Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1431. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje, stran 4037.

Na podlagi prvega odstavka 44. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 39/06), Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 98/02), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 5. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje
1. člen
(1) Za obračun storitev javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (storitev ravnanja z odpadki) veljajo v okviru rednega odvoza za posamezne vrste storitev naslednje cene:
+-----------------------------------------+--------------------+
|Vrsta storitev ravnanja z odpadki    |   Višina tarifnih|
|                     |   postavk EUR/m3|
+-----------------------------------------+--------------------+
|1. zbiranje in odvoz odpadkov (skupaj): |       16,1435|
+-----------------------------------------+--------------------+
|– stroški javne infrastrukture      |       0,0298|
|– stroški izvajanja storitve       |       16,1137|
+-----------------------------------------+--------------------+
|2. odstranjevanje odpadkov        |       11,8386|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Skupaj cena storitev ravnanja z odpadki |       27,9821|
+-----------------------------------------+--------------------+
(2) V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki in dajatve ter obrabnina zabojnikov.
2. člen
(1) Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, po naslednjih osnovah:
+------------+-----------------+---------------+----------------+
| Zabojnik – |   Cena po   | DDV – 8,5%  | Skupaj cena po |
| enota mere | zabojniku na  |        |  zabojniku  |
|      |  mesec (EUR)  |        | na mesec (EUR) |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|  120 l  |   14,5395   |  1,2359   |  15,7754   |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|  160 l  |   19,3860   |  1,6478   |  21,0338   |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|  240 l  |   29,0790   |  2,4717   |  31,5507   |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|  500 l  |   60,5812   |  5,1494   |  65,7307   |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|  700 l  |   84,8137   |  7,2092   |  92,0229   |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|  800 l  |   96,9300   |  8,2390   |  105,1690  |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|  900 l  |  109,0462   |  9,2689   |  118,3152  |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|  1000 l  |  121,1625   |  10,2988  |  131,4613  |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|  1100 l  |  133,2787   |  11,3287  |  144,6074  |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
(2) Za občane občine z enim članom v gospodinjstvu, je osnova za mesečni strošek ravnanja z odpadki polovica 120 l zabojnika.
(3) Za oddajo gospodinjskih odpadkov nad volumnom registriranega zabojnika so povzročitelji dolžni uporabljati predpisane zelene vreče z logotipom izvajalca javne gospodarske službe, ki jih nabavijo pri izvajalcu. Cena vrečke znaša 2,43 EUR/komad z vključenim DDV in predpisanimi dajatvami javne gospodarske službe ravnanja z odpadki.
(4) V navedenih osnovah so upoštevane naslednje storitve po programu:
– zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev (mešani, papir, plastika),
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z ekoloških otokov,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
– pranje zabojnikov,
– delovanje zbirnih centrov,
– analitična obdelava podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov,
– obdelavo komunalnih odpadkov,
– sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,
– oddajanje ločenih frakcij v predelavo,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo,
– v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču.
3. člen
Povzročitelji proizvodnih in storitvenih dejavnosti, plačujejo ravnanje z odpadki v skladu s pogodbo o ravnanju z odpadki, ki so jo sklenili z izvajalci, na podlagi osnov za obračun storitev iz 5. člena Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (v m3 ali kg) in po veljavnem ceniku izvajalca.
4. člen
Cena storitev se uporablja od pridobitve pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje in v skladu s sprejetim Sklepom o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Gorje za leto 2010.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 104/09).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-3/2011-4
Gorje, dne 13. aprila 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.