Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3239. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, stran 8411.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 127/06), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07) ter 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 13. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (UVG, št. 71/96, št. 40/97, Uradni list RS, št. 52/99, 88/00, 14/04) se spremeni 10. člen tako, da se glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki zajema naslednja naselja:
- Bačne, Brebovnica, Čabrače, Debeni, Dobravšce, Dolenja Dobrava, Dolenja Ravan, Dolenja Žetina (hišne številke od 11 do 16 - prostorski okoliš št. 0039), Dolge Njive, Fužine, Goli Vrh, Gorenja Dobrava, Gorenja vas, Hlavče Njive, Hotavlje, Hobovše pri Stari Oselici (hišne št. od 4 do 10 in od 20 do 22 - prostorski okoliš št. 0019), Jelovica, Javorjev Dol, Kladje, Kopačnica, Krnice pri Novakih, Lajše, Laniše, Laze, Leskovica, Lučine, Nova Oselica, Podgora, Podjelovo Brdo (razen hišnih št. 27 in 28 - prostorski okoliš št. 0047), Prelesje, Robidnica, Sovodenj, Srednje Brdo, Stara Oselica (hišne št. od 1 do 18a, od 65 do 70, 74 - prostorski okoliš št. 0020, 0091), Studor, Suša, Todraž, Trebija, Volaka, Zadobje (hišne št. od 1 do 16, 20 in 22 - prostorski okoliš št. 0077), Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski Vrh Sv. Urbana.
Znotraj šolskega okoliša se določijo območja podružničnih šol, ki zadovoljujejo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 5. razreda, ter zajemajo naslednja naselja:
- območje PŠ Lučine: Dolge Njive, Goli Vrh, Lučine, Prelesje, Zadobje (hišne št. od 1 do 16, 20 in 22 prostorski okoliš št. 0077),
- območje PŠ Sovodenj: Hobovše pri Stari Oselici (hišne št. od 4 do 10 in od 20 do 22 - prostorski okoliš št. 0019), Javorjev Dol, Laniše, Nova Oselica, Podjelovo Brdo (razen hišnih št. 27 in 28 - prostorski okoliš št. 0047), Sovodenj, Stara Oselica (hišne št. od 1 do 18a, od 65 do 70, 74 - prostorski okoliš št. 0020, 0091).
Matična šola je osnovna šola Gorenja vas, kjer je sedež zavoda. V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo ter dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod. Otroci pa so v matično ali podružnično šolo vključeni v skladu s šolskimi okoliši oziroma območji podružničnih šol.
Starši lahko prepišejo otroka v šolo zunaj svojega šolskega okoliša, če šola, v katero so vpisani, in šola, v katero želijo starši prepisati otroka, s tem soglašata.«.
2. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (UVG, št. 71/96, št. 40/97, Uradni list RS, št. 52/99, 88/00, 14/04) se spremeni 16. člen tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda (šole), ki ga sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 3 predstavniki delavcev šole (2 iz centralne šole, 1 iz podružnične šole ali iz VVE),
- 3 predstavniki staršev (2 iz centralne šole, 1 iz podružnične šole ali iz VVE).
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša.
Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole neposredno in tajno po postopku in na način, ki ga določa zakon in odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.«.
3. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (UVG, št. 71/96, št. 40/97, Uradni list RS, št. 52/99, 88/00, 14/04) se spremeni 25. člen tako, da se glasi:
»Za ravnatelja zavoda (šole) je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda (šole).
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
- mnenje učiteljskega zbora,
- obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež,
- obrazloženo mnenje sveta staršev.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če lokalna skupnost in organi iz tretjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom.
O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
4. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (UVG, št. 71/96, št. 40/97, Uradni list RS, št. 52/99, 88/00, 14/04) se v 26. členu doda:
»Funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja lahko ista oseba v istem zavodu opravlja največ dvakrat.«
5. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (UVG, št. 71/96, št. 40/97, Uradni list RS, št. 52/99, 88/00, 14/04) se doda 26.a člen:
»Ravnatelj zavoda (šole) se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.«.
6. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (UVG, št. 71/96, št. 40/97, Uradni list RS, št. 52/99, 88/00, 14/04) se doda 26.b člen:
»Ravnatelja razreši svet zavoda (šole).
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelj razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
7. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (UVG, št. 71/96, št. 40/97, Uradni list RS, št. 52/99, 88/00, 14/04) se v 4. odstavku 34. člena za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.
Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea.
8. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (UVG, št. 71/96, št. 40/97, Uradni list RS, št. 52/99, 88/00, 14/04) se doda 38.a člen:
»Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oseba, ki:
- je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-07/2007-001
Gorenja vas, dne 13. junija 2007
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost