Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 430-33/2007 Ob-19757/07 , Stran 5249
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. 2. Razpis se objavlja za sofinanciranje študija po študijskih programih tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti na visokošolskih zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji. 3. Okvirna vsota sredstev je 510.000,00 EUR (Proračun RS 2008, postavka 5751 – sofinanciranje podiplomskega študija). Namenjena je za sofinanciranje študija za študente, državljane Republike Slovenije in držav, članic EU, vpisanih v 1. letnik študijskega programa tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti v študijskem letu 2007/2008 in jim šolnina za magisterij znanosti ali doktorat znanosti še ni bila sofinancirana. Ob upoštevanju predpisov o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva se lahko sofinancira šolnina tudi za te študente. Šolnina za vzporedni študij se ne sofinancira. 4. Na razpis se lahko prijavijo univerze in samostojni visokošolski zavodi, ustanovljeni po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki izvajajo javnoveljavne študijske programe tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti ter izpolnjujejo še naslednje pogoje: a) se pri izvajanju podiplomskega študija in raziskovalnega dela povezujejo z drugimi domačimi ali tujimi visokošolskimi zavodi ali raziskovalnimi organizacijami oziroma uporabniki, b) v študij vključujejo individualno raziskovalno delo študentov, c) so dejavni pri mednarodnem sodelovanju na nivoju podiplomskega študija, d) načrtno spremljajo in ocenjujejo svoje delo ter izkažejo kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela, e) določijo največ 2.503,76 EUR šolnine (normirana šolnina) za letnik študija. Če visokošolski zavod prvič razpisuje podiplomski študijski program, za točke 4a), 4b) in 4c) izkaže sodelovanje na dodiplomskem študiju. Visokošolski zavodi morajo vpis končati najkasneje do 16. oktobra 2007. 5. Sofinanciranje šolnine bo največ do 60% normirane šolnine, to je največ do 1.502,25 EUR. 6. Če sredstva tega razpisa na izbranih visokošolskih zavodih ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh vpisanih študentov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 3. točke tega razpisa, bo delež sofinanciranja linearno zmanjšan. 7. Univerze in samostojni visokošolski zavodi se prijavijo s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem (Obrazec: MVZT_3._stopnja_07/08), ki mu priložijo veljavni študijski program in dokazila za točko 4.a). Obrazec mora podpisati odgovorna oseba univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. 8. Prijavo je treba poslati Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, do 10. 9. 2007, v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje v študijskem letu 2007/2008« in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 12. 9. 2007, ob 9. uri, v sejni sobi na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13/IV. nadstropje. 9. Postopek za izbiro bo vodila tričlanska strokovna komisija, ki jo bo imenoval minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Obravnavala bo le pravočasne in formalno popolne vloge. Med strokovnim pregledom in ocenjevanjem vlog lahko komisija od visokošolskega zavoda zahteva dopolnitve vlog ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje iz tega razpisa. Za dopolnitev prijav bo visokošolskim zavodom določen največ 7-dnevni rok. 10. Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo do 26. oktobra 2007 sprejel sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Visokošolski zavod se zoper sklep o izbiri lahko pritoži v 8 dneh od prejema sklepa. Pogodbe bodo sklenjene do konca januarja 2008. 11. Prijavni obrazci so na spletni strani ministrstva, v rubriki »Javni razpisi«, http://www.mvzt.gov.si; dodatne informacije so prav tako na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, tel. 01/478-46-48.