Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3213. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-C), stran 8368.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2007.
Št. 001-22-82/07
Ljubljana, dne 2. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI (ZDD-C)
1. člen
V Zakonu o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 9. člena sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»- o zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih;«.
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se za besedo »uporabljati« dodajo besede »prikritih preiskovalnih ukrepov,«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme detektiv za državne organe opravljati detektivsko dejavnost v zvezi s kršitvami in kršilci iz sedme alineje prvega odstavka 9. člena tega zakona.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V tretjem odstavku 20. člena se črta beseda »najvišji«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-05/92-1/14
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EPA 1408-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost