Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 023-7/2006-18 Ob-19694/07 , Stran 5279
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Upravna enota Slovenj Gradec, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec. 2. Zakonska podlaga za razpolaganje. Odlok o Programu prodaje državnega, finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.126/06, Uredba o pridobivanju in razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin v povezavi z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.126/06). 3. Predmet prodaje je premičnina: – rabljeni osebni avtomobil znamke Renault CLIO 1.4, s petimi vrati, leto izdelave 1999; št. prevoženih kilometrov: 73.300, redno servisiran, dobro ohranjen, s klimo in servo volanom, izhodiščna cena: 3.255 EUR. 4. Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost, ker nismo zavezanci za plačilo davka na dodano vrednost. 5. Vozilo se proda po sistemu »videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljanja kasnejših reklamacij. 6. Vrsta pravnega posla: prodaja na osnovi prodajne pogodbe. 7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo pooblaščena oseba – vodja komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno ali v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom. 8. Ponudbo za nakup premičnine lahko dajo fizične osebe državljani Republike Slovenije ali pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. 9. Plačilo kupnine je dolžan uspeli kupec plačati najkasneje v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupnina se nakaže na podračun računa za izvrševanje proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972. 10. Pogodba bo predvidoma sklenjena v roku petnajstih dni od zaključka zbiranja ponudb. Vzorec pogodbe je na ogled na Upravni enoti Slovenj Gradec. 11. Ogled vozila je mogoč vsak delovni dan do izteka roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s Francem Konečnikom (tel. 02/88-50-585) ali Matejem Blažunom (tel. 02/88-50-550), ki interesentom nudita tudi vse podrobnejše informacije. 12. Zbiranje ponudb se začne takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 13. Ponudniki za nakup avtomobila svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo v roku 14 dni po objavi v uradnem listu, na naslov: Upravna enota Slovenj Gradec, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ne odpiraj-ponudba za nakup premičnine«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno oddati do navedenega datuma na Upravno enoto Slovenj Gradec, Oddelek za občo upravo, soba 211a, najkasneje do 12. ure. Ponudbi priložijo: – izjavo o ponujeni ceni za vozilo, – pisno izjavo, da se strinja s pogoji javnega razpisa. 14. Pravočasno prispele in oddane ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenovala načelnica upravne enote. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala. 15. Vse stroške in davščine v zvezi s prodajno pogodbo za rabljeno osebno vozilo, razen stroškov izdelave cenitvenega poročila in stroškov te objave nosi kupec. Lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov. 16. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na sprejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako lahko Upravna enota Slovenj Gradec ali vlada ali komisija vodenje in nadzor postopka razpolaganja s premičnim premoženjem ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi nesklenitve pogodbe s katerikoli ponudnikom je izključena.

AAA Zlata odličnost