Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 487/2007 Ob-19721/07 , Stran 5296
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 487/2007 z dne 21. 6. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 12, v izmeri 82,50 m2, ki obsega tri sobe, kuhinjo, shrambo, kopalnico, WC, predsobo in ložo, kateremu pripada tudi klet – drvarnica v dodatni izmeri 15,10 m2, v stavbi z ident. št. 247, na naslovu Golnik 47, 4204 Golnik, stoječi na parc. št. 368/2 k.o. Golnik, vpisani pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju pri vl. št. 1 k.o. Golnik, last zastaviteljev Žiga Pogačnika in Martine Pogačnik, vsakega do 1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 6. 2007, sklenjene s prodajalko Agato Tobias, Golnik 47, Golnik, zastavljeno v korist zastavne upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarnih terjatev v istem vrstnem redu: – v višini 49.800,00 EUR s pripadki, z obrestno mero za redne in interkalarne obresti v višini Euriborja + 1,30% letno, s pogodbenimi zamudnimi obrestmi, z odplačilom v 120 zaporednih mesečnih obveznostih, od katerih prva zapade v plačilo najkasneje dne 31. 7. 2007, zadnja pa najkasneje 30. 6. 2017, – v višini 49.800,00 EUR s pripadki, z obrestno mero za redne in interkalarne obresti v višini Euriborja + 1,30% letno, s pogodbenimi zamudnimi obrestmi, z odplačilom v 120 zaporednih mesečnih obveznostih, od katerih prva zapade v plačilo najkasneje dne 31. 7. 2007, zadnja pa najkasneje 30. 6. 2017.

AAA Zlata odličnost