Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 14/2007 Ob-19689/07 , Stran 5253
1. Predmet razpisa na poziv: predmet razpisa na poziv je sofinanciranje slovenskih gimnazij za štipendiranje izobraževanja tujih državljanov na javno veljavnem gimnazijskem programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji v višini 62.594 EUR v šolskem letu 2007/08 in v višini 62.594 EUR za šolsko leto 2008/09. 2. Pogoji razpisa na poziv Pozvana institucija mora izpolnjevati naslednje pogoje: a) izvaja program mednarodne mature v šolskem letu 2007/2008, b) ima v prvi letnik tega programa (v tretji letnik gimnazije) vpisane tuje državljane, ki so v Slovenijo prišli izključno z namenom izobraževanja po programu mednarodne mature, c) vpisani tuji državljan je v drugem letniku gimnazije dosegel odličen šolski uspeh, d) tuji državljani niso na izobraževanju v Sloveniji na podlagi mednarodne (bilateralne) pogodbe ali drugih izmenjav, e) prijavi se samo tiste tuje državljane, katerih starši oziroma zastopniki, ki jih preživljajo med izobraževanjem, nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji. Institucija odda prijavo za celotno generacijo tujih državljanov. Prijava na razpis mora vsebovati s strani institucije v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: – potrdilo o višini letnih stroškov izobraževanja (soglasje Ministrstva za šolstvo in šport k višini šolnine), – potrdilo o višini stroškov bivanja v dijaškem domu na osebo, – fotokopijo potnega lista posameznega tujega državljana, za katerega sofinanciranje se prijavlja, – potrdilo o odličnem šolskem uspehu v drugem letniku gimnazije za posameznega tujega državljana, za katerega sofinanciranje se prijavlja, – izjavo staršev ali zastopnika tujega državljana, da nimajo začasnega ali stalnega bivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji in da se strinjajo, da institucija prijavi dijaka za sofinanciranje po tem razpisu in v njihovem imenu podpiše pogodbo. 3. Trajanje in obveznosti iz sofinanciranja: sofinanciranje za tuje državljane, ki so v šolskem letu 2007/2008 vpisani v prvi letnik gimnazijskega programa mednarodne mature (tretji letnik gimnazije), se izvaja eno šolsko leto. Če prijavljeni tuji državljan napreduje v višji letnik, se izvrševanje sofinanciranja nadaljuje v naslednjem šolskem letu, vendar le do roka za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku v istem šolskem letu. 4. Sredstva Sredstva se nakažejo za posamezno šolsko leto na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju neposredno instituciji, naslednje leto pa na podlagi predloženih dokazil o napredovanju v višji letnik. S sredstvi se pokrivajo stroški dijaškega doma, v preostanku pa največ šolnina. Več kot znašajo stroški dijaškega doma in šolnina, posamezni dijak ne more prejeti. Če je prijavljenih več dijakov, kot pa je razpoložljivih sredstev, prejme vsak dijak, ki izpolnjuje pogoje, enak znesek. 5. Rok in način oddaje prijav Institucije pošljejo prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev najkasneje do 28. 9. 2007 po pošti na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 37. razpis). Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 12. in 15. uro na sedežu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije osebno ali po tel. 01/434-10-84 ter po elektronski pošti (metka.novak@ad-futura.si). 6. Druga določila: za izvedbo razpisnega postopka se smiselno uporabljajo Pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future, ki so na voljo na sedežu in na spletni strani Ad future.