Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1399. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (OdZPIZ-2)
1400. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A)

Sklepi

1401. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice brez resorja, odgovorne za lokalno samoupravo in regionalno politiko

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1402. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1403. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1404. Uredba o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami
1405. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin
1406. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1471. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1472. Uredba o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
1473. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013

Sklepi

1407. Sklep o imenovanju častne generalne konzulke Republike Slovenije v Bangkoku v Kraljevini Tajski
1408. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Bangkoku v Kraljevini Tajski, ki ga vodi častni konzul v Generalni konzulat Republike Slovenije v Bangkoku v Kraljevini Tajski, ki ga vodi častni generalni konzul
1474. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2011/2012
1475. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na koncesioniranih dodiplomskih študijskih programih v študijskem letu 2011/2012
1476. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2011/2012
1477. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske študijske programe na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2011/2012

MINISTRSTVA

1409. Pravilnik o zemljiški knjigi
1410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva
1411. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
1478. Pravilnik o metodah inšpekcijskega nadzora, ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi v maloprodaji
1479. Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri
1480. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov
1481. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju notarja

USTAVNO SODIŠČE

1412. Odločba o zavrnitvi zahteve Državnega zbora Republike Slovenije, naj Ustavno sodišče odloči, da bi zaradi zavrnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (EPA 1535-V) na referendumu nastale protiustavne posledice
1413. Odločba o ugotovitvi, da 2. in 3. točka 3. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) nista v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da so prvi odstavek 6. člena, 53. člen, deseta alineja prvega odstavka 127. člena in 135. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine v neskladju z Ustavo ter o zavrženju pobud
1414. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 46. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10), kolikor se nanaša na osebe, odgovorne za javna naročila

BANKA SLOVENIJE

1415. Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja, družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo ter dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za izdajo elektronskega denarja
1416. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kapitalu plačilnih institucij
1417. Sklep o spremembah Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1418. Pravilnik o podatkih in dokumentih na podlagi katerih se presoja vloga za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov tujih zavarovalnic in rokih za sporočanje navedenih podatkov
1419. Sklep o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe
1482. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1420. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine
1421. Spremembe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Cerknica

1422. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Cerknica

Divača

1423. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

Dolenjske Toplice

1424. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
1425. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2011
1426. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012

Gorenja vas-Poljane

1427. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja POH51-2 Podvrh – počitniški objekti

Gorje

1428. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2010
1429. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi nepremične s parcelno številko 217/8, k.o. Višelnica I
1430. Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v vrtcu
1431. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje

Horjul

1432. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2010
1433. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno enoto pri OŠ Horjul

Kobarid

1434. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2010
1435. Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 2314/6, k.o. Sedlo

Kostanjevica na Krki

1436. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu športnorekreacijski center Kostanjevica na Krki
1437. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica na Krki
1438. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2011

Krško

1439. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2010
1440. Odlok o razglasitvi kapucinskega samostana, starega pokopališča in mavzoleja družine Hočevar v Krškem za kulturne spomenike lokalnega pomena
1441. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško

Log-Dragomer

1442. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za poslovno proizvodno cono Log (PPC Log)

Mokronog-Trebelno

1443. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Postojna

1444. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2010
1445. Odlok o določitvi objektov za izvedbo vzdrževalnih del na območju PO9/2 (Majlont – sever), PO19/4 (Majlont – jug) in PO39/1 (Zgornja Kolodvorska), ki se urejajo z Občinskim prostorskim načrtom Občine Postojna
1446. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Postojna
1447. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna
1448. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnih taksah Občine Postojna
1449. Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Postojna
1450. Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Postojna
1451. Splošni pogoji za dobavo toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Postojna

Rečica ob Savinji

1452. Obvezna razlaga točke a) 7. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad – za območje Občine Rečica ob Savinji
1453. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2010
1454. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1455. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parcel št. 902/4, k.o. Poljane in 902/1, k.o. Poljane
1456. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parcele št. 1105/8, k.o. Homec

Rogatec

1457. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2010
1458. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec
1459. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«
1460. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Straža

1461. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža«

Šempeter-Vrtojba

1462. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici

Škofja Loka

1463. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka

Šmarješke Toplice

1464. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010
1465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razpisu svetovalnega referenduma za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice
1466. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Tabor

1470. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2011–2013

Vipava

1467. Obvezna razlaga 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava

Vojnik

1468. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu

Žužemberk

1469. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža«

POPRAVKI

1483. Popravek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2010
1484. Popravek Odloka o razglasitvi nepremičnih in kulturnih in zgodovinskih spomenikov
1485. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1
1486. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1
1487. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice – UPB1
1488. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1
1489. Tehnični popravek Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti