Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 430-0005/2007 Ob-19686/07 , Stran 5261
1. Naročnik (koncedent): Občina Lendava. 2. Naslov koncedenta: Glavna ulica 20, 9220 Lendava. 3. Predmet razpisa: oddaja koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava. 4. Območje izvajanja koncesije: koncesija se oddaja za celotno območje Občine Lendava. Predvidena letna količina odpadkov: 10.000 ton. Razpisana koncesija za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov se podeli le enemu koncesionarju. 5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja veljavnosti koncesijske pogodbe za nadaljnjih 5 let. Koncesijska pogodba se ob soglasju pogodbenih strank lahko po preteku časa za katerega je sklenjena podaljša, če koncesionar opravlja javno službo kvalitetno, strokovno in koncedent ni vlagal upravičenih ugovorov v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe. Pogodbeno razmerje nastane s sklenitvijo pogodbe. Koncesionar je dolžan zagotoviti nemoteno opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava. Koncesionar začne zagotavljati zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe po pravnomočni upravni odločbi. 6. Razpisna dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave dalje v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Kontaktna oseba je Jasna Bračič-Szabó. Dodatna pojasnila in informacije lahko kandidati zahtevajo le pisno, z vprašanji naslovljenimi na naslov Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, vključno do 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. 7. Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le, če je dvignil razpisno dokumentacijo. 8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: – da je registriran za dejavnost, ki je predmet javne službe ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje, – da ima ustrezno dovoljenje pristojnega ministrstva za predelavo ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, – da ima ustrezno potrdilo pristojnega ministrstva o vpisu v evidenco za zbiranje in prevoz odpadkov, – da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter zagotavlja odvoz za celotno območje delovanja javne službe (tako zabojniki, oprema za občasno zbiranje kosovnih odpadkov, vozila za prevoz vseh vrst odpadkov, oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje, oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje, posode za prepuščanje preostankov odpadkov, oprema in vozila za pranje in vzdrževanje posod za prepuščanje preostankov odpadkov), – da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami za opravljanje storitev javne službe, – da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje. 9. Prijava na razpis mora vsebovati osnovne podatke o ponudniku: – dokazila o izpolnjevanju pogojev iz javnega razpisa, določena z razpisno dokumentacijo; – poročilo pooblaščenega revizorja v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99 in spremembe); – bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 40.000,00 EUR, ki mora veljati vsaj en dan več, kot je določeno za veljavnost ponudbe. 10. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili v vložišče Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, najkasneje do 20. 8. 2007 do 10. ure, v zaprti kuverti, s pripisom: »Javni razpis – koncesija za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava – ne odpiraj« in navedbo številke objave tega javnega razpisa. Ponudbe morajo biti vložene v izvirniku. Kuverte morajo biti zapečatene in na hrbtni strani opremljene z naslovom pošiljatelja. Kuverta mora biti zaprta in zapečatena tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bila odprta. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2007 ob 12. uri na v sejni sobi Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Upoštevane bodo le pravilno označene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncedenta. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. 12. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: – cena storitev: 80 točk, – lastnosti ponudnika: 10 točk, – reference ponudnika: 10 točk. Ugodnejši je tisti ponudnik, ki ponudi nižjo ceno od trenutno veljavne cene zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Kolikor bosta dva ponudnika dosegla enako število točk, se bo uporabil postopek s pogajanji. Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji. Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe nosijo ponudniki. 13. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb. 14. O izbiri koncesionarja odloči tajnik občine z upravno odločbo. Tajnik občine si mora pred izbiro koncesionarja pridobiti mnenje Občinskega sveta Občine Lendava. Če Občinski svet Občine Lendava ne da mnenje v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko tajnik občine izda odločbo brez tega mnenja. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi pravnomočne upravne odločbe sklenjena koncesijska pogodba. 15. Naročnik si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. Javni razpis se lahko ponovi. 16. Tekst javnega razpisa je bil posredovan v objavo na Uradni list RS, dne 28. 6. 2007.