Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3266. Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo, stran 8451.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. junija 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo
1. člen
Ta pravilnik določa način oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov (v nadaljevanju: športni objekti) v lasti Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: mestna občina) v uporabo, višino uporabnine in način plačila uporabnine.
2. člen
Športni objekti se lahko oddajajo v uporabo:
- športnim klubom in društvom, ki izvajajo letni program športa v Mestni občini Nova Gorica,
- vrtcem in osnovnim šolam s sedežem v Mestni občini Nova Gorica za izvajanje šolske športne vzgoje in programa šolskih športnih tekmovanj,
- drugim klubom in društvom, zavodom, samostojnim podjetnikom, organizacijam in raznim skupinam za potrebe organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev.
3. člen
Osnovne šole lahko oddajajo telovadnice v uporabo po končanem pouku oziroma zaključenih interesnih dejavnostih svoje šole, ob pouka prostih dnevih.
Ob praznikih in vikendih se športni objekti oddajajo v uporabo prvenstveno za športna tekmovanja in druge komercialne ter nekomercialne prireditve.
4. člen
Športni klubi in društva, ki imajo sedež v mestni občini imajo pravico uporabe športnih objektov pod enakimi pogoji.
5. člen
Prednostno pravico uporabe športnih objektov v mestni občini imajo športni klubi in društva, ki jih uporabljajo kot primarni objekt za treninge in tekmovanja po naslednjem vrsten redu:
I. prioriteta:
obvezni športni programi šolske športne vzgoje za izvajanje pouka in šolskih športnih tekmovanj,
II. prioriteta:
program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostnih in vrhunski šport, ki jih sofinancira Mestna občina Nova Gorica,
III. prioriteta:
programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki jih sofinancira Mestna občina Nova Gorica,
IV. prioriteta:
programi interesnih športih aktivnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami,
V. prioriteta:
programi športne rekreacije, ki jih sofinancira Mestna občina Nova Gorica ter drugi.
Pri razdelitvi terminov je potrebno prednostno upoštevati:
- primernost telovadnice za posamezno vrsto športa,
- tekmovalno obdobje.
V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda pojavi več interesentov za isti termin, imajo prednost do terminov v zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so pretežno učenci, dijaki in študenti.
6. člen
Določi se naslednje športne objekte:
a) telovadnice v upravljanju osnovnih šol:
1. OSNOVNA ŠOLA BRANIK
2. OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN
3. OSNOVNA ŠOLA DORNBERK
4. OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA
5. OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ
6. OSNOVNA ŠOLA SOLKAN
7. OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS
8. OSNOVNA ŠOLA KOZARA
b) objekti v upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica
1. TELOVADNICA PARTIZAN
- velika telovadnica
- mala telovadnica
2. KOTALKALIŠČE
- kotalkarska plošča
- mala telovadnica
3. DVORANA - BALON
4. BALINIŠČE - športni park
5. ATLETSKE NAPRAVE - STADION
6. NOGOMETNE POVRŠINE
- glavno nogometno igrišče v športnem parku
- pomožno nogometno igrišče ob Kornu
- pomožno igrišče z umetno travo v športnem parku
7. MESTNO KOPALIŠČE
8. TENIŠKI KOMPLEKS - športni park
7. člen
Višina uporabnine za vadbo znaša za eno uro uporabe za:
a) telovadnice v upravljanju osnovnih    Uporabnina na uro
šol
1. OSNOVNA ŠOLA BRANIK                 6,00 €
2. OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN                5,50 €
3. OSNOVNA ŠOLA DORNBERK
- velika telovadnica                  7,00 €
- mala telovadnica                   6,00 €
4. OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA
- velika telovadnica                 11,00 €
- srednja telovadnica                 8,00 €
- mala telovadnica                   6,50 €
5. OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ
- velika telovadnica                 12,50 €
- srednja telovadnica                 8,50 €
- mala telovadnica                   7,50 €
- trim kabinet                     3,50 €
6. OSNOVNA ŠOLA SOLKAN
- velika telovadnica                 11,00 €
- mala telovadnica                   6,50 €
- trim kabinet                     3,50 €
7. OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS
- velika telovadnica                  6,50 €
- mala telovadnica                   5,50 €
8. OSNOVNA ŠOLA KOZARA                 7,00 €
b) objekte v upravljanju Javnega zavoda
za šport Nova Gorica
1. TELOVADNICA PARTIZAN
- velika telovadnica                 12,50 €
- mala telovadnica                   7,50 €
2. KOTALKALIŠČE
- kotalkarska plošča                  6,50 €
- mala telovadnica                   6,00 €
3. DVORANA - BALON                  14,60 €
4. BALINIŠČE - Športni park              4,50 €
5. ATLETSKE NAPRAVE - STADION             7,00 €
6. NOGOMETNE POVRŠINE
- glavno nogometno igrišče v športnem         9,00 €
parku
- pomožno nogometno igrišče ob Kornu          7,50 €
- pomožno igrišče z umetno travo v           8,00 €
športnem parku
7. MESTNO KOPALIŠČE
- predšolska in šolska interesna       2,10 €/na osebo
dejavnost - plavalni tečaji
- veliki bazen - plavalna proga            6,00 €
- mali bazen - plavalna proga             2,00 €
8. TENIŠKI KOMPLEKS - ŠPORTNI PARK          6,50 €.
V ceni je vključen DDV.
Pod pogoji iz prvega odstavka se objekti oddajo v uporabo tudi javnim zavodom, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica in zveze društev.
8. člen
Višina uporabnine za športne objekte za tekme in tekmovanja klubov in društev za vse starostne kategorije je določena za telovadnice OŠ po naslednjem ceniku:
+------------------------+----------------+--------------------+
|     OBJEKT     | Tekme mlajših | Društva, klubi - |
|            |  selekcij  | člani ŠZ in šole |
|            |        |    MONG    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|OŠ BRANIK        |      25 €|        25 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OŠ ČEPOVAN       |      25 €|        25 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OŠ DORNBERK       |        |          |
|- mala telovadnica   |      25 €|        25 €|
|- velika telovadnica  |      35 €|        35 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OŠ FRANA ERJAVCA    |        |          |
|- mala telovadnica   |      45 €|        65 €|
|- srednja telovadnica  |      65 €|        85 €|
|- velika telovadnica  |      85 €|        105 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OŠ M. ŠTRUKELJ     |        |          |
|- mala telovadnica   |      50 €|        70 €|
|- srednja telovadnica  |      70 €|        90 €|
|- velika telovadnica  |      90 €|        110 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OŠ SOLKAN        |        |          |
|- mala telovadnica   |      45 €|        65 €|
|- velika telovadnica  |      85 €|        105 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OŠ ŠEMPAS        |        |          |
|- mala telovadnica   |      25 €|        25 €|
|- velika telovadnica  |      35 €|        35 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OŠ KOZARA        |      50 €|        75 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
V ceni je vračunan DDV.
9. člen
Višina uporabnine za športne objekte za tekme in tekmovanja klubov in društev za vse starostne kategorije za športne objekte v upravljanju javnega zavoda za šport se obračunava po naslednjem ceniku:
+------------------------+----------------+--------------------+
|     OBJEKT     | Tekme mlajših | Društva, klubi - |
|            |  selekcij  | člani ŠZ in šole |
|            |        |    MONG    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|TELOVADNICA PARTIZAN  |        |          |
|- mala telovadnica   |        |          |
|- velika telovadnica  |     15,00 €|       22,00 €|
|            |     30,00 €|       45,00 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|KOTALKALIŠČE      |        |          |
|- kotalkarska plošča  |     15,00 €|       20,00 €|
|- mala telovadnica   |     15,00 €|       20,00 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|DVORANA - BALON     |     65,00 €|       90,00 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|BALINIŠČE - Športni park|     31,00 €|       52,00 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|ATLETSKE NAPRAVE-STADION|    115,00 €|      160,00 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|NOGOMETNE POVRŠINE   |        |          |
|- glavno nogometno   |        |          |
|igrišče         |        |          |
|- pomožno nogometno   |    150,00 €|      200,00 €|
|igrišče ob Kornu    |        |          |
|- pomožno igrišče z   |     95,00 €|      120,00 €|
|umetno travo v športnem |        |          |
|parku          |        |          |
|            |     35,00 €|       50,00 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|MESTNO KOPALIŠČE    |     50,00 €|       75,00 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
|TENIŠKI KOMPLEKS    |     25,00 €|       35,00 €|
+------------------------+----------------+--------------------+
V ceni je vračunan DDV.
10. člen
Uporabnina vključuje stroške ogrevanja, elektrike, čiščenja, vode, zavarovanja, zapiranja in druge materialne stroške, povezane z obratovanjem športnih objektov. Uporabnina se usklajuje enkrat letno v začetku šolskega leta, na podlagi ugotovitvenega sklepa župana, skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin.
11. člen
Klubi in društva do vključno mladinskih selekcij in za tekmovalni šport, v okviru odobrenih ur na javnem razpisu, ne plačujejo uporabnine. Zanje plačuje uporabnino mestna občina.
O uporabi športnih objektov, za katere plačuje mestna občina uporabnino, se sklene tripartitna pogodba med mestno občino, upravljavcem in uporabnikom. Mestna občina bo plačevala uporabnino na podlagi računov, ki jih bodo upravljavci športnih objektov izstavljali mesečno.
12. člen
Uporabniki - izvajalci letnega programa športa plačujejo uporabnino po cenikih, ki so določeni s tem pravilnikom.
Drugi uporabniki športnih objektov, ki ne izvajajo letnega programa športa, plačujejo za uporabo športnih objektov ceno, ki jo določi upravljavec.
Upravljavci športnih objektov lahko oddajo v uporabo športne objekte tudi za druge namene, kot so zabavno-glasbene oziroma kulturne prireditve, razstave, sejme in druge komercialne oziroma pridobitne prireditve. Za te prireditve določijo ekonomsko ceno uporabe glede na zahtevnost prireditve.
Cena za uro ne sme biti nižja od cene, ki je določena za uro vadbe v tem pravilniku.
13. člen
Podpisana pogodba je osnova za izstavitev računa za plačilo uporabnine upravljavcu športnih objektov. Sestavni del pogodbe je navedba uporabnika športnega objekta oziroma vadbene enote, število ur uporabe in veljavna cena ure uporabnine.
14. člen
Upravljavci športnih objektov so dolžni posredovati oddelku za družbene dejavnosti:
- sklenjene pogodbe z izvajalci letnega programa športa o oddaji športnih objektov v uporabo takoj po sklenitvi,
- urnik oddaje športnih objektov,
- poročilo in podatke o prihodkih in porabi sredstev iz naslova oddaje telovadnic najkasneje do 15. julija za preteklo šolsko leto.
15. člen
Sredstva, pridobljena z oddajanjem športnih objektov v uporabo se lahko porabijo za kritje stroškov v zvezi z njihovo uporabo, dvig standarda pogojev za šport in investicijsko vzdrževanje telovadnic, za druge namene pa le, če pridobijo soglasje mestne občine.
16. člen
Nadzor nad uporabo športnih objektov izvaja upravljavec, ki tudi skrbi za čiščenje in vzdrževanje športnih objektov.
17. člen
Uporabniki odgovarjajo za red in disciplino ter pravilno uporabo športnih objektov v času njihove uporabe, na javnih prireditvah pa morajo zagotoviti svojo varnostno službo oziroma redarje, ki bodo skrbeli za red in mir na prireditvi.
18. člen
Upravljavci športnih objektov, oddanih v uporabo klubom in društvom, za katere plačuje mestna občina uporabnino, morajo voditi posebno evidenco o uporabi javnih športnih objektov.
Iz evidence morajo biti razvidni naslednji podatki:
- naziv uporabnika,
- odgovorna oseba uporabnika,
- vodja (trener) uporabnika - osebni podatki in podpis te osebe,
- čas uporabe (urnik koriščenja športnega objekta),
- število udeležencev,
- opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi.
19. člen
Če uporabnik potrebuje športne površine več ur kot jih ima odobrenih, plačuje uporabnino neposredno upravljavcu, ki mu za to tudi izdaja mesečne račune. Osnova za določitev višine uporabnine športnih objektov za izvajalce programov Nacionalnega programa športa je določena v 7. členu tega pravilnika.
20. člen
V primeru zamude plačila računa za več kot 90 dni, se razveljavi pogodba o najemu objekta.
Uporabniki športnih objektov morajo za komercialne, glasbene in druge prireditve uporabnino za športni objekt poravnati pred izvedbo prireditve.
21. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa od 1. 9. 2007 dalje.
Št. 65-2/2003
Nova Gorica, dne 21. junija 2007
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.