Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2643/11 , Stran 949
Ob-2643/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 4. člena Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 33/09) in Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011
I. Na podlagi sprejetega letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2011 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi: – modelarstvo, – padalstvo, – jamarstvo, – potapljaštvo, – podvodna fotografija, – radioamaterstvo, – motociklizem, – avtomobilizem, – astronomija in letalstvo. Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta, in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. Sredstva za investicije v prostore in nakup ter vzdrževanje osnovnih sredstev niso predmet tega javnega razpisa. Javni razpis ni namenjen šolskim krožkom, ki delujejo na področju tehnične kulture in predstavljajo redni šolski program. II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 40.000,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. III. Na razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture se lahko prijavijo društva in zveze društev s področja tehnične kulture, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne občine v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk. IV. Splošni pogoji kandidiranja: Izvajalci programov tehnične kulture morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje: – so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, – glavno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, – imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica in pretežno delujejo na njenem območju, – imajo najmanj 70% članov iz Mestne občine Nova Gorica, – izvajajo program, ki mora ustrezati predmetu javnega razpisa, – bodo prijavljeni program izvedli v letu javnega razpisa, – imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50% vrednosti prijavljenega programa (lastna sredstva), – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje izvajanja načrtovanih aktivnosti, – imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost, – imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. V. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanciranju programov tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpisana sredstva. VI. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu (IX. točka). Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, pod rubriko »Aktualni razpisi – javna naročila, javni natečaji in razpisi« ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (soba III/27). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na telefonski številki 05/335-0-353 (Robert Cencič). Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele po roku, in nepopolne vloge, bodo zavržene. VII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, z oznako »Javni razpis – TK 2011 – Ne odpiraj, do vključno 23. maja 2011, do 10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (23. 5. 2011, do 10. ure) prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). V primeru dopolnjevanja prijave je treba poleg označbe javnega razpisa navesti še besedo »Dopolnitev«. VIII. Postopek za izbor in oceno prijavljenih programov tehnične kulture bo vodila petčlanska strokovna komisija, imenovana s strani župana. IX. Odpiranje vlog ni javno in bo 23. 5. 2011, ob 14. uri. X. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov.
Mestna občina Nova Gorica