Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2698/11 , Stran 988
Ob-2698/11
Na podlagi 5.3. člena Statuta družbe Avto Celje d.d. uprava sklicuje
17. redno skupščino
delničarjev družbe Avto Celje d.d.,
ki bo v četrtek, 26. 5. 2011, ob 9. uri, v prostorih sejne sobe na upravi Avto Celje d.d., na Ipavčevi ul. 21 v Celju, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave se za predsednika skupščine imenuje Darko Zupanc in izvoli verifikacijska komisija v sestavi: Vesna Berločnik, predsednica ter Mojca Ocvirk in Barbara Berkovič kot preštevalki glasov. Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Katja Fink. 2. Predstavitev Letnega poročila družbe za leto 2010 s pozitivnim mnenjem revizorja in pisnega Poročila nadzornega sveta k poslovnemu poročilu. Pod to točko ni predvideno sprejetje sklepa. 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 znaša 2.835.719,92 EUR in ostane nerazporejen. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2010. 5. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska hiša Plus revizija Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance d.o.o., Špruha 19,1236 Trzin. Razno Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Avto Celje d.d., Ipavčeva ul. 21, Celje, od 22. 4. 2011 dalje. Skupščine se imajo pravico udeležiti delničarji Avto Celja d.d., v korist katerih so delnice na ime vknjižene v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini v tajništvu družbe. Na skupščini lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Člani uprave in nadzornega sveta se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo upravi družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno opredeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava družbe da podatke v skupnem odgovoru. Čas sklica Skupščina je sklicana za 9. uro. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 9.30, istega dne, v istem prostoru, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Sejna soba bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Avto Celje d.d. direktor Jože Fidler, univ. dipl. ekon.