Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1437. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica na Krki, stran 4043.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10) ter 16. in 30. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. seji dne 14. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica na Krki
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 12/95, 97/01, 34/10).
2. člen
V poglavju »IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV«, podpoglavju »Splošni pogoji za prenovo grajene strukture« se dopolni peti stavek 13. člena, ki se na novo glasi:
»Novi objekti, ki so predvideni ob ulicah, imajo gradbeno linijo isto, kot obstoječi objekti.
Objekta na sosednjih parcelah je možno graditi skupaj kot dvojčka.
Glavni vhodi v objekte so z ulice ali trga.
Horizontalni gabarit objektov je pravokotne oblike z daljšo stranico vzporedno z ulico.
Vsem objektom, katere je možno porušiti in zgraditi na novo, se definira kota pritličja na koto 20-letne visoke vode (151,40 m.n.m.), vendar dvig kote pritličja ne sme biti višji od 50 cm na otoku, na ostalem delu ureditvenega načrta pa se kota pritličja za vse vrste gradenj prilagodi obstoječemu terenu.
Višinski gabarit se določi na osnovi idejnih zasnov in izmer sosednjih objektov.
Višina venca novih objektov lahko variira do 50 cm.
Pri vseh novo predvidenih objektih je prepovedana graditev kolenčnega zidu. Maksimalno možna nadzidava je do 60 cm.
Strehe za nove objekte, dozidave in pomožne objekte se oblikujejo kot simetrične dvokapnice.
Naklon strehe je 35–45 stopinj.
Za obstoječe objekte, ki nimajo primernega naklona, se predpiše popravek ob rekonstrukciji ali prenovi.
Smer slemena objekta ob ulici mora biti vzporedna z ulico. Višina slemena dozidave lahko variira do 50 cm od višine slemena obstoječega objekta.
Na območju ureditvenega načrta je dovoljena uporaba rdeče opečne kritine (bobrovec, opečni zareznik), lesene skodle in bakrene pločevine za izvedbo detajlov.
Prepovedana je uporaba cementnega, plastičnega in salonitnega strešnika ter vseh pločevin razen bakrene.
Kritina dozidave mora biti enaka kritini obstoječega objekta.
Osvetlitev podstrešij se izvede s frčadami na strehah. Razmestitev frčad mora biti v ustreznem razmerju do površine strehe in v ustrezni razmestitvi glede na odprtine na fasadi objekta.«
3. člen
V poglavju »IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV«, podpoglavju »Posebna merila in pogoji za posege v prostor«, podpodpoglavju »območje južno od otoka« se dopolni prvi stavek 36. člena, ki se na novo glasi:
»Novogradnje so predvidene na parcelnih številkah 1727/1, 1727/2, 1714/1, 1714/3 in *248.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5-352-9/92
Kostanjevica na Krki, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.