Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 1123/2007 Ob-19974/07 , Stran 5299
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1123/2007 z dne 28. 6. 2007, sta bili nepremičnini: – stanovanje številka 2, identifikacijska številka posameznega dela stavbe 0681/00167/002, stanovanjska raba v izmeri 62,06 m2 (stanovanje številka 2, v pritličju 2. etaža v izmeri 59,10 m2 in kletna shramba v 1. etaži v izmeri 2,96 m2), pripisanem pri podvložku številka ____/2, katastrska občina Pobrežje, ki leži v stanovanjskem objektu »B3«, Zemljičeva ulica 24, Maribor, zgrajenem na parceli številka 2430/2, katastrska občina Pobrežje, – pokriti parkirni prostor številka 6, identifikacijska številka posameznega dela stavbe 0681/00177/006, nestanovanjska raba v izmeri 12m2, pripisanem pri podvložku številka ____/6, na parceli številka 2430/1, katastrska občina Pobrežje oziroma sedaj ident. št. 6.E – nestanovanjska raba pokriti parkirni prostor številka 6, v izmeri 12m2, Cvetlično naselje Pobrežje, 2000 Maribor - dostava, vložna številka 1224/6, katastrska občina Pobrežje, katerih lastnik je zastavitelj Mitja Jelušič, EMŠO 2304982500261, stanujoč Maribor, Ulica Petra Podleska 008, do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 1. 6. 2007, s prodajalcem Sortima d.o.o., zastavljeni v korist upnice Raiffeisen Krekove Banke d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 99.678,00 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po tečajnici banke Slovenije - referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 22. 6. 2007 znaša 60.000,00 EUR s pripadki.