Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Ob-19575/07 , Stran 5256
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo so naslednje nepremičnine a) par. št. 882/1, 2750 m2, k.o. Javorje, stavbno zemljišče. Izhodiščna cena je 37.273,96 EUR. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Predpisane davčne dajatve prometa na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu videno-kupljeno. 2. Pogoji in pravila javnega razpisa Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. 3. Oblike in pogoji, pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo za a) par. št. 882/1, 2750 m2, k.o. Javorje, stavbno zemljišče: – naziv kupca in njegov naslov; – ponujeno ceno; – program dejavnosti, katere so predvidne na omenjeni parceli; – način in rok plačila kupnine; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejše kot 6 mesecev. V primeru, da je kupec katere druge države Evropske unije, predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu. Za sodelovanje na razpisu mora je potrebno vplačati varščino v višini 10% izklicne cene najnižje ponudbene vrednosti na transakcijski račun št. 01216-0100010176. Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po izbiri ponudnika. 4. Rok za oddajo ponudbe Rok za predložitev ponudbe pod točko je 20. 7. 2007, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za zemljišče«. Ponudba se odda na sedež Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. Pisne ponudbe bo pregledala komisija za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku 15 dni od zaključka dneva za predložitev ponudb. Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija brez kakršne koli odškodninske odgovornosti kadarkoli v okviru razpisnega roka prekine postopek prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla razloge. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali kateremukoli ponudniku, je izključena. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.