Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3232. Sklep o pričetku priprave »Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja CR-34S« Loško v Cerknici, stran 8404.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je župan Občine Cerknica dne 28. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o pričetku priprave »Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja CR-34S« Loško v Cerknici
I. UVOD
1. Z dnem 28. 4. 2007 je pričel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju. Priprava OLN, ki je bila pričeta skladno z Zakonom o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 - popravek), se nadaljuje skladno z 98. členom ZPNačtr (Uradni list RS, št. 33/07). Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev akta, se bo postopek sprejemanja nadaljeval v skladu z ZPNačrt, kot postopek sprejemanja Občinskega podrobnejšega prostorskega načrta - OPPN.
2. V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj v postopku priprave izvedene naslednje aktivnosti:
- Izvedena je bila prva prostorska konferenca za OLN
- Sprejet in objavljen je bil Program priprave (Uradni list RS, št. 134/06)
- Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora za OLN
- Pridobljena je bila Odločba ministrstva za okolje in prostor, da postopek celovite presoje vpliva na okolje ni potreben.
Na podlagi navedenih uradnih dejanj je postopek priprave OPPN v fazi priprave osnutka za javno razgrnitev in javno obravnavo.
3. S tem sklepom se podrobneje opredelijo vsebina in obseg izdelave občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN), oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga. Nadalje postopek, predmet in programska izhodišča ter okvirno območje OPPN. Določi se nosilce urejanja prostora, ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, roke za pripravo ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
4. OPPN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je trenutno v zaključni fazi sprejemanja. V vmesnem času do sprejema se v skladu s 104. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) smiselno uporablja Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO OPPN
1. V strateškem prostorskem planu Občine Cerknica je na SZ delu naselja Cerknica opredeljeno več območij za stanovanjsko gradnjo, za katere je predvidena izdelava podrobnejših prostorskih načrtov. Zemljišče se nahaja na robu poselitvenega območja naselja Cerknica in poteka vzdolž novozgrajenega naselja, ki se je realiziralo v zadnjih letih na podlagi Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C13-11S Loško v Cerknici (Uradni list RS, št. 7/03). Zemljišče je v zasebni lasti.
2. Razlog za pripravo OPPN je pobuda št. 3505-2/2006-14 z dne 19. 7. 2006, ki jo je Občini Cerknica podal lastnik zemljišča in investitor podjetje ARCOM d.o.o., Tržaška cesta 19a, p. 1370 Logatec. Po izboru investitorja je načrtovalec OPPN podjetja Božič inženiring d.o.o., Prešernova 2, 5280 Idrija.
3. Pravna podlaga za pripravo OPPN je v veljavni zakonodaji v Zakonu o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), Zakonu o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 - popravek), Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04), Zakonu o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04).
Skladno z določilom 40. člena ZVO je občina z vlogo št. 3505-2/2006-14 z dne 10. 10. 2006 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri priprave Lokacijskega načrta. Ministrstvo je v odločbi št. 35409-287/2006, z dne 16. 11. 2006 odločilo, da v postopku izdelave OLN za predmetno območje ni treba izvesti Celovite presoje vplivov na okolje.
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA OOPN
1. Z OPPN se definira oblikovanje meril, pogojev in ukrepov za realizacijo posegov v prostor ter priprava prostorskih rešitev na podlagi katerih bo možna konkretna umestitev načrtovanih gradenj na obravnavanem območje.
Določi se tipologija zazidave, velikosti in zmogljivosti objektov, oblikovanje zunanje podobe objektov, lege objektov, ureditev okolice, stopnjo izkoriščenosti zemljišča, velikost in obliko gradbene parcele ter druga merila in pogoje.
2. Področje je po planskih aktih namenjeno stanovanjski gradnji. Zazidava obsega območje eno in dvostanovanjskih stavb z vso pripadajočo infrastrukturo.
3. Obvezna priloga OPPN je tudi program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki ga po naročilu Občine Cerknica zagotovi pobudnik in investitor gradnje.
OPPN lahko določi tudi obveznost sklenitve pogodbe o opremljanju med investitorjem in občino.
IV. OBMOČJE OPPN
1. V vmesnem času od sprejema Programa priprave je bila na območju OPPN, na zemljišču s parc. št. 2692 k.o. Cerknica, izvedena parcelacija. Nove parc. št. območja OPPN so 2692/1, 2692/2, 2692/3, 2692/4, 2692/5, 2692/6, 2692/7, 2692/8 - del, vse k.o. Cerknica. Zemljišča skupaj obsegajo cca 1.268 ha. Meja območja urejanja je razvidna iz grafičnega dela Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04).
2. Lokacija se nahaja na skrajnem SZ delu Cerknice. Na severnem delu meji na stanovanjsko sosesko enodružinskih stanovanjskih hiš, na jugu pa območje meji na kmetijska zemljišča.
V. NOSILCI NALOG IN NJIHOVE OBVEZNOSTI PRI FINANCIRANJU PRIPRAVE OPPN
1. Postopek priprave občinskega lokacijskega načrta vodi Občina Cerknica, cesta 4. maja 53, Cerknica (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), ki zagotovi sredstva za revizijo OPPN in drugih dokumentov, če se le-ta izkaže za potrebno.
2. Naročnik strokovnih podlag iz VII. točke tega Sklepa in OPPN je podjetje ARCOM d.o.o., Tržaška cesta 19a, p. 1370 Logatec (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta ter OPPN.
3. Izdelovalec OPPN, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZUreP-1, je podjetje Božič inženiring d.o.o., Prešernova 2, 5280 Idrija (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec).
VI. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI OPPN
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z področno zakonodajo predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave OPPN odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna
2. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (za varstvo okolja)
3. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (vodnogospodarske smernice)
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota LJ, Tržaška 4, p. 1000 Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, p. 1000 Ljubljana
6. Občina Cerknica, cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica, za področje občinskih cest
7. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
8. Telekom Slovenije d.d., TK omrežje zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
9. JP Komunala Cerknica, Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30. dneh po prejemu podati smernice za pripravo OLN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na dopolnjen predlog OPPN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
VII. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
1. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
2. V postopku izdelave OPPN se izdelajo naslednje strokovne podlage:
analize:
- analiza stanja glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora; analiza možnosti glede na načrtovanja prostorske ureditve; analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora;
- Zasnove projektnih rešitev (objektov in naprav; prometne ureditve z navezavo na javno cesto; energetske, komunalne, vodne in druge gospodarske infrastrukture, kot nova ali prenovljena infrastruktura);
- zasnova prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve;
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3. Pripravljavec lahko med postopkom priprave OPPN določi izdelavo dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz pogojev in usmeritev nosilcev urejanja prostora.
4. Če se izkaže za potrebno, je investitor v postopku izdelave predloga OPPN dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem sklepu.
5. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN se uporabijo:
- podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
- podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,
- topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz uradnih evidenc,
- drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
6. Podlaga za izdelavo predloga OPPN je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog OPPN mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
VIII. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Za pripravo podrobnega načrta se ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru smernic ter njihovih zahtev in drugih podatkov, se izdelajo potrebne strokovne podlage, na podlagi katerih se izdelajo strokovne rešitve.
IX. ROKI ZA PRIPRAVO
Postopek priprave in sprejema OLN poteka po tem terminskem planu:
+---------------------+-----------------+----------------------+
|Faza         |Nosilec     |Termin        |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- presoja MOP o   |pripravljavec  |pridobljena      |
|potrebi vodenja   |         |           |
|postopka CPVO    |         |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- 1. prostorska   |pripravljavec  |5.12. 2006      |
|konferenca      |         |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- sprejem in objava |župan      |december 2006     |
|programa priprave  |         |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- izdelava gradiva za|načrtovalec   |jan.-feb. 2007    |
|pridobitev smernic  |         |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- pridobitev smernic |pripravljavec,  |marec 2007      |
|           |načrtovalec   |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- analiza smernic,  |načrtovalec   |maj 2007       |
|izdelava strokovnih |         |           |
|podlag in osnutka  |         |           |
|akta         |         |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- sklep o prehodu na |župan      |junij 2007      |
|novo zakonodajo   |         |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- izdelava osnutka  |načrtovalec   |jun.-jul. 2007    |
|OPPN za javno    |         |           |
|razgrni.       |         |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- javno naznanilo o |župan      |julij 2007      |
|razgrnitvi in JO   |         |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- javna razgrnitev in|pripravljavec,  |julij-avgust 2007   |
|javna obravnava   |načrtovalec   |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- stališče do pripomb|Priprav.,    |avgust 2007      |
|           |načrtovalec,   |           |
|           |župan      |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- prva obravnava na |župan, občinski |september 2007    |
|občinskem svetu   |svet       |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- izdelava      |načrtovalec   |oktober 2007     |
|dopolnjenega predloga|         |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- pridobitev mnenj od|pripravljavec,  |okt.-nov. 2007    |
|nosilcev ur. prostora|načrtovalec   |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- druga obravnava in |župan, občinski |december. 2007    |
|sprejem odloka    |svet       |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- Predaja končnih  |načrtovalec   |december 2007     |
|elaboratov občini (3 |         |           |
|izvode mapiranih ter |         |           |
|3 v digitalni obliki)|         |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|- objava odloka v  |pripravljavec  |december 2007     |
|uradnem glasilu   |         |           |
+---------------------+-----------------+----------------------+
X. POSTOPEK
A) ŽE OPRAVLJENI DELI POSTOPKA
1. Pridobitev pogojev in usmeritev za načrtovanje
- pripravljavec organizira 1. prostorsko konferenco
- načrtovalec zagotovi gradivo za pridobitev pogojev in usmeritev (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom)
- pripravljavec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz VI. točke tega Sklepa, ki dajejo pogoje in usmeritve
- nosilci urejanja prostora podajo pogoje in usmeritve v 30 dneh po prejemu poziva
- nosilci urejanja prostora v tem roku posredujejo tudi strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje urejanja ali so predmet načrtovanja
- načrtovalec pregleda pogoje in usmeritve in jih analizira, ob upoštevanju te analize in drugih izdelanih analiz izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve;
- sprejem sklepa o prehodu na novo zakonodajo
- pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
B) DELI POSTOPKA, KI SLEDIJO
2. Izdelava osnutka občinskega lokacijskega načrta
- naročnik na podlagi usmeritev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VII. točke tega sklepa
- načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela osnutek OPPN
- pripravljavec po potrebi zagotovi recenzijo osnutka OPPN
- načrtovalec po posredovanju pripomb recenzenta s strani pripravljavca, dopolni osnutek OPPN.
3. Javna razgrnitev in javna obravnava
- župan z javnim naznanilom odredi javno razgrnitev osnutka OPPN, javna razgrnitev traja najmanj 30 dni
- pripravljavec obvesti lastnike nepremičnin na območju OPPN o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave pisno
- pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z javnim naznanilom na krajevno običajen način ter na svetovnem spletu, najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve
- pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo
- pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov
- pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge
- pripravljavec in načrtovalec pripravita predlog stališč glede njihovega upoštevanja;
- pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje
- pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju OPPN s stališči do njihovih pripomb in predlogov
- pripravljavec odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
4. Izdelava predloga občinskega lokacijskega načrta
- naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnjenih strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov
- načrtovalec izdela predlog OPPN po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag in ga posreduje pripravljavcu za pridobitev mnenj
- načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo smernic, ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu OPPN in h gradivu za pridobitev mnenj
- naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj
- Pripravljavec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora iz VII. točke tega Sklepa k predlogu OPPN
- nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu poziva
- pripravljavec v času pridobivanja mnenj po potrebi zagotovi recenzijo dopolnjenega predloga OPPN
- pripravljavec posreduje naročniku mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela usklajen predlog OPPN.
5. Sprejem OPPN
- pripravljavec pripravi gradivo za sprejem OPPN, katerega sestavni del so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, stališča do pripomb in predlogov lastnikov nepremičnin na območju OPPN morajo biti Občinskemu svetu posebej utemeljena in obrazložena
- občinski svet sprejme OPPN z odlokom
- odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
XI. DOLOČITEV OBJAVE
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-2/2006-9
Cerknica, dne 28. junija 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.