Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3264. Sklep o ugotovitvi stanja priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur, stran 8446.

Na podlagi 46., 57., 96. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03-odl. US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo - Uradni list RS, št. 23/07) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P
o ugotovitvi stanja priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota ugotavlja stanje pri pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur, katerega predlog je izdelal RATING - RATNIK OTO, dipl. inž. gradb., s.p., Šercerjevo naselje 18, Murska Sobota, in določa način nadaljnje priprave ter sprejema tega akta.
(2) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 27/99 z dne 16. 4. 1999) in je bil izdelan po določilih Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUNDPP).
(3) Pravna podlaga je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(4) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, pop. 8/03, v nadaljevanju: ZUreP-1).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
(1) Mestna občina Murska Sobota je do uveljavitve ZPNačrt vodila postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v skladu z določili ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu.
(2) Zaključene so naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
- pisna pobuda investitorja in predložitev osnutka k pobudi, 20. 10. 2006
- pismo o nameri priprave akta na MOP glede izdelave CPVO, 16. 11. 2006
- odločba MOP št. 35409-329/06 z dne 7. 12. 2006, da izdelava CPVO ni potrebna
- 1. prostorska konferenca, 25. 1. 2007
- Program priprave izdelave akta, Uradni list RS, št. 18/07
- pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora ter analiza smernic; marec, april 2007
(3) Priprava in sprejem Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur, se bo nadaljeval in zaključil po določilih novega ZPNačrt, saj ob uveljavitvi novega zakona postopek javne razgrnitve in javne obravnave še ni bil izveden.
(4) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur, se po novem ZPNačrt štejejo za Občinski podrobni prostorski načrt.
(5) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. Čeprav je v letu 1999 bil sprejet Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti, je ostalo do danes območje nepozidano in se na njih izvaja kmetijska dejavnost. Za izdelavo spremembe zazidalnega načrta so dali pobudo novi lastniki zemljišč, ki na območju želijo graditi nov trgovski center MERKUR in jim določila sedanjega odloka ne ustrezajo.
3. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
(1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je glede na pobudo, izdelati nova določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za umestitev novega trgovskega centra ter poslovnega objekta, ki je bil definiran sicer že v sedaj veljavnem aktu, vendar se mu bo spremenila namembnost, saj je do sedaj bil namenjen izključno transportni dejavnosti. Določili se bodo urbanistično-arhitektonski pogoji z določili umestitve novega objekta in ureditvijo zunanjih površin.
(2) V spremembi zazidalnega načrta se bo predvidela nova parcelacija in izvedba nove komunalne infrastrukture v območju za namen gradnje trgovskega centra in poslovnega objekta. Infrastrukturne ureditve se bodo izvedle v skladu s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo mimo območja.
(3) Načrtovalec predmetne spremembe zazidalnega načrta bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, pet izvodov akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna podlaga, kot predlog umestitve objektov, je izdelana.
5. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
FAZE                           ROKI
Dopolnitev osnutka akta v skladu       maj, junij 2007
z zahtevami iz podanih smernic
Objava Sklepa o ugotovitvi             junij 2007
stanja priprave akta
Objava sklepa o 30-dnevni javni          julij 2007
razgrnitvi
Javna razgrnitev in javna         julij, avgust 2007
obravnava
Priprava stališč do podanih            avgust 2007
pripomb
I. obravnava na seji Mestnega           avgust 2007
sveta
Predlog akta za pridobitev mnenj    avgust, september 2007
v roku 30 dni
II. obravnava in sprejem akta z     konec septembra 2007
odlokom na seji Mestnega sveta
Objava odloka v Uradnem listu RS        oktober 2007.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) V četrti točki Programa priprave so določeni pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic na osnutek in mnenj na predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, in sicer:
- Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
- Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
- RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
- Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
- Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
- RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p.144
- Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
- Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
- CATV - Kabelsko prenosni sistemi d.d., Lendavska ulica 29, Murska Sobota,
- Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
(2) Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
Finančna sredstva za izdelavo Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur zagotovi investitor.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta ugotovitveni sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
(2) Mestna občina Murska Sobota pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-0007/2006-182
Murska Sobota, dne 20. junija 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.