Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane, stran 8409.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 127/06), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07) ter 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 13. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane (Uradni list RS, št. 13/97, 60/98, 52/99) se spremeni 11. člen tako, da se glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja: Bukov Vrh, Bukov Vrh nad Visokim, Četena Ravan, Delnice, Dobje, Dolenčice, Dolenja Žetina (hišne št. od 1 do 4, od 6 do 10 ter 17 in 18 - prostorski okoliš št. 0084), Dolenje Brdo, Gabrška Gora, Gorenja Ravan, Gorenja Žetina, Gorenje Brdo, Hotovlja, Jarčje Brdo (razen hišne št. 1), Javorje, Jazbine, Kovski Vrh, Kremenik, Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Malenski Vrh, Mlaka nad Lušo, Murave, Na Logu, Podobeno, Poljane nad Škofjo Loko, Podvrh, Predmost, Smoldno, Srednja vas - Poljane, Vinharje, Visoko pri Poljanah, Volča, Zakobiljek, Zadobje (hišne številke: 17, 19, 21, 23 - prostorski okoliš št. 0083), Zapreval, Žabja vas.
Podružnična šola Javorje zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 5. razreda na območju šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja: Četena Ravan, Dolenčice, Dolenja Žetina (hišne številke: od 1 do 4, od 6 do 10 ter 17 in 18 - prostorski okoliš št. 0084), Gorenja Žetina, Jarčje Brdo (razen hišne št. 1), Javorje, Mlaka nad Lušo, Murave, Podvrh, Zapreval.
Matična enota je osnovna šola Poljane, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod. Otroci pa so v matično ali podružnično šolo vključeni v skladu s šolskimi okoliši.
Prošnje posameznih učencev, ki bi zaradi osebnih razlogov želeli spremeniti šolski okoliš, obravnava in o njih odloča ravnatelj šole.«.
2. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane (Uradni list RS, št. 13/97, 60/98, 52/99) se spremeni 17. člen tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda (šole), ki ga sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 3 predstavniki delavcev šole (2 iz centralne šole, 1 iz podružnične šole ali iz VVE),
- 3 predstavniki staršev (2 iz centralne šole, 1 iz podružnične šole ali iz VVE).
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša.
Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole neposredno in tajno po postopku in na način, ki ga določa zakon in odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.«.
3. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane (Uradni list RS, št. 13/97, 60/98, 52/99) se spremeni 27. člen tako, da se glasi:
»Za ravnatelja zavoda (šole) je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.«.
4. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane (Uradni list RS, št. 13/97, 60/98, 52/99) se spremeni 28. člen tako, da se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda (šole).
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
- mnenje učiteljskega zbora,
- obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež,
- obrazloženo mnenje sveta staršev.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če lokalna skupnost in organi iz tretjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom.
O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
5. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane (Uradni list RS, št. 13/97, 60/98, 52/99) se v 30. členu doda:
»Funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja lahko ista oseba v istem zavodu opravlja največ dvakrat.«
6. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane (Uradni list RS, št. 13/97, 60/98, 52/99) se doda 30.a člen:
»Ravnatelj zavoda (šole) se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.«.
7. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane (Uradni list RS, št. 13/97, 60/98, 52/99) se doda 30.b člen:
»Ravnatelja razreši svet zavoda (šole).
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelj razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
8. člen
»V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane (Uradni list RS, št. 13/97, 60/98, 52/99) se v 4. odstavku 39. člena za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
» - daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.
Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea.
9. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane (Uradni list RS, št. 13/97, 60/98, 52/99) se doda 43.a člen:
»Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oseba, ki:
- je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-08/2007-001
Gorenja vas, dne 13. junija 2007
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti