Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2655/11 , Stran 984
Ob-2655/11
Uprava družbe TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d. v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in 7. členom statuta d.d. sklicuje
14. sejo skupščine družbe
TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d., Cesta Borisa Kidriča 41, Jesenice,
ki bo dne 24. 5. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 41. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se izvolijo delovna telesa skupščine. Skupščini bo prisostvovala notarka gospa Nada Svetina. 3. Sprejem letnega poročila za leto 2010. Predlog sklepa: na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme predlagano letno poročilo družbe za leto 2010. 4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa: Bilančni dobiček v znesku 24.149,00 evrov ostane nerazporejen in se izkazuje v okviru postavke zadržani dobiček znotraj postavk kapitala, o njegovi uporabi pa bo odločala skupščina delniške družbe v naslednjem poslovnem letu. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico. 5. Sprememba statuta družbe. Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane dopolnitve in spremembe statuta skladno s predlogom uprave in nadzornega sveta. 6. Vprašanja in predlogi delničarjev. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 10. do 13. ure, od dne objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo in na njen uresničujejo glasovalno pravico tisti delničar, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred skupščino, to je 20. 5. 2011 (presečni datum) in so najpozneje konec četrtega dne pred skupščino na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim redom, ob 13.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d.