Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3208. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N), stran 8360.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2007.
Št. 001-22-75/07
Ljubljana, dne 2. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-N)
1. člen
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon ureja občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti.«.
V celotnem besedilu zakona se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu ter besedilo »samoupravna lokalna skupnost«, razen v 10. členu, z besedilom »občina« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
Prvi in tretji odstavek 2. člena se črtata.
3. člen
3. člen se črta.
4. člen
V 14.a členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Predlagatelj lahko v osmih dneh od prejema sklepa iz prejšnjega odstavka sproži upravni spor za preizkus zakonitosti odločitve državnega zbora. Sodišče odloči o zadevi v 30 dneh.«.
5. člen
V 15.b členu se v trinajstem odstavku besedilo »potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana« nadomesti z besedilom »poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za župana«.
Doda se nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega sveta.«.
Dosedanji štirinajsti odstavek postane petnajsti odstavek.
6. člen
V 19. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Član sveta ožjega dela občine ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela občine.
Za zaposlene javne uslužbence v službi ožjega dela občine, ki je pravna oseba, se uporabljajo predpisi za javne uslužbence v občinskih upravah.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka tega člena.«
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
7. člen
V 19.č členu se črta prvi stavek prvega odstavka.
8. člen
V drugem odstavku 21.a člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi: »datum in kraj rojstva oziroma datum smrti«:
V tretjem odstavku se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.«.
9. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Država lahko z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se lahko racionalneje in učinkoviteje opravljajo v občini, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.
Z zakonom se lahko določi, da se opravljanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka prenese na vse občine, na mestne občine, na občine na določenem območju ali na posamezno občino.«.
10. člen
V drugem odstavku 29. člena se črtata peta in osma alinea.
11. člen
Sedmi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«.
12. člen
V prvem stavku drugega odstavka 33.a člena se besedilo »razpisa nadomestnih volitev« nadomesti z besedilom »do nastopa mandata novo izvoljenega župana«. V drugem stavku drugega odstavka se besedilo »če je razrešen« nadomesti z besedilom »če je župan razrešen«.
Tretji odstavek se črta.
13. člen
Za drugim odstavkom 34.a člena se dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača za poklicne občinske funkcionarje je določena v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, za člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov kakor tudi merila za sejnine za člane svetov ožjih delov občine.«.
14. člen
V drugem odstavku 37.b člena se za besedo »upravi« doda besedilo »ali službi ožjega dela občine«.
V tretjem odstavku se za besedo »sveta« dodata besedi »in podžupana« in se črta besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti«.
15. člen
V 39. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Vlada z uredbo določi kriterije in merila, na podlagi katerih se opredeli avtohtonost naseljene romske skupnosti, ki je pogoj za določitev predstavnika Romov v občinskem svetu v skladu s prejšnjim odstavkom.«.
16. člen
V 49. členu se črta četrti odstavek.
17. člen
49.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov. Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež.
Organ skupne občinske uprave vodi uradnik na položaju.
Z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave se določijo ime in sedež organa, razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve, pomembne za delovanje organa skupne občinske uprave.«.
18. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.«.
Drugi odstavek se črta.
19. člen
V 50.a členu se črta četrti odstavek.
20. člen
V 53. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.
21. člen
56. člen se črta.
22. člen
60. člen se črta.
23. člen
63. člen se črta.
24. člen
Naslov IX. poglavja »POKRAJINA« se spremeni tako, da se glasi: »MEDOBČINSKO SODELOVANJE«.
25. člen
72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85. in 87. člen se črtajo.
26. člen
100.b člen se črta.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
Določbi 6. in 14. člena tega zakona, ki urejata nezdružljivost, se začneta uporabljati po prvih rednih volitvah po uveljavitvi tega zakona razen v delu drugega odstavka 14. člena, s katerim je črtano besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti«, ki se začne uporabljati z uveljavitvijo tega zakona.
28. člen
Ne glede na določbo 101.a člena tega zakona morajo občine, na območju katerih bo v skladu z uredbo iz 15. člena tega zakona opredeljena avtohtonost naseljene romske skupnosti, v statutu uskladiti sestavo občinskega sveta in zagotoviti predstavnika Romov v občinskem svetu do prvih naslednjih rednih volitev v občinski svet po uveljavitvi uredbe.
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-4/209
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EPA 1378-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.