Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3271. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radeče, stran 8473.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 18. člena Statuta Občine Radeče - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 52/06) je Občinski svet Občine Radeče na 7. redni seji dne 20. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju: priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) v nadaljevanju Uredba za skupinske izjeme) in z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za državne pomoči (v nadaljevanju: pomoči) izvajanja programa ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine Radeče (v nadaljevanju: občine).
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij in subvencionirani obliki storitev.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
- »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
- »kmetijski proizvodi « pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
- »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
- »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
- »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
- »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
- »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
- »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;
- »slabe vremenske razmere«, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež ali suša, ki uničijo v posameznem pojavu več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih instrumentov in ukrepov:
+----------------------+---------------------------------------+
|Finančni       |Ukrep                 |
|instrument      |                    |
+----------------------+---------------------------------------+
|Skupinske izjeme za  |1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za |
|kmetijstvo      |primarno proizvodnjo          |
|           |2. Varstvo tradicionalnih krajin in  |
|           |stavb ter naravnih vrednot zaščitenih |
|           |z občinskim odlokom          |
|           |3. Premestitev kmetijskih poslopij v  |
|           |javnem interesu            |
|           |4. Pomoč za plačilo zavarovalnih    |
|           |premij                 |
|           |5. Pomoč za zaokrožitev zemljišč    |
|           |6. Pomoč za spodbujanje kakovostnih  |
|           |kmetijskih proizvodov         |
|           |7. Zagotavljanje tehnične podpore v  |
|           |kmetijstvu               |
+----------------------+---------------------------------------+
|Splošna pravila za  |1. Naložbe za opravljanje dopolnilne  |
|gospodarstvo     |dejavnosti na kmetijah         |
|           |2. Naložbe v opravljanje storitev in  |
|           |trženje proizvodov in storitev s    |
|           |kmetij                 |
+----------------------+---------------------------------------+
|Izvajanje lokalne   |1. Izvajanje projektov lokalne     |
|razvojne strategije  |razvojne strategije s področja zgoraj |
|           |navedenih ukrepov           |
+----------------------+---------------------------------------+
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
- pravne in fizične osebe - ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
- člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
- organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije;
- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
7. člen
(letni program ukrepov)
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navedenih vrst pomoči vsako leto z razpisom določi Komisija za kmetijstvo Občine Radeče na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine.
Letni program ukrepov pripravi Komisija za kmetijstvo Občine Radeče na osnovi določil pravilnika in mora vsebovati najmanj:
- navedbo ukrepa,
- višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
- predmet podpore, pogoje upravičenosti, opravičljive stroške, upravičence in finančne določbe za dodelitev sredstev iz pravilnika in druge pogoje, ki jih ta pravilnik ne določa.
8. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega na krajevno običajen način in na uradni spletni strani občine, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
9. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem pravilniku bodo podrobneje določena v javnem razpisu.
Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah.
10. člen
(javni razpis)
1. Javni razpis mora vsebovati:
- namene, za katere se dodeljujejo pomoči (vrste pomoči in ukrepe),
- predmet podpore,
- pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
- upravičence za dodelitev sredstev,
- upravičene stroške,
- morebitne omejitve,
- finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči),
- višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
- merila za ocenjevanje vlog,
- navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
- rok za vložitev zahtevkov,
- naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,
- način reševanja vlog,
- odpiranje vlog,
- rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke, predvsem:
- osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
- namen zahtevka,
- izjavo o točnosti navedenih podatkov,
- izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
- druge zahtevane priloge.
II. UKREPI
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
11. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, skladno z razpisanimi pogoji.
II. Upravičenci:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijski gospodarstev,
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti,
- kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali).
IV. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
• do 40% upravičenih stroškov za ostala območja
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi.
Predmet podpore sta naslednja sklopa naložb:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
- naložbe v hleve s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, jajc in mesa;
- naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
- nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
- prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov;
- nakup in postavitev rastlinjakov, v ključno s pripadajočo opremo;
- nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
Nakup kmetijskih zemljišč je mogoč v višini 10% opravičljivih stroškov celotne investicije.
A) Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti ustrezno dovoljenje za izvedo investicije;
- predložiti morajo potreben načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje.
B) Upravičeni stroški:
- stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na zakonodaji Skupnosti;
- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
- nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje obnove ali adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče);
- nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
- prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo;
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
- splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
- naložbe v postavitev pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih gospodarstev;
- naložbe v obnovo v namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%;
- naložbe v poti (ki niso javno dobro), vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih).
A) Specifični pogoji upravičenosti:
- izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše;
- izdelan načrt obnove namakalnega sistema, s katerim se dokazuje, da vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%;
- izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopov (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih).
B) Upravičeni stroški:
- stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
- stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev;
- stroški strojnih storitev za urejanje zemljišč in vzpostavitev travinj;
- stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti, stroški strojnih storitev;
- splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
12. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb ter naravnih vrednot zaščitenih z občinskim odlokom (5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom, in sicer:
- za naložbe, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
- za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju Občine Radeče.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture;
- v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta, (fotodokumentacija, zemljiškonjižni izpisek, katastrski načrt);
- predloženi morajo biti predračunu.
IV. Upravičeni stroški:
- stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program;
- stroški za nabavo materiala za obnovo;
- stroški za izvajanje del.
V. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• Naložbe za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
• Naložbe za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD,
• dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 50 €, najvišji znesek pa 3.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
13. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu (6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopij, če je le-ta v javnem interesu.
II. Upravičenci:
Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju Občine Radeče.
III. Pogoji upravičenosti:
Premestitev mora biti v javnem interesu.
IV. Upravičeni stroški:
- razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
- izgradnja nadomestnega modernejšega poslopja.
V. Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči:
• do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
• če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na OMD, na ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti poslopja po premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55% ali 45% na območju OMD,
•- če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%, na OMD pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55% ali 45% na območju OMD.
• najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 500 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
14. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine.
II. Upravičenci:
- kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju Občine Radeče;
- zavarovalnice, ki imajo sklenjeno pogodbo z Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge.
II. Splošni pogoji upravičenosti:
Pogoji Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje.
III. Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev.
IV. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• podpora občine, z upoštevanjem uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 100 € na upravičenca na leto.
15. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč.
II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za zaokrožitev zemljišč so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Občine Radeče.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
IV. Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
V. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• do 100% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Največji znesek pomoči znaša 500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
16. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve sofinanciranja spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so Izvajalci, skladno z ukrepom.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
- izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost,
- občina z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
IV. Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:
- stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po standardih ISO 9000 in 14000;
- stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP);
- stroški za uvedbo sistemov sledljivosti;
- stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje.
V. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 100 €, najvišji pa 1000 € na upravičenca na leto.
17. člen
Zagotavljanje tehnične podpore (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore štejejo:
1. usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti;
2. izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
II. Upravičenci:
1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije;
2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Občina Radeče z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod točko ena in dva prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
IV. Upravičeni stroški:
1. Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje:
- stroškov organiziranja programov usposabljanja.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
- honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
- stroški udeležbe,
- potni stroški,
- stroški izdaje publikacij,
- najemnine razstavnih prostorov.
4. Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 - poreklo niso imenovani.
5. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
V. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• pomoč lahko krije do 100% stroškov;
• pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
• kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo.
- najmanjši/največji upravičeni stroški:
• najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 1000 €/ program letno;
• najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije do 6.000 €/program letno;
18. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 11 do 18 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
19. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
I. Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
- predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč …);
- predelava kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1;
- turizem na kmetiji;
- dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
- kompostiranje organskih snovi.
II. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Radeče.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Upravičeni stroški:
- vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
- nakup nove opreme;
- promocija;
- splošni stroški.
V. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
do 50% upravičenih stroškov.
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
20. člen
Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
I. Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
- neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
- neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
II. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Radeče.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Upravičeni stroški:
- vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
- nakup nove opreme,
- promocija,
- ostali splošni stroški.
V. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
do 50% upravičenih stroškov
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE
21. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader) (63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine (projekti s področja ukrepov, opredeljenih v tem pravilniku).
III. NADZOR IN SANKCIJE
22. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja Komisija za kmetijstvo.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče (Uradni list RS,št. 99/02, 89/04).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007-2013.
Št. 900-7/2007-8
Radeče, dne 20. junija 2007
Župan
Občina Radeče
Matjaž Han l.r.