Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 1071/2007 Ob-19753/07 , Stran 5298
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1071/2007 z dne 21. 6. 2007, sta bili nepremičnini, in sicer: – enosobno stanovanje št. 2, v izmeri 26,81 m2, locirano v nadstropni etaži poslovno/stanovanjske zgradbe v Framski ulici 11 v Mariboru, ki stoji na parceli št. 1652 in parceli št. 1653/2, vpisani pri vložku št. 1286, k.o. Tabor, last zastaviteljice Mileta Mateje, EMŠO 0705975505379, stanujoče Maribor, Framska ulica 11, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 12. 2002, sklenjene med Pošto Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor in Mileta Matejo, Framska ulica 11, 2000 Maribor in – poslovni prostor – skladišče št. 1 v izmeri 57,78 m2, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta Ptujska cesta 5, Rače, ki stoji na parceli št. 3166/3, vpisano pri vložku št. 650, k.o. Rače, last zastavitelja Štebih Alojza, EMŠO 2807959500175, stanujočega Rače, Ptujska cesta 5, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 1. 2006, sklenjene med Agrokombinat Maribor d.d., Tržaška cesta 41a, Maribor in Štebih Alojzem, Ptujska cesta 5, Rače, zastavljeni v korist upnice Volksbank - Ljudske banke d.d., Dunajska 128A, Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 182.182,00 CHF s pripadki v euro protivrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 31. 5. 2032.