Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1446. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Postojna, stran 4051.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 4. redni seji dne 12. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o lokalni turistični vodniški službi v Občini Postojna
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja pogoje za opravljanje lokalne turistične vodniške službe, določa kriterije za pridobitev statusa lokalnega turističnega vodnika, register lokalnih turističnih vodnikov in nadzor nad izvajanjem odloka.
V Občini Postojna zagotavlja opravljanje lokalne turistične vodniške službe ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Lokalna turistična vodniška služba je opravljanje lokalnega turističnega vodenja.
Lokalno turistično vodenje je strokovno vodenje obiskovalcev po vnaprej določenem programu.
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki opravlja lokalno turistično vodniško službo oziroma lokalno turistično vodenje.
3. člen
Izvajanje lokalnega turističnega vodenja po tem odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in tujih obiskovalcev, raziskovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih in kulturnih znamenitosti, zgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del ter etnografskih in drugih znamenitosti.
4. člen
Kandidat pridobi veljaven status lokalnega turističnega vodnika z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga za Občino Postojna vodi zavod.
2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE LOKALNE TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE
5. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo,
– ima pridobljeno znanje enega tujega jezika,
– ima uspešno opravljen preizkus znanja za lokalnega turističnega vodnika,
– je vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov pri zavodu.
Ob izpolnitvi zahtevanih pogojev iz prvega odstavka tega člena kandidat pridobi izkaznico za opravljanje lokalne turistične vodniške službe, ki jo izda zavod.
Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za vodnika brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi zavod.
Kolikor se zavod z izvajalci usposabljanja v drugih občinah Notranjsko kraške regije, oziroma z izvajalcem usposabljanja na nivoju regije, dogovori o oblikovanju skupnih programov izobraževanja lokalnih turističnih vodnikov, lahko pridobi licenco skladno s tem odlokom tudi vodnik, ki je usposabljanje zaključil pri kateremkoli od teh izvajalcev.
Ob predložitvi pisnega potrdila o opravljenem ustreznem usposabljanju oziroma preizkusu znanja se lahko v register vpiše tudi turistični vodnik, ki ima opravljeno ustrezno usposabljanje oziroma preizkus znanja za turističnega vodnika po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.
Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne štejejo delavci v muzejih, galerijah in drugih pomembnih objektih, ki opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe, planinski, gorski in jamski vodniki.
Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah in drugih institucijah na območju občine, lahko opravljajo vodniško delo v okviru svojih službenih del in nalog. Vodniško delo lahko opravljajo tudi pedagoški delavci v vzgojno izobraževalnih organizacijah, ki poučujejo predmete povezane s strokovnimi znanji, ki vključujejo poznavanje turističnih znamenitosti občine in to delo opravljajo v okviru službenih del in nalog.
3. USPOSABLJANJE ZA LOKALNO TURISTIČNO VODENJE
6. člen
Usposabljanje za lokalno turistično vodenje in pridobitev statusa lokalnega turističnega vodnika organizira in koordinira zavod.
Program izobraževanja lokalnih turističnih vodnikov sprejme svet zavoda.
Program mora zajemati najmanj naslednje vsebine:
– vodenje turističnih izletov,
– dopolnilni načini vodenja,
– strokovni predmeti,
– praktično vodenje in preizkus znanj.
Stroške tečaja za usposabljanje za turističnega vodnika, preizkusa znanja oziroma potrdilo o strokovni usposobljenosti skupaj s stroški vpisa (izkaznice) v register turističnih vodnikov krije kandidat za turističnega vodnika oziroma turistični vodnik sam, kolikor ni drugače dogovorjeno.
Kandidat mora po zaključenem tečaju usposabljanja za lokalno turistično vodenje in pridobitev statusa lokalnega turističnega vodnika uspešno opraviti preizkus znanja.
Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne šole ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika, ki ga izda pooblaščena organizacija za opravljanje tovrstnih izobraževanj.
7. člen
Izkaznica lokalnega turističnega vodnika vsebuje:
– zaporedno številko,
– ime in priimek lokalnega turističnega vodnika,
– fotografijo lokalnega turističnega vodnika,
– kraj in datum izdaje izkaznice,
– veljavnost izkaznice,
– žig in podpis odgovorne osebe.
Za aktivnega lokalnega turističnega vodnika se šteje vodnik, ki v petih letih opravi vsaj deset vodenj. Svojo aktivnost lokalni turistični vodnik dokazuje s poročili o opravljenih vodenjih, ki jih posreduje zavodu najkasneje do 31. januarja tekočega leta. Izkaznica velja za obdobje petih let. Po preteku tega obdobja se lokalnemu turističnemu vodniku ob izkazani aktivnosti glede opravljenih vodenj izda nova izkaznica za obdobje naslednjih 5 let.
V primeru, da lokalni turistični vodnik v petih letih opravi manj kot deset vodenj, mora po poteku tega obdobja v roku enega leta ponovno uspešno opraviti preizkus znanja iz 8. člena tega odloka. Kolikor tega preizkusa ne opravi uspešno, ga je zavod, dolžan z odločbo po uradni dolžnosti izbrisati iz registra lokalnih turističnih vodnikov.
Lokalnega turističnega vodnika, ki je bil glede načina opravljanja lokalnega turističnega vodenja deležen upravičenih kritik in pritožb, lahko zavod, po predhodni preverbi upravičenosti kritik in pritožb z odločbo izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov.
4. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
8. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena tega odloka se vpiše v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi zavod.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko izkaznice,
– ime in priimek,
– prebivališče,
– telefonsko številko,
– davčno številko,
– podatke o znanju tujih jezikov,
– podatke o številu vodenj za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Seznam lokalnih turističnih vodnikov se objavi na spletni strani zavoda. Seznam vsebuje ime in priimek turističnega vodnika ter navedbo tujega jezika, v katerem vodnik lahko izvaja lokalno turistično vodenje.
9. člen
Zavod, na osnovi prejetih poročil s strani posameznega lokalnega turističnega vodnika evidentira podatke o vodenjih za preteklo leto v register lokalnih turističnih vodnikov. O opravljenih lokalnih turističnih vodenjih posreduje lokalni turistični vodnik zavodu, do konca meseca januarja tekočega leta poročilo za preteklo leto. Iz poročila, ki ga pripravi lokalni turistični vodnik mora biti razvidno:
– ime in priimek lokalnega turističnega vodnika,
– število vodenj v preteklem letu,
– naročnik vodenja,
– število obiskovalcev, ki jih je vodil na posameznem programu vodenja,
– kraj in država vodenih obiskovalcev,
– v katerem jeziku je bilo opravljeno vodenje,
– program turističnega vodenja,
– morebitne pripombe, pohvale, mnenje obiskovalcev o vodenju,
– datum in podpis lokalnega turističnega vodnika.
Na podlagi prejetih poročil zavod vodi register turističnih vodenj.
5. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA
10. člen
Lokalna turistična vodenja se lahko izvajajo v obliki standardnih in posebnih programov.
Standardni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje obiskovalcev po vnaprej pripravljenih programih, ki vodijo k ogledu najpomembnejših znamenitosti, tematskih poti, naravne in kulturne dediščine na turističnem območju. Standardne programe pripravi zavod. Predloge, podatke za standardne programe turističnega vodenja zagotavljajo tudi turistična in druga društva, ponudniki turističnih storitev (gostinstvo, namestitve, šport, kultura …) druge zainteresirane fizične in pravne osebe.
Posebni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje obiskovalcev k določenim znamenitostim, spomenikom ali dogodkom, skladno z interesi naročnika.
6. KAZENSKA DOLOČBA
11. člen
Oseba, ki nima veljavne licence lokalnega turističnega vodnika območja Občine Postojna, ne sme sprejemati naročil in voditi organiziranih turističnih skupin na območju Občine Postojna.
Oseba, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, se kaznuje z globo 50,00 €.
7. PREHODNE DOLOČBE
12. člen
Zavod je dolžan v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka:
– pripraviti standardne programe turističnega vodenja na turističnem območju,
– pripraviti program za izvajanje tečaja usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov,
– določiti vsebino in obliko izkaznice za vodnike,
– vzpostaviti register lokalnih turističnih vodnikov in pripraviti obrazec prijave v register,
– zagotoviti vse ostale pogoje za uresničevanje določb tega odloka, ki so v njegovi pristojnosti.
13. člen
Odlok o lokalni turistični vodniški službi začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2011
Postojna, dne 12. aprila 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.