Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1433. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno enoto pri OŠ Horjul, stran 4039.

Na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 76/08, 79/09, 36/10, 51/10 ter 84/10) in na predlog Sveta Osnovne šole Horjul je občinski svet na 4. seji dne 7. 4. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno enoto pri OŠ Horjul
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter določa kriterije za sprejem otrok v Vzgojno varstveno enoto pri Osnovni šoli Horjul (v nadaljevanju VVE).
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
V VVE se sprejemajo otroci od dopolnjenega enega leta starosti, oziroma od dopolnjene starosti najmanj enajst mesecev, do vključitve v osnovno šolo.
3. člen
VVE lahko sprejema tudi otroke s posebnimi potrebami v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne prostorske in kadrovske pogoje, vendar le s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
4. člen
VVE lahko vpiše oziroma sprejme v dnevno varstvo toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in standardi za oblikovanje oddelkov, v skladu z veljavno zakonodajo in sklepom občinskega sveta o določitvi števila oddelkov in otrok v oddelkih.
5. člen
Otroci se vpisujejo in sprejemajo v dnevno varstvo na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Sprejem otrok za naslednje šolsko leto se opravi praviloma v maju za naslednje šolsko leto.
Objava za vpis otrok se objavi v lokalnem časopisu v mesecu marcu.
6. člen
Otroci se sprejmejo v dnevno varstvo na podlagi vloge. Starši vpišejo otroka v VVE tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani OŠ Horjul in Občine Horjul. Izpolnjeno vlogo oddajo v OŠ Horjul ali na Občini Horjul po pošti oziroma osebno.
Če starši oddajo nepopolno vlogo, ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov.
7. člen
Če je v VVE dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok na podlagi tega pravilnika ravnatelj zavoda oziroma od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da je prijav za sprejem otrok v VVE več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
8. člen
Komisijo za sprejem otrok v VVE imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisijo sestavljajo trije člani, in sicer:
– predstavnik ustanovitelja   1 član; tega člana predlaga
                ustanovitelj
– predstavnik strokovnih    1 član; tega člana predlaga
delavcev vrtca         ravnatelj
– predstavnik Sveta staršev   1 član; tega člana predlaga
zavoda (iz VVE)         svet staršev.
Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v VVE. Člani komisije so imenovani za dobo dveh let.
9. člen
Komisija dela na sejah. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Seja je sklepčna, če so navzoči vsi člani. Komisija sprejema odločitve s sklepi, ki jih sprejema z večino glasov. Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, v mesecu maju oziroma po potrebi. Komisija obravnava vse vloge prejete do datuma zasedanja komisije.
Na seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje:
– čas in kraj zasedanja komisije,
– poimensko prisotnost članov in drugih prisotnih oseb,
– ugotovitev o številu prostih mest v VVE,
– ugotovitev o številu prijavljenih otrok,
– prednosti vrstni red.
11. člen
Komisija določi na podlagi kriterijev prednosti vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Pri dodeljevanju točk, za sprejem otrok v naslednjem šolskem letu, se bodo upoštevali veljavni podatki dostavljeni do dneva prvega zasedanja komisije.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
1. datum vstopa v VVE – prednost ima otrok, ki v VVE vstopa prej,
2. datum oddane vloge – prednost ima otrok, katerega vloga je bila oddana prej.
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije, glede na število prostih mest in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Vrtec v osmih dneh po seji komisije izda prednostni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavljajo pod šifro.
V primeru prostih kapacitet v vrtcu, komisija tudi med letom pregleda prejete vloge za sprejem v tekočem šolskem letu ter na novo vpisane otroke točkuje skladno s tem pravilnikom.
12. člen
VVE pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Obvestilo vsebuje tudi informacijo o tem, da morajo za otroka pred vključitvijo v VVE predložiti potrdilo pediatra, da se otrok lahko vključi v VVE, za otroke s posebnimi potrebami pa tudi odločbo o usmeritvi.
Zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
13. člen
Če starši v 15 dneh od vročitve ne podpišejo Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, se šteje, da so vlogo umaknili. V tem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
14. člen
Zavod mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki jo predstavlja čas od vpisa otroka v VVE do možnosti njegove vključitve v program VVE.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM V VZGOJNO VARSTVENO ENOTO
15. člen
Prednost pri sprejemu v VVE ima otrok s posebnimi potrebami, ki ima stalno bivališče v Občini Horjul. Prednost pri sprejemu v VVE ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Mnenje vsebuje navedbe, da je družina, v skladu s predpisi in uradnimi evidencami centra, vodena kot socialno ogrožena družina.
16. člen
Komisija mora pri oblikovanju prednostnega vrstnega reda upoštevati naslednje kriterije:
+-------+-----------------------------------------------+-------+
|1.   |Otrok in vlagatelj imajo stalno prebivališče v | 40  |
|    |Občini Horjul.                 |    |
+-------+-----------------------------------------------+-------+
|2.   |Vključitev otroka v vrtec s 1. 9. tekočega   | 20  |
|    |leta.                     |    |
+-------+-----------------------------------------------+-------+
|3.   |Otrok, ki bo v naslednjem šolskem letu šolo  | 15  |
|    |obvezen.                    |    |
+-------+-----------------------------------------------+-------+
|4.   |Otrok, ki je bil uvrščen v prednostni vrstni  | 10  |
|    |red v preteklem letu in v VVE ni bil sprejet. |    |
+-------+-----------------------------------------------+-------+
|5.   |Zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če  | 10  |
|    |gre za enostarševsko družino, kar je razvidno |    |
|    |iz odločbe CSD. Prav tako se šteje, da je   |    |
|    |aktiven starš, ki je kmečki zavarovanec    |    |
|    |oziroma je izvajalec dopolnilne dejavnosti na |    |
|    |kmetiji.                    |    |
+-------+-----------------------------------------------+-------+
|6.   |Otrok živi v enostarševski družini, kar je   |  5  |
|    |razvidno iz priložene Odločbe CSD.       |    |
+-------+-----------------------------------------------+-------+
|7.   |Zaposlenost samo enega starša.         |  5  |
+-------+-----------------------------------------------+-------+
|8.   |Starš, prijavljen na Zavodu za zaposlovanje,  |  5  |
|    |kar je razvidno iz priložene prijave.     |    |
+-------+-------------------------------------------------------+
|9.   |Starši so redni oziroma izredni študentje in nimajo  |
|    |sklenjenega delovnega razmerja:            |
|    +-----------------------------------------------+-------+
|    |– eden od staršev je študent,         |  5  |
|    +-----------------------------------------------+-------+
|    |– oba starša sta študenta.           | 10  |
+-------+-----------------------------------------------+-------+
|10.  |Starši ali eden od staršev, s stalnim     |  5  |
|    |prebivališčem izven Občine Horjul, je zaposlen |    |
|    |na območju Občine Horjul.           |    |
+-------+-----------------------------------------------+-------+
|11.  |Otrok staršev, ki imajo v VVE že vključenega  |  5  |
|    |otroka in bo vrtec obiskoval hkrati z vpisanim |    |
|    |oziroma otrok staršev, ki hkrati vpisujejo dva |    |
|    |ali več otrok.                 |    |
+-------+-------------------------------------------------------+
|12.  |Socialno ekonomske oziroma zdravstvene razmere:    |
|    +-----------------------------------------------+-------+
|    |– s potrdilom zdravstvene, patronažne oziroma |  4  |
|    |socialne službe,                |    |
|    +-----------------------------------------------+-------+
|    |– brez potrdila.                |  2  |
+-------+-----------------------------------------------+-------+
Otroci, ki so sprejeti, vendar starši odklonijo sprejem oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, morajo oddati novo vlogo, ki se ponovno obravnava.
17. člen
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v Pogodbi.
Zavod o vpisu in vključitvi otrok obvešča občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
Uvajanje otrok v VVE se prične z dnem uradnega vpisa.
Če starši ne vključijo otroka v VVE v 8 dneh po dnevu, ki je določen za vključitev in izostanka ne napovejo oziroma ne opravičijo s tehtnimi razlogi, sprejme ravnatelj(ica) ugotovitveni sklep o izpisu, na njegovo mesto pa se sprejme drugega otroka z najvišjim številom doseženih točk iz seznama otrok, ki so bili zavrnjeni. V tem primeru so starši dolžni plačati prispevek za program za tekoči mesec.
18. člen
Starši lahko otroka s pisno lastnoročno podpisano izjavo trajno izpišejo iz VVE, kadarkoli to želijo, vendar morajo upoštevati 15-dnevni odpovedni rok, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi v VVE. V nasprotnem primeru so dolžni plačati stroške storitve še za naslednji mesec. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu.
III. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnhi o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno enoto pri OŠ Horjul, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Horjul, dne 21. 5. 2008, ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno enoto pri OŠ Horjul, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Horjul dne 4. 12. 2008.
20. člen
Ta pravilnik se objavi na spletni strani Občine Horjul in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0392-005/2011
Horjul, dne 8. aprila 2011
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.