Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3281. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica, stran 8483.

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - ZLS-UPB1 in 21/06) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 18. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad in drugih prejemkov in povračil stroškov, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, članom nadzornega odbora ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta in župana Občine Slovenska Bistrica ter članom drugih organov Občine Slovenska Bistrica.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - ZLS - UPB1 in 21/06), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 - ZSPJS-UPB6 in 1/07) in Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, OdPF).
3. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo opravljal svojo funkcijo poklicno ali nepoklicno.
Podžupan praviloma opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
4. člen
Za opravljanje občinskih funkcij ima občinski funkcionar, ki poklicno opravlja svojo funkcijo, skladno z zakonom pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plačila za opravljanje funkcije in sicer do plače ali nagrade v obliki sejnine in do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripada za njihovo delo sejnina ter povračilo stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev (OdPF) je za opravljanje funkcije župana v Občini Slovenska Bistrica, ki glede na število prebivalcev (občine od 15.001 do 30.000 prebivalcev) sodi v IV. skupino občin, določen 53. plačni razred. Županu skladno z zakonom pripada tudi dodatek za delovno dobo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
6. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev (OdPF) je za opravljanje funkcije podžupana v Občini Slovenska Bistrica, ki glede na število prebivalcev (občine od 15.001 do 30.000 prebivalcev) sodi v IV. skupino občin, določen razpon med 38. in 45. plačnim razredom. Podžupanu skladno z zakonom pripada tudi dodatek za delovno dobo, če opravlja svojo funkcijo poklicno.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana, podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Plača podžupana zajema opravljanje naslednjih nalog:
- nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti,
- vodenje občinskega sveta,
- udeležbo na sejah občinskega sveta,
- koordinacijo dela delovnih teles,
- udeležbo na sejah delovnih teles,
- pomoč županu pri izvrševanju nalog župana,
- opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu župana.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, podžupanu, ki bo opravljal funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobil župan.
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana (mesečno in letno). Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer v višini % osnovne plače župana za:
+---------------------------------------------------+----------+
|- vodenje seje občinskega sveta (poleg zneska za  |   2,3%|
|udeležbo na seji)                 |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|- udeležbo na redni seji občinskega sveta     |    6%|
+---------------------------------------------------+----------+
|- udeležbo na izredni seji občinskega sveta    |   3,8%|
+---------------------------------------------------+----------+
|- predsedovanje na seji delovnega telesa      |   1,5%|
|občinskega sveta                  |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|- udeležba na seji delovnega telesa        |   2,5%|
+---------------------------------------------------+----------+
|- opravljanje posebnih nalog po pooblastilu župana |    2%.|
+---------------------------------------------------+----------+
Za korespondenčno sejo se sejnina ne izplačuje.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava. Podlaga za izplačilo je sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta in sklep o plačilu za opravljanje funkcije.
8. člen
Sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
S sklepom o plači oziroma o plačilu za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila.
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila za opravljanje svoje funkcije v obliki sejnine za posamezni mesec glede na delo, ki so ga opravili in sicer največ v višini 15% plače župana. Nagrade ne smejo mesečno in letno presegati najvišjega možnega zneska.
V okviru tega zneska se članu nadzornega odbora določi sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer v višini % osnovne plače župana za:
+---------------------------------------------------+---------+
|a) za predsednika:                 |     |
+---------------------------------------------------+---------+
|- udeležba na seji                 |   4,5%|
+---------------------------------------------------+---------+
|- kot plačilo za izvedbo nadzora po programu ali  |   4,5%|
|sklepu                       |     |
+---------------------------------------------------+---------+
|b) za člana:                    |     |
+---------------------------------------------------+---------+
|- udeležbo na redni seji občinskega sveta     |    3%|
+---------------------------------------------------+---------+
|- kot plačilo za izvedbo nadzora po programu ali  |   3%.|
|sklepu                       |     |
+---------------------------------------------------+---------+
Za izvedbo plačila na podlagi opravljenega nadzora, predsednik nadzornega odbora županu Občine Slovenska Bistrica predloži končno poročilo o opravljenem nadzoru. K poročilu priloži sklep o imenovanju pooblaščencev za opravo posameznega nadzora.
Sejnine predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco o prisotnostih na sejah, ki jo vodi občinska uprava in sicer v enaki višini kot velja za člane občinskega sveta za predsedovanje ali udeležbo na sej delovnega telesa.
11. člen
Predsedniku, tajniku in članom občinske volilne komisije ter njihovim namestnikom pripada za opravljanje dela v zvezi z splošnimi volitvami nadomestilo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 - ZLV-UPB2 in 70/06).
Za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnega referenduma in nadomestnih volitev imajo osebe iz prvega odstavka tega člena pravico do enkratnega nadomestila v višini 50% zneska, ki jim pripada ob izvedbi splošnih volitev.
Nadomestila se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju in sklepa o razpisu volitev oziroma referenduma.
IV. POVRAČILA STROŠKOV
12. člen
Občinski funkcionarji in člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter zunanji člani delovnih teles občinskega sveta in župana in člani drugih občinskih organov imajo pravico do povračila stroškov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila potnih stroškov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo (dnevnica, kilometrina, stroški za prenočevanje, stroški za parkirnino, in sicer:
- Kilometrina za pot v zvezi z opravljanjem funkcije se občinskim funkcionarjem in drugim osebam iz prvega odstavka tega člena povrne le v primeru, da ni na voljo službenega vozila, ki je v lasti Občine Slovenska Bistrica ali iz drugega utemeljenega razloga, ki ga je potrebno navesti na potnem nalogu.
- Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do dnevnice za potovanje v zvezi z opravljanjem funkcije v skladu s predpisi.
- Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov za parkirnino, ki nastanejo na poti v zvezi z opravljanjem funkcije.
- Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na poti zaradi opravljanja funkcije ali v zvezi z njo.
13. člen
Pravice iz prejšnjega člena uveljavlja funkcionar na podlagi predhodno izdanega naloga za potovanje v zvezi z opravljanjem funkcije in ob predložitvi ustreznih listin (računov).
Nalog za potovanje v zvezi z opravljanjem funkcije izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade in plačila na drugih podlagah se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 10. delovnega dne v tekočem mesecu.
Potni in ostali stroški, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končani opravljeni poti.
15. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in izplačila na drugih podlagah, se usklajujejo skladno s spremembami vrednosti osnovne plače plačnih razredov določenih s plačno lestvico v Prilogi 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. NESORAZMERJA V OSNOVNIH PLAČAH
16. člen
Funkcionarjem, ki jim pripada višja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka uporabe ZSPJS, se nastalo razmerje odpravi na naslednji način:
- nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih plačnih razredov, se odpravijo z začetkom uporabe zakona v višini sorazmerja nad štirimi plačnimi razredi;
- preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo v obdobju od leta 2006 do leta 2009, pri čemer se pri obračunu plač za mesec december vsakega leta odpravi 25% nesorazmerja v osnovnih plačah.
Funkcionarjem, ki jim pripada nižja osnovna plača od prevedene, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka uporabe ZSPJS, se nastalo nesorazmerje odpravi z začetkom uporabe ZSPJS.
Plače funkcionarjev po ZSPJS se obračunavajo skladno z veljavno uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun ter izplačilo plač v javnem sektorju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
18. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo v proračunu občine.
19. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade, izplačila na drugih podlagah, povračila stroškov in drugi prejemki, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in drugim osebam, navedenim v 1. členu tega pravilnika se izplačujejo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
20. člen
Evidenco o prisotnosti in opravljenem delu članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih članov teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan, vodi občinska uprava, ki jim nudi tudi strokovno in administrativno pomoč.
21. člen
Za neudeležbo na seji občinskega sveta, seji delovnih teles občinskega sveta, seji nadzornega odbora in seji drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se sejnine ne izplačujejo.
Z zakonom določeni najvišji dovoljen obseg sredstev, v katerem se lahko oblikuje plačilo za opravljanje funkcije za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerega se izplačuje sejnine članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter članom drugih organov Občine Slovenska Bistrica.
Določila tega pravilnika, ki določa način in višino plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine, ne veljajo za člana ali vodjo kateregakoli telesa, navedenega v tem pravilniku, če je član ali vodja istočasno delavec občinske uprave.
22. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 36/03 in 19/05).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-5/2007-6/12
Slovenska Bistrica, dne 18. junija 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti