Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3209. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-G), stran 8362.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2007.
Št. 001-22-74/07
Ljubljana, dne 2. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-G)
1. člen
V Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo in 70/06 - odločba US) se v 5. členu doda peti odstavek, ki se glasi:
»Glede omejitve izvrševanja volilne pravice na lokalnih volitvah oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.«.
2. člen
45.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Volilni organi za lokalne volitve so samostojni in neodvisni organi občin. Funkcija članov volilnih organov je častna.
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila, in sicer:
- predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, ki je enak povprečni mesečni plači za poklicno opravljanje funkcije župana v občini;
- namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik tajnika v znesku, ki je enak 80% nadomestila predsednika občinske volilne komisije;
- člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki v znesku, ki je enak 20% nadomestila predsednika občinske volilne komisije.
Pravico do ustreznega nadomestila imajo tudi predsednik, namestnik predsednika, člani, tajnik in namestnik tajnika posebne volilne komisije iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona ter predsednik, namestnik predsednika, člani, tajnik in namestnik tajnika volilne komisije volilne enote iz četrtega odstavka 33. člena tega zakona v višini 50% nadomestila, določenega v prejšnjem odstavku.
Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz drugega odstavka tega člena, so člani volilnih organov, ki sodelujejo na volitvah, upravičeni do ustreznega nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, ob upoštevanju določbe drugega odstavka tega člena, določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta najpozneje deset dni po razpisu volitev. Merila za določitev višine nadomestila iz tega odstavka se določijo z aktom občinskega sveta.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na dan glasovanja, določenega z aktom o razpisu volitev, imajo za vsak dan glasovanja na volitvah pravico do nadomestila v višini treh dnevnic za službeno pot v domovini v celodnevnem trajanju, v skladu z aktom vlade, s katerim se določa višina dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo, razen za predčasno glasovanje, za katerega se uporablja sedmi odstavek tega člena.
Predsednik in namestnik predsednika volilnega odbora sta za vsako glasovanje upravičena do dodatnega nadomestila v višini polovice dnevnice, določene v tem členu.
Za posebne oblike glasovanja, kot so predčasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču za invalide in druge oblike posebnega glasovanja, določi višino nadomestila predsedniku, namestniku predsednika in članom volilnega odbora komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta na predlog občinske volilne komisije v desetih dneh po razpisu volitev, pri čemer višina njihovega nadomestila ne sme presegati višine, določene v tem členu, razen za člane volilnega odbora, ki vodi predčasno glasovanje. Tem članom volilnega odbora pripada nadomestilo iz petega in šestega odstavka tega člena, ki se lahko poveča za eno ali dve dnevnici glede na trajanje glasovanja.
Nadomestila, ki jih določa ta člen, se izplačajo na podlagi akta o imenovanju volilnega organa.«.
3. člen
Drugi stavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Potrebno število podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15.«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Če se v času do razpisa rednih volitev spremeni območje občine, če se območje občine razdeli na več volilnih enot ali pa se spremeni območje volilnih enot, ugotovi v skladu s prejšnjim odstavkom potrebno število podpisov občinska volilna komisija.«.
4. člen
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali za zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 1 000.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru spremembe območja občine ali volilnih enot do razpisa volitev se uporablja določba drugega odstavka 54. člena tega zakona.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
Doda se 96.a člen, ki se glasi:
»Občinska volilna komisija v celoti ali deloma odpravi odločbo s katero je v postopku potrjevanja list kandidatov potrdila listo kandidatov, če sama, do roka za objavo potrjenih list kandidatov, ali na podlagi ugovora predstavnika katerekoli liste kandidatov ugotovi, da je lista kandidatov sestavljena v nasprotju s tem zakonom. Ugovor predstavnika liste kandidatov mora biti podan najpozneje v 48 urah po dnevu objave seznama list kandidatov.
Občinska volilna komisija odloči o ugovoru najpozneje v 24 urah po prejemu ugovora.
Zoper odločitev občinske volilne komisije iz drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba iz 97. člena tega zakona.«.
6. člen
V prvem odstavku 97. člena se besedilo »iz prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »iz 96. in 96.a člena«.
7. člen
V 106. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.«.
8. člen
V četrtem odstavku 109. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pri določanju kandidatov morajo sodelovati člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/93-9/58
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EPA 1376-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.