Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1447. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna, stran 4052.

Na podlagi prvega odstavka 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 83/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 4. seji dne 12. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna
1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 53/09) se v 12. členu doda stavek, ki se glasi: »V tem primeru se pokop izvede z raztrosom pepela na za to predvideno mesto na pokopališču, razen, če je bila pokojnikova volja drugačna.«
2. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prostor za grobove se daje v najem za določen čas od 2 do 10 let in se lahko po poteku najemne pogodbe podaljša. Pred potekom najemne pogodbe mora upravljavec pisno opozoriti najemnika o prenehanju pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe ne bi podaljšal. Če pogodbeni stranki najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti opremo groba v 60 dneh po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe. Če tega ne stori, stori to upravljavec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda drugemu v najem.
V primeru, da najemnik groba ni znan, upravljavec pokopališča javno objavi namero o opustitvi groba in odstranitvi nagrobne opreme. Javna objava se izvede na oglasni deski pokopališča, oglasni deski občine, lokalnih javnih glasilih in z obvestilom na grobu samem. Po 60 dneh od dneva objave obvestila se smatra, da grob nima lastnika in ga upravljavec sam prevzame v upravljanje oziroma ga opusti in odstrani opremo z groba.
V času odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča. Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja upravljavec.«
3. člen
V 35. členu se v prvem odstavku v zadnji alineji piko zamenja z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– ob smrti dosedanjega najemnika.«
4. člen
Za 35. členom se doda novi 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
»V primeru razveljavitve najemne pogodbe zaradi smrti najemnika mora eden izmed njegovih dedičev z upravljavcem pokopališča skleniti novo pogodbo o najemu grobnega prostora. Kolikor med dediči ni soglasja o tem, kdo izmed njih bo novi najemnik grobnega prostora iz razloga, ker je interesentov več, najemnika izmed teh določi župan s sklepom, pri čemer upošteva naslednji prednostni vrstni red:
1. Plačnik pokopa dosedanjega najemnika.
2. Zakoniti dediči dosedanjega najemnika po predpisih o dedovanju.
3. Druge osebe, ki so živele v skupnem gospodinjstvu z dosedanjim najemnikom in niso njegovi zakoniti dediči.
4. Ostali.
V primeru, da je za najem grobnega prostora zainteresiranih več oseb iz posamezne prednostne skupine in med njimi dogovor ni mogoč, se lahko za najemnike posameznega grobnega prostora določi več oseb.
Navedeni prednostni vrstni red se lahko v primeru obstoja utemeljenih okoliščin, katerih obstoj izkazuje zainteresirana oseba za najem, spremeni.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2011
Postojna, dne 12. aprila 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.