Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2688/11 , Stran 939
Ob-2688/11
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Uredbe (ES) št. 614/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+) Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6. 2007 in Razpisa za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2011 (2011/C 62/07) Evropske komisije (Uradni list EU C 62/28 z dne 26. 2. 2011) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja,
javni razpis
za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE+11
1. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s programskega področja »LIFE+ 11«. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) obvešča vse pravne osebe, da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE+, ki jih bo ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo le projekte, ki jih bo potrdila Evropska komisija in zanje s projektnim prijaviteljem sklenila tudi pogodbo. Ministrstvo bo financiralo le tiste akcije posameznega projekta, ki se bodo odvijale na ozemlju R Slovenije in ki jih bodo izvajali izvajalci s sedežem v R Sloveniji. Vsebina projektov je določena z naslednjimi dokumenti: – Uredba (ES) št. 614/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+) Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6. 2007, – Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2011 (2011/C 62/07) Evropske komisije (Uradni list EU C 62/28 z dne 26. 2. 2011). 2. Pogoji za udeležbo: – prijavitelj bo oddal projektni predlog za sofinanciranje iz programa LIFE+ 11 v skladu z Razpisom za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2011 ((2011/C 62/07) Evropske komisije (Uradni list EU C 62/28 z dne 26. 2. 2011)), – projekti morajo obravnavati teme, določene v Razpisu za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2011, – prijavitelj projektnega predloga mora imeti sedež v Sloveniji, prijaviti pa je možno tudi projekte, v katere so kot partnerji ali sofinancerji vključene pravne osebe iz drugih držav članic EU. 3. Okvirna višina sofinanciranja Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo projekte v višini največ do 20% končne pogodbene vrednosti projekta, ki jo bo potrdila Evropska komisija. Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo le tiste dejavnosti v projektu, ki se bodo odvijale na ozemlju R Slovenije in jih bodo izvajali izvajalci s sedežem v R Sloveniji. V primeru, da prijavitelj prijavlja mednarodni projekt, mora ministrstvu predložiti izsek iz finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidni stroški posameznih dejavnosti, ki se bodo izvajale v R Sloveniji in stroški izvajalcev s sedežem v R Sloveniji. Sredstva za sofinanciranje projektov so predvidena na proračunski postavki 9707-Mednarodni projekti LIFE (ukrep 2511-11-0045) in sicer v višini razpoložljivega proračuna za posamezno leto. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08). 4. Predvideno obdobje porabe sredstev: sredstva se bodo porabljala do izteka datuma podpisanih pogodb. Pogodbe se bodo sklepale za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med EU in prijavitelji. 5. Rok, v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog Prijavitelji morajo svoje vloge za sofinanciranje projektnih predlogov oddati na CD-ju na MOP, najkasneje do 18. 7. 2011 na naslov: julijana.lebez-lozej@gov.si ali na naslov Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Vlogo je treba oddati v elektronski obliki na obrazcih iz projektne prijave in sicer: – Za področje Narava na obrazcu »LIFE+ Nature 2011 – A6« iz prijavnice »LIFE+ Nature 2011 Technical Application Forms« – Za področje Biotska raznovrstnost na obrazcu »LIFE+ Biodiversity 2011« iz prijavnice »LIFE+ Biodiversity 2011 Technical Application Forms«, – Za področje Okoljska politika in upravljanje na obrazcu »LIFE+ Environmental Policy and Governance 2011 – A6 iz prijavnice »LIFE+ Environmental Policy and Governance 2011 Technical Application Forms« – Za področje Informacije in obveščanje na obrazcu »LIFE+ Information and Communication 2011 – A6« iz prijavnice »LIFE+ Information and Communication 2011 Technical Application Forms« Neustrezno predloženih in nepopolnih vlog ministrstvo ne bo obravnavalo. V primeru, da bo prijavitelj zaprosil za več kot 20% celotne pogodbene vrednosti projekta, bo ministrstvo vlogo zavrglo. 6. Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi sredstev najpozneje v 8 dneh od dneva oddaje ponudb. 7. Projektna dokumentacija Prijavitelj mora za pridobitev sofinancerskih sredstev sofinancerju predložiti izpolnjen obrazec A6, ki je del projektne prijave, skupaj s celotno projektno prijavo z navedbo zaprošene višine sofinanciranja v elektronski obliki. Obrazec je dosegljiv na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm Kontaktna oseba za LIFE + na Ministrstvu za okolje in prostor je mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 478-74-83 (ali 478-74-75), ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor