Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2673/11 , Stran 986
Ob-2673/11
Na podlagi določil Statuta družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova cesta 15, Radomlje, sklicuje direktor-uprava družbe
18. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
ki bo dne 23. 5. 2011, ob 14 uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja. Predlog sklepov: 1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine. 1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala družbe. 2. Izvolitev predsedujočega skupščine in dveh preštevalcev glasov. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine. 3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta družbe LIP Radomlje d.d. ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepov: 3.1. Skupščina delničarjev LIP Radomlje d.d. se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta LIP Radomlje d.d. 3.2. Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 4. Predlog za uporabo bilančnega dobička. Predlog sklepa: 4.1. Bilančni dobiček se uporabi skladno s predlogom nadzornega sveta. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: 5.1. Za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2011, se imenuje revizijska družba Valuta družba za revizijo d.o.o. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana konec 4 dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4 dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje, do vključno 19. 5. 2011. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na njenem sedežu, in sicer vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami razen o prvi točki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Skupščina je sklicana za 14. uro, prostor za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje, in sicer vsak delovnik, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
LIP Radomlje d.d. direktor Asto Dvornik