Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2729/11 , Stran 993
Ob-2729/11
Uprava družbe Skupina Prva, zavarovalniški holding, d.d., Ameriška ulica 8, Ljubljana, v skladu z 8.2.1 točko Statuta sklicuje
ločeno zasedanje in glasovanje
imetnikov prednostnih delnic razreda B družbe Skupine Prva, zavarovalniški holding, d.d.,
ki bo 1. 6. 2011, ob 14.30, v prostorih družbe, na naslovu Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana. Dnevni red z predlogi sklepov uprave družbe: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Miha Likar, za preštevalca glasov se izvolita Boris Kočar in Iris Dežman. Skupščini bo prisostvoval vabljen notar Uroš Kos iz Ljubljane. 2. Ločeno sklepanje delničarjev razreda B o soglasju k sklepom, sprejetim pod točko 3. dnevnega reda zasedanja skupščine. Predlog sklepa: prednostni delničarji razreda B soglašajo s sklepom skupščine Skupine Prva d.d. o spremembah statuta, sprejetim pod točko 3. dnevnega reda na 14. redni seji skupščine Skupine Prva d.d., dne 1. 6. 2011, s katerim se omejijo pravice delnic razreda B na način razviden iz predlaganih sprememb. 3. Ločeno sklepanje delničarjev razreda B o soglasju k sklepom, sprejetim pod točko 4. dnevnega reda zasedanja skupščine. Predlog sklepa: prednostni delničarji razreda B soglašajo s sklepom skupščine Skupine Prva d.d. o povečanju osnovnega kapitala, sprejetim pod točko 4. dnevnega reda na 14. redni seji skupščine Skupine Prva d.d., dne 1. 6. 2011, s katerim se poveča osnovni kapital iz sredstev družbe. 4. Ločeno sklepanje delničarjev razreda B o soglasju k sklepom, sprejetim pod točko 5. dnevnega reda zasedanja skupščine. Predlog sklepa: prednostni delničarji razreda B soglašajo z sklepom skupščine Skupine Prva d.d., sprejetim na 14. redni seji skupščine Skupine Prva d.d., dne 1. 6. 2011, pod točko 5. dnevnega reda, o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic. Gradivo in dostopnost dokumentov Na poslovnem naslovu družbe na Ameriški ulici 8, 1000 Ljubljana, so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 14. ure, in na spletni strani družbe: http://www.prvagroup.eu/ dostopni: – sklic skupščine in ločenega zasedanja prednostnih delničarjev, – gradivo za skupščino, – obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje, – besedilo predlaganih sprememb statuta družbe, – letno poročilo družbe za leto 2010 in poročilo nadzornega sveta, – izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo petindvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, to je do dne 29. 4. 2011. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@prvagroup.eu. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog, – da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 29. 4. 2011 poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@prvagroup.eu. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Družba ima izdanih 170.000 prednostnih delnic brez glasovalne pravice (PPDG), pri čemer družba nima lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 170.000 delnic. Pogoji za udeležbo na skupščini Na skupščini lahko glasujejo delničarji prednostnih delnic (PPDG), ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 28. 5. 2011. Drugi pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Obrazec za prijavo na skupščino (za redne in za prednostne delničarje) in obrazec za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščencu (le za redne delničarje) sta dostopna na spletni strani družbe: http://www.prvagroup.eu/. Pooblastilo in obrazec za prijavo na skupščino sta lahko posredovana družbi po elektronski pošti na e-mail naslov: info@prvagroup.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Prijave in pooblastila naj na sedež družbe oziroma na e-mail naslov družbe: info@prvagroup.eu prispejo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino. Skladno z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 min pred začetkom zasedanja. Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala. Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom, istega dne, ob 16.30, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le-ta veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Skupina Prva d.d. Uprava družbe