Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 151/07 Ob-20081/07 , Stran 5301
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1517/07 z dne 29. 6. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje št. 4 v izmeri 70,83 m2, ki se nahaja v 1I. nad. stanovanjske zgradbe na Pokopališki ulici 4 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 972, k.o. Moste, last solidarne porokinje in zastaviteljice do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 6. 2007, sklenjene s prodajalko Urško Strlekar, roj. 6. 11. 1970, stan. Pokopališka ul. 4, Ljubljana, zastavljena v korist upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 63.000,00 EUR.