Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3211. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-C), stran 8365.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2007.
Št. 001-22-79/07
Ljubljana, dne 2. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSTINSTVU (ZGos-C)
1. člen
V Zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 - uradno prečiščeno besedilo) se v tretjem odstavku 2. člena na koncu stavka pred piko doda besedilo »in, ki zaokrožujejo njegovo ponudbo (suhomesnati izdelki, ustekleničene pijače, kava ipd.)«.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena, drugem in tretjem odstavku 12. člena, prvem odstavku 19. člena in četrti alinei prvega odstavka 21. člena, se besedi »lokalna skupnost« v uporabljenem sklonu nadomesti z besedami »samoupravna lokalna skupnost« v istem sklonu.
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za opravljanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti izpolnjeni pogoji, določeni s tem zakonom in drugimi predpisi.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova, četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Samoupravna lokalna skupnost lahko sprejme akt, s katerim opredeli obdobje dneva, v okviru katerega se sme opravljati gostinska dejavnost iz drugega odstavka tega člena.
Gostinska dejavnost iz drugega odstavka tega člena se sme opravljati le v skladu z aktom iz prejšnjega odstavka.«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za objekt, v katerem namerava opravljati gostinsko dejavnost pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba iz drugega odstavka 2. člena tega zakona, mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta besede »pristojnim za prostor in ministrom,«.
5. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba iz drugega odstavka 2. člena tega zakona, ki želi opravljati gostinsko dejavnost, mora predhodno izpolniti vse pogoje, določene s tem zakonom in drugimi predpisi, za ustrezno vrsto in kategorijo gostinskega obrata ali prostorov za goste pri sobodajalcih in na kmetijah.«.
V tretjem odstavku 11. člena se besede »v katero so razvrščeni po odločbi iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedami »za katero izpolnjujejo vse predpisane pogoje«.
6. člen
Besedilo prvega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sobodajalec po tem zakonu je fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko, ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena tega zakona, tudi v drugih prostorih.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni register Slovenije.«.
Tretji odstavek se črta.
7. člen
14.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»14.a člen
Ne glede na določbe 12. in 13. člena Zakona o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06), sobodajalec iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije vloži pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
O vpisu sobodajalca fizične osebe v Poslovni register Slovenije AJPES izda potrdilo o vpisu, ki ga posreduje sobodajalcu in pristojnemu davčnemu uradu.
Način vpisa v Poslovni register Slovenije predpiše AJPES v soglasju z ministrom, pristojnim za gostinstvo.«.
8. člen
V prvem odstavku 15. člena se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali pa na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, pod pogoji, ki jih glede obsega in pogojev opravljanja dejavnosti določajo predpisi, ki urejajo opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Za gostinstvo pristojna enota upravne enote lahko po predhodno pridobljenem mnenju za gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti« nadomesti z besedilom »Pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti lahko«.
9. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Ne glede na določbi drugega odstavka 5. člena in prvega odstavka 15. člena tega zakona lahko kmet, ki opravlja gostinsko dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost, opravlja gostinsko dejavnost na prireditvi, povezani s predstavitvijo podeželja ali tradicionalnimi običaji, pri čemer sme nuditi le jedi in pijače iz domačega okolja.
Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni pogoji, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 6. člena tega zakona.«.
10. člen
V 16. členu se za besedama »razen določb« obstoječe besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »8. člena tega zakona, ki se nanaša na uporabno dovoljenje, in katerega uresničevanje nadzoruje pristojni gradbeni inšpekcijski organ, ter določb 4. točke 9. člena tega zakona, ki se nanašajo na pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu, katerih uresničevanje nadzoruje pristojni zdravstveni inšpekcijski organ.«.
11. člen
V prvem odstavku 18. člena se za besedo »zakona« doda besedilo »ali če ugotovi, da gostinec ni označil cen v skladu z določbami 13. člena tega zakona,«.
12. člen
18.a člen se črta.
13. člen
20. člen se črta.
14. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »od 300.000 do 10,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.200 do 40.000 eurov«.
V prvi alinei se besedilo »z odločbo ali brez odločbe za gostinstvo pristojne enote upravne enote« nadomesti z besedilom »s pogoji, določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi (prvi in drugi odstavek 6. člena), ali v nasprotju z aktom iz četrtega odstavka 6. člena.«.
Tretja alinea se črta.
Dosedanji četrta in peta alinea postaneta tretja in četrta alinea.
Na koncu pete alinee se podpičje nadomesti s piko.
Šesta in sedma alinea se črtata.
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »od 100.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 2.000 eurov«.
15. člen
V 22. členu se besedilo »od 100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 1.200 eurov«.
V prvi alinei se za besedo »druge« črta vejica, besedilo »tretje, pete, šeste ali sedme« pa se nadomesti z besedama »ali četrte«. Na koncu stavka se pred podpičjem doda besedilo »ali če opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju z določbami drugega odstavka 14. člena tega zakona«.
V drugi alinei se besedilo »tretje, četrte, pete, šeste ali sedme« nadomesti z besedilom »tretje ali četrte«. Na koncu stavka se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»- posameznik (kmet), če na prireditvi iz prvega odstavka 15.a člena tega zakona opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju z določbami 15.a člena tega zakona ali v nasprotju s pogoji, določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Minister, pristojen za gostinstvo, uskladi Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/97, 51/98, 46/05 in 92/06) z določbami tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
V postopkih za določitev kategorije nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov pri sobodajalcih in na kmetijah z nastanitvijo, se začnejo določbe 5. člena tega zakona uporabljati po uskladitvi Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/97, 51/98, 46/05 in 92/06) s tem zakonom. Do takrat se uporablja dosedanja ureditev.
Minister, pristojen za gostinstvo, uskladi Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06) z določbami tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
17. člen
Določbe drugega odstavka 14. člena in prvega ter drugega odstavka 14.a člena tega zakona se začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. Do takrat se uporablja dosedanja ureditev.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev (Uradni list RS, št. 70/99 in 45/06).
Določbe pravilnika iz prejšnjega odstavka, razen 4. člena, se uporabljajo še šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
AJPES izda v soglasju z ministrom, pristojnim za gostinstvo, akt iz tretjega odstavka 14.a člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Ta akt uredi tudi prenos podatkov iz registra sobodajalcev pri pristojnih upravnih enotah v Poslovni register Slovenije.
18. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01/91-2/21
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EPA 1414-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost