Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

VL 116264/2010 Os-2345/11 , Stran 1001
VL 116264/2010 Os-2345/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Silva Marn, Bleiweisova cesta 20, Kranj, proti dolžniku Dejanu Golub, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Tomaž Skubic, Savska Loka 4, Kranj, zaradi izterjave 509,35 EUR, sklenilo: dolžniku Dejanu Golub, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Tomaž Skubic, Savska Loka 4, Kranj. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 2. 2011