Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 441/07 Ob-19729/07 , Stran 5296
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 441/07 z dne 21. 6. 2007, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 1, v izmeri 53,70 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Lenartu, ležeče na parc. št. 546, vpisani pri vl. št. 534, k.o. Lenart, ki je last Davorja in Marije Majić, oba stanujoča Ptujska cesta 13, Lenart v Slovenskih goricah, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-126/93 z dne 14. 10. 1993 in aneksa k citirani pogodbi z dne 3. 6. 1996, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Voitsberg, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Voitsberg, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Davorja in Marije Majić, oba stanujoča Ptujska cesta 13, Lenart v Slovenskih goricah, v višini 16.000,00 EUR s pripadki.