Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Ob-19570/07 , Stran 5267
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Rogašovci objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto: pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v upravi Občine Rogašovci. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni za na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter obvladujejo delo z računalnikom. Prijava mora vsebovati: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – izjavo o znanju uradnega jezika, – izjavo, da je državljan Republike Slovenije, – izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Rogašovci pridobitev podatkov iz točk 1, 3, 4 in 5 iz uradne evidence. Zaželjeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter, da kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15a, Rogašovci. Kandidat se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu svetovalec za splošne pravne in upravne zadeve. Pravice in obveznosti se bodo določile, glede na delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec I., svetovalec II., svetovalec III. Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. S prijavo na kandidaturo za delovno mesto šteje, da se kandidat strinja, da za namene tega javnega natečaja dovoljuje preveritev podatkov. Če se v postopku sprejemanja v delovno razmerje izkaže, da podatki iz izjav niso verodostojni, je to razlog za prekinitev delovnega razmerja. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj«, na naslov: Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, in sicer v roku 8 dni po objavi tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani www.skupnostobcin.si v rubriki aktualno. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni izraz za moške in ženske. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba župan občine Edvard Mihalič, tel. 02/55-88-500.