Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 038/07 Ob-19684/07 , Stran 5252
1. Namen in predmet razpisa Ministrstvo želi prek agencije podpreti organizacije, ki podpirajo inovacijsko dejavnost. S tem želi spodbujati podporno okolje za dejavne na področju inovacij tako, da jim pomaga razviti in zaščititi inovacije ter jih uvesti v uporabo. Financiranje vključuje stroške osebja in materialne stroške za izvedbo naslednjih dejavnosti organizacije: – evidentiranje članov z naslovi, – informiranje, povezovanje in srečanja, – svetovanje, strokovna pomoč, – organizacija natečajev, – obiski in sodelovanje na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih, delavnicah, usposabljanjih in izobraževanjih s področja inovacijskih dejavnosti. 2. Pogoji sodelovanja Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki podpirajo inovacijsko dejavnost, in povezujejo najmanj 300 izumiteljev, zasebnih raziskovalcev, samostojnih podjetnikov, inventorjev in inovatorjev v mikro in malih podjetjih, obrti, svobodnih poklicih in zasebnikov (upokojencev, študentov in dijakov) in inovacijsko aktivnih v javnem ali zasebnem sektorju, ki razvijajo, so razvili ali prijavili vsaj eno novost s področja industrijske ali intelektualne lastnine za zaščito na Uradu za intelektualno lastnino RS. Organizacija mora tem svojim članom nuditi vsaj dve obliki od naslednjih oblik pomoči s področja inovacijske dejavnosti: evidentiranje članov z naslovi, informiranje, povezovanje in srečanja, svetovanje, strokovna pomoč, organizacija natečajev, obiski in sodelovanje na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih, delavnicah, usposabljanjih in izobraževanjih s področja inovacijskih dejavnosti. Drugi splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: Prijavitelj je lahko gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, ki sta registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 06/99, 36/00, 45/01, 50/02, 93/02 in 42/06) ali raziskovalna organizacija kot pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05 in 22/06) in predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in ki je registrirana v skladu z ali Zakonom o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 17/91, 45/94, 8/96 in 36/00) ali z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 06/99, 36/00, 45/01, 50/02, 93/02 in 42/06). Do sredstev iz tega razpisa ni upravičen prijavitelj, ki: – ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji, – je v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ima neporavnane obveznosti do države, – je bil na dan 31. 12. 2006 v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02), – kontinuirano opravlja svojo dejavnost na dan odpiranja vlog manj kot 1 leto, – je pridobil državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po letu 2000 ali je v postopku pridobivanja take pomoči (podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 112/05), – je na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04), – je za iste stroške pridobil ali pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila). Vloge prijaviteljev, ki ne bodo ustrezale pogojem sodelovanja, vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ter vloge, ki ne bodo skladne z namenom razpisa, se zavržejo. 3. Višina razpisanih sredstev Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 62.590 EUR. Financiranje je predvideno iz proračunske postavke 5688 – Podpora tehnološkemu razvoju, recenzije in ekspertize za leto 2007. Razpisana sredstva se bodo razdelila med organizacije, ki bodo ustrezale pogojem sodelovanja. Sredstva bodo dodeljena po pravilu de minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen prejemniku po pravilu de minimis ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Podjetja, ki so v zadnjih treh letih presegla višino take pomoči, niso upravičena do sredstev tega javnega razpisa. Obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2007. 4. Merila za izbiro predlogov Pravočasne prispele vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja naslednjih pogojev in meril: – 30% razpisanih sredstev bo dodeljenih organizacijam sorazmerno deležu članov posamezne organizacije med vsemi člani vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 2 tega razpisa; – 25% razpisanih sredstev bo dodeljenih organizacijam sorazmerno deležu podeljenih patentov članom posamezne organizacije v zadnjih petih letih med vsemi podeljenimi patenti članov vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 2 tega razpisa. Ena nova tehnična rešitev se pri tem upošteva največ kot en patent; – 45% razpisanih sredstev bo dodeljenih organizacijam sorazmerno deležu ocene programa posamezne organizacije v vsoti vseh ocen vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 2 tega razpisa. Ocena programa organizacije je sestavljena iz ocene predstavitve programa (0 do 8 točk), ocene mejnikov (0 do 6 točk), ocene rezultatov (0 do 6 točk), ocene indikatorjev (0 do 6 točk) ter ocene preglednosti finančnega načrta (0 do 7 točk) in podrobnosti finančnega načrta (0 do 7 točk). Sredstva posamezni prijavljeni organizaciji, ki ustreza pogojem pod točko 2 javnega razpisa, se bodo izračunala po naslednji formuli: Si = Ssk (0,3 * Nči/Nčsk + 0,25 * Npi/Npsk + 0,45 * Noi/Nosk) Si – Sredstva, dodeljena posamezni organizaciji Ssk – Skupna razpisana sredstva Nči – Število članov posamezne organizacije Nčsk – Skupno število članov vseh prijavljenih organizacij Npi – Število podeljenih patentov članom posamezne organizacije v zadnjih 5 letih Npsk – Skupno število podeljenih patentov vsem članom vseh prijavljenih organizacij v zadnjih 5 letih Noi – Število točk ocene programa posamezne organizacije Nosk – Skupno število točk (vsota) vseh ocen programov organizacij Na naveden način bodo razdeljena razpisana sredstva za leto 2007. Sredstva prejme posamezna organizacija, ki podpira inovacijsko dejavnost. Namenjena so dejavnostim iz točke 1 tega razpisa, ki jih vlagatelji podrobneje predstavijo v vlogi, v višini odobrenih sredstev. 6. Način prijave in razpisni rok Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v treh izvodih, mora biti dostavljena na naslov: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Maurerjeva 29, 1000 Ljubljana, do 30. 7. 2007, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za financiranje delovanja organizacij inovatorjev« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji strani ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v Glavno in splošno pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Maurerjeva ulica 29, 1000 Ljubljana do vključno ponedeljka 30. 7. 2007 do 12. ure. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem. 7. Datum odpiranja vlog Javno komisijsko odpiranje vlog bo 31. 7. 2007 ob 10. uri v prostorih Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Maurerjeva 29, Ljubljana. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave, bo komisija v roku 8 dni pozvala vlagatelje k dopolnitvi prijav. Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. 8. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku do 50 dni od datuma odpiranja vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu agencije http://www.tia.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro po tel. 01/513-08-72, Matjaž Princl. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: matjaz.princl@tia.si oziroma po faksu 01/513-08-83.