Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 473/07 Ob-19732/07 , Stran 5296
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 473/07 z dne 27. 6. 2007, je nepremičnina, trisobno stanovanje št. 1, v skupni izmeri 86,48 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih in funkcionalnem zemljišču, ki služi stavbi kot celoti, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Lenardonova ulica 19, stoječe na parc. št. 2182/1, k.o. Tezno, ki je do celote last Boža Jankoviča, stan. Lenardonova ulica 19, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 10. 1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Murecker Strasse 23, 8083 St. Stefan, Republika Avstrija, en. id. št. 1870599, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Hamdije Hasanovića in Zdenke Ferenc, oba stan. Pobrežje 5, Videm pri Ptuju, v višini 140.000,00 EUR s pripadki.