stez,
- varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 51,5 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 8.540 tulci ter zaščita s 1.200 m ograje,
- varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 1.300 delovnih dni,
- nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje biotopov v obsegu 60 delovnih dni, vzdrževanje grmišč na površini 15,0 ha, vzdrževanje travinj na površini 26,0 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 30 delovnih dni ter sadnja plodonosnega drevja na površini 0,5 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2006-2015) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Pokljuka v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2015 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2006-2015).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pokljuka (2006-2015) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pokljuka, Triglavska cesta 47, Bled, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pokljuka (2006-2015).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-7/2001/12
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-2311-0087
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost