Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3210. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-C), stran 8363.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2007.
Št. 001-22-71/07
Ljubljana, dne 2. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV (ZOUTI-C)
1. člen
V Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 17/06 - uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. kadilnica pomeni tisti zaprt prostor, ki je fizično ločen od drugih zaprtih prostorov in posebej urejen izključno za kajenje.«.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni prostori po tem zakonu so prostori, namenjeni dejavnostim na področju zdravstva, otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, prometa, javnega prevoza, trgovine, gostinstva in turizma, športa in rekreacije ter kulture.«.
3. člen
V 9. členu se v prvem odstavku besedili »Kajenje ubija.« in »Kajenje resno škoduje vam in ljudem okoli vas.« spremenita tako, da se glasita: »Kajenje ubija. Opustite kajenje: tel. št. xxxxxxxxx.« »Kajenje resno škoduje vam in ljudem okoli vas. Opustite kajenje: tel. št. xxxxxxxxx.«.
Za šestim odstavkom se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»Minister, pristojen za zdravje, določi telefonsko številko iz prvega odstavka tega člena in pogoje za delovanje službe na navedeni številki.«.
4. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let. Tobačnih izdelkov ne smejo prodajati osebe, mlajše od 18 let.«.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:
»Prepoved prodaje tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, mora biti v prodajalni tobačnih izdelkov objavljena na vidnem mestu.«.
5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prodajalec sme od vsake osebe, ki kupuje tobačne izdelke in za katero domneva, da še ni stara 18 let, zahtevati, da izkaže svojo starost z javno listino. Če oseba to odkloni, se ji tobačnega izdelka ne sme prodati.«.
6. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prepovedano je kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Za zaprt javni ali delovni prostor se šteje prostor, ki ima streho in popolnoma zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten. Kajenje je prepovedano tudi v prostorih, ki se po tem zakonu ne štejejo za zaprte prostore, če so del pripadajočih funkcionalnih zemljišč prostorov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja.
Ne glede na prejšnji odstavek, je kajenje dovoljeno:
- v posebej za kadilce določenih prostorih nastanitvenih obratov in drugih ponudnikih nočitev,
- v domovih za ostarele in zaporih v prostorih, ki niso namenjeni skupni rabi, kadar v njih bivajo samo kadilci,
- v posebej za kadilce določenih prostorih v psihiatričnih bolnišnicah in v posebej za kadilce določenih prostorih drugih izvajalcev zdravstvene obravnave duševnih bolnikov,
- v kadilnicah.
Kadilnice niso dovoljene v prostorih, kjer se opravlja zdravstvena in vzgojno-izobraževalna dejavnost.
Spoštovanje prepovedi kajenja so dolžni zagotoviti lastnik, najemnik ali upravitelj prostorov, kjer je kajenje prepovedano.«.
7. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadilnica mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- prostor mora biti urejen tako, da iz njega ni mogoč pretok s tobačnim dimom onesnaženega zraka v drug prostor,
- prostor ne sme biti namenjen prehodu v druge prostore in ne sme presegati več kot 20 odstotkov skupne površine javnega in/ali delovnega prostora,
- prostor mora biti namenjen izključno kajenju, strežba v prostoru ni dovoljena,
- v prostoru se ne sme uživati hrane in pijače.
Podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati kadilnica, določi minister, pristojen za zdravje.«.
8. člen
Črta se 18. člen.
9. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem zakona opravljajo Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije.
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor nad:
- vsebnostjo katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v cigaretah (6. člen);
- zagotavljanjem in spoštovanjem prepovedi kajenja v javnih prostorih iz 16. člena tega zakona;
- posamezniki, ki ne spoštujejo prepovedi kajenja v javnih prostorih iz 16. člena tega zakona;
- pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kadilnice v zaprtih javnih prostorih (17. člen).
Če Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ugotovi, da se tobačni izdelki proizvajajo in prodajajo v nasprotju s 6. členom tega zakona, z odločbo prepove proizvodnjo in prodajo tobačnih izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz proizvodnje in prodaje. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja nadzor nad:
- zagotavljanjem in spoštovanjem prepovedi kajenja v delovnih prostorih iz 16. člena tega zakona;
- nad posamezniki, ki ne spoštujejo prepovedi kajenja v delovnih prostorih iz 16. člena tega zakona;
- pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kadilnice v delovnih prostorih (17. člen).
Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor nad:
- pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tobak in tobačni izdelki (8., 9., 9.a, 9.b in 9.c člen);
- prepovedjo sponzoriranja in oglaševanja tobaka in tobačnih izdelkov (10. člen);
- oglaševanjem tobaka in tobačnih izdelkov v obliki in podobi zaščitene blagovne znamke (11. člen);
- prepovedjo prodaje tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, ter prepovedjo, da osebe, mlajše od 18 let, prodajajo tobačne izdelke (prvi odstavek 14. člena);
- objavo prepovedi prodaje tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let (drugi odstavek 14. člena).
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobačni izdelki prodajajo in proizvajajo v nasprotju z 8., 9., 9.a, 9.b in 9.c členom tega zakona, z odločbo prepove prodajo in proizvodnjo tobačnih izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz proizvodnje in prodaje. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobak in tobačni izdelki sponzorirajo in oglašujejo v nasprotju z 10. členom tega zakona, tako sponzoriranje ali oglaševanje z odločbo prepove. Za izvršitev odločbe pristojni inšpekcijski organ odredi takojšnjo odstranitev oglasnega materiala na stroške pravne osebe oziroma posameznika, ki stori prekršek v zvezi z 10. členom tega zakona. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da kadilnica ne izpolnjuje pogojev iz 17. člena tega zakona, z odločbo prepove uporabo kadilnice do odprave kršitve. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Carinska uprava Republike Slovenije opravlja nadzor nad pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tobak in tobačni izdelki (8. in 9. člen).«.
10. člen
V 21. členu se v prvem odstavku:
- napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 2.000 do 33.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:«;
- 15. točka spremeni tako, da se glasi:
»15. če prodaja tobačne izdelke osebam, mlajšim od 18 let, ali če prepovedi prodaje ne objavi na vidnem mestu ali če prodaja tobačne izdelke oseba, mlajša od 18 let (14. člen);«;
- 19. točka spremeni tako, da se glasi:
»19. če ne zagotovi spoštovanja prepovedi kajenja v javnih ali delovnih prostorih (16. člen);«;
- 20. točka spremeni tako, da se glasi:
»20. če kadilnice ne ustrezajo pogojem iz 17. člena tega zakona;«;
- 21. točka se črta, dosedanji 22. in 23. točka pa postaneta 21. in 22. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 800 do 4.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
11. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 125 eurov se kaznuje posameznik:
- če brezplačno ponuja tobačne izdelke na javnem mestu in v javnih prostorih (drugi odstavek 10. člena);
- če kadi v javnem ali delovnem prostoru, kjer je kajenje prepovedano (16. člen).«.
12. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz sedmega odstavka 9. člena zakona v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
Natis podatkov iz prvega odstavka 9. člena zakona morajo izdelovalci in uvozniki tobačnih izdelkov zagotoviti najpozneje v osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Od izteka roka iz drugega odstavka tega člena ni dovoljena proizvodnja ali uvoz tobačnih izdelkov, ki nimajo natisnjenih podatkov iz prvega odstavka 9. člena zakona, dovoljuje pa se odprodaja tobačnih izdelkov, ki so do navedenega roka že dani na trg, pri čemer rok dovoljene odprodaje ne sme presegati enega leta od izteka roka iz drugega odstavka tega člena.
13. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz drugega odstavka 17. člena zakona v 30 dneh od njegove uveljavitve.
14. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 543-03/92-3/40
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EPA 1395-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.