Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3276. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec, stran 8481.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 40., 41. in 141. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo UPB5), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/05) ter 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95, 8/00, 115/00, 60/02 in 114/04) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. seji dne 29. 5. 2007 in Občinski svet Občine Mislinja na 8. seji dne 10. 5. 2007 sprejela
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 33/97, 81/97, 20/98 in 82/98).
2. člen
Spremeni se 6. člen, ki se po spremembi glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
- 80.421 - dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
- 80.422 - drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
- 22.14 - izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
- 70.20 - dajanje lastnih nepremičnin v najem,
- 92.32 - obratovanje objektov za kulturne prireditve
- 92.31 - umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
- 60.230 - drug kopenski potniški promet
- 60.240 - cestni tovorni promet
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.«
3. člen
Spremeni se 10. člen, ki se po spremembi glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanoviteljev,
- 3 predstavniki delavcev zavoda,
- 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev imenujeta Občinska sveta. Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec imenuje 2 predstavnika, Občinski svet Občine Mislinja pa enega predstavnika. Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in pravila zavoda. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta in namestnika predsednika.
Mandat članov traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predsednikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Mandat predstavnikov ustanovitelja, ki so hkrati člani Občinskega sveta je vezan na njihov mandat v Občinskem svetu in preneha najkasneje v roku 60 dni odkar jim je prenehal mandat v Občinskem svetu. V tem času mora Občinski svet imenovati nove predstavnike. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.
Postopek izvolitve članov sveta šole in način delovanja sveta je določen v zakonu in pravilih zavoda.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02600-6/1997
Slovenj Gradec, dne 30. maja 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.
Št. 602-002/2007
Mislinja, dne 11. maja 2007
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l. r.

AAA Zlata odličnost