Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3272. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Semič, stran 8478.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, popr. 112/06) je Občinski svet Občine Semič na 6. redni seji dne 21. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Semič
Splošna določila
1. člen
Namen tega pravilnika je spodbujanje obnove objektov v smislu urejenosti zunanjega videza objektov in naselij, kot tudi obnove in oživljanja vaških in trškega jedra Semiča.
Občini Semič je v interesu spodbujanje obnove fasad na objektih na celotnem področju občine, še posebej v območju vaških jeder in trškega jedra Semiča in bo za ta namen zagotovila sredstva v proračunu.
S tem pravilnikom se določa pogoje, postopek in merila za sofinanciranje obnove fasad na objektih lastnikom, solastnikom in najemnikom stavb, ki jih lahko uveljavljajo na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje obnove fasad.
Upravičenci
2. člen
Upravičenci so lahko vsi, ki so na območju Občine Semič vlagali v obnovo fasad na stanovanjskih, poslovno stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektih ter so dela izvedli v obdobju določenem v razpisu in imajo ustrezna dokazila za obnovo fasade. Dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, oziroma v skladu s pogoji iz upravnega dovoljenja, kolikor si ga je moral upravičenec pridobiti. V primeru, da je objekt oziroma območje varovano kot stavbna oziroma naselbinska kulturna dediščina, morajo biti dela izvedena skladno s soglasjem spomeniškovarstvene službe.
V primeru, da se obnavlja fasada na stavbi v solastnini, poda vlogo pooblaščenec soinvestitorjev v njihovem imenu za njihov račun.
Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih obveznosti do Občine Semič.
Upravičence in pogoje za sofinanciranje se natančneje določi v javnem razpisu.
Postopek za dodelitev sredstev
3. člen
Postopek se prične z objavo javnega razpisa, ki ga potrdi župan.
Javni razpis mora določati najmanj:
- namen razpisa,
- upravičence do razpisanih sredstev,
- splošne in posebne pogoje,
- merila, ki jih morajo izpolnjevati prosilci,
- rok za izplačilo sredstev,
- kraj in način prevzema ali oddaje vlog,
- rok za oddajo vloge,
- rok za obveščanje o izidu razpisa,
- priloge, ki jih morajo prosilci priložiti,
- osnovne podatke, ki jih morajo navesti prosilci v vlogi,
- najvišji odstotek investicije - obnovitvenih del, ki ga lahko pridobi posamezni prosilec,
- višino celotnih razpoložljivih sredstev,
Postopek ugotavljanja upravičencev
4. člen
Postopek izvedbe javnega razpisa vodi Odbor za gospodarstvo (v nadaljevanju: odbor), imenovan s strani Občinskega sveta Občine Semič.
Odbor po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge ne dopolni, se vloga kot nepopolna zavrže.
Odbor nato opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril. Na podlagi ocene vlog odbor pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu.
Merila za izbor upravičenca
5. člen
Merila za izbor upravičenca so:
- Pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti
- Objekti, katerih fasade so bile nevarne za okolico in mimoidoče
- Starost objekta
- Namembnost objekta
- Lega stavbe.
Merila se podrobno in natančno opredelijo v javnem razpisu.
Občina Semič bo prosilce uvrstila tako, da bo prejemnikom sredstev na podlagi zbranih točk in števila popolnih vlog, sofinancirala do največ 50% vrednosti obnove. Večje število zbranih točk pomeni višji % sofinanciranja vrednosti investicije - obnove fasade.
6. člen
Sklep o izbiri upravičenca in višini dodeljenih sredstev sprejme župan na predlog odbora ter ga s pozivom k podpisu pogodbe posreduje upravičencu.
Upravičenec je po preteku pritožbenega roka skleniti z Občino Semič pogodbo o sofinanciranju. Če se upravičenec v tem roku ne odzove na poziv oziroma ni sklenil pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Pritožbeni postopek
7. člen
Upravičenec, ki meni, da izpolnjuje razpisne pogoje in merila iz javnega razpisa, pa ni bil izbran, lahko sproži upravni spor v roku 15 dni od prejema sklepa iz 6. člena tega pravilnika. Predmet spora ne morejo biti postavljena merila in pogoji za ocenjevanje vlog.
8. člen
Če je upravičenec ob oddaji vloge zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki so vplivali na dodelitev subvencije, mora sredstva v celoti vrniti, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izplačila sredstev.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-14/2007-2
Semič, dne 22. junija 2007
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.