Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1420. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine, stran 4025.

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije – Združenje SAZAS (v nadaljevanju: Združenje SAZAS), Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
1. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Igor Teršar,
2. Zveza kulturnih društev Slovenije, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Rudolf Šimac,
3. Zveza kulturnih društev Ljubljana, Krekov trg 2/II, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Lojze Adamlje,
4. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednica Mateja Kožuh Novak sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZASP) in 8. člena Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 138/06; v nadaljevanju: Pravilnik)
S K U P N I S P O R A Z U M
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine
1. člen
Predmet sporazuma
Stranke uvodoma ugotavljajo:
– da je Združenje SAZAS kolektivna organizacija, ki na podlagi ZASP in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorske pravice na avtorskih delih s področja glasbe,
– da je Združenje SAZAS v Uradnem listu RS, št. 40/10 z dne 21. 5. 2010 objavilo vabilo k pogajanjem vsem reprezentativnim združenjem uporabnikov avtorskih glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve z javnim izvajanjem in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupnega sporazuma o tarifah, pogojih, okoliščinah uporabe, načinu plačila in ostalih pogojih za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS na področju organiziranja prireditev z javnim izvajanjem skladno z določbami 1. in 2. odstavka 157. člena ZASP. K pogajanjem je Združenje SAZAS povabilo tudi interesna združenja,
– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi organizacijami, Združenje SAZAS ščiti na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljevanju: repertoar Združenja SAZAS),
– da sklepajo ta skupni sporazum, ki je rezultat medsebojnih pogajanj, usklajevanj in kompromisov, z namenom določitve posebnih pogojev uporabe in tarife za javno izvajanje glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS izključno in samo za izvajanje glasbe na kulturnih prireditvah.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Slovenije, Zveza kulturnih društev Ljubljana, Zveza društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju: »podpisniki«) zagotavljajo:
– da vsak posamezni podpisnik v svojem članstvu združuje večino organizacij v Sloveniji, ki opravljajo neprofitno kulturno dejavnost v kulturnih in upokojenskih društvih in je zato na področju teh dejavnosti reprezentativno združenje v smislu 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah,
– da v dejavnost vsakega posameznega podpisnika spada tudi sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del, kot je pričujoči sporazum.
2. člen
Osebna veljavnost in predmet skupnega sporazuma
S tem skupnim sporazumom se določijo pogoji uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe ter rok in način plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS.
Ta sporazum se nanaša izključno na javno izvajanje glasbenih avtorskih del v okviru kulturne dejavnosti v kulturnih in upokojenskih društvih.
3. člen
Osnova za predmetni skupni sporazum je Pravilnik, ki je kot priloga 1 sestavni del tega skupnega sporazuma. Kolikor ta skupni sporazum ne določa drugače, za uporabo glasbenih avtorskih del v obliki javnega izvajanja v okviru neprofitne kulturne dejavnosti velja in se uporablja Pravilnik.
4. člen
Tarifa in obračun avtorskega nadomestila
Avtorsko nadomestilo oziroma honorar se izračuna na način in v višini, kot je to določeno v Pravilniku, kolikor ta sporazum ne določa drugače.
Kadar posamezni organizator javnega izvajanja glasbenih avtorskih del v okviru kultunih društev in kulturnih skupin v okviru društev upokojencev izpolnjuje pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju tega sporazuma, se višina avtorskega honorarja oziroma nadomestila za posamezno prireditev določi in obračuna kot sledi:
1. Tarifa se določi glede na vrsto prireditve, skladno s Pravilnikom in je osnova za izračun avtorskega honorarja oziroma nadomestila (v nadaljevanju »osnova«).
2. Osnova se v primeru pravočasne, pravilne in popolne dostavitve vseh potrebnih podatkov zniža za 20%.
3. Organizatorjem prireditev z javnim izvajanjem v okviru kulturnih društev in kulturnih skupin v okviru društev upokojencev se v primeru, da gre za prireditev z vstopnino, osnova zniža za 10%.
4. Organizatorjem prireditev z javnim izvajanjem v okviru kulturnih društev in kulturnih skupin v okviru društev upokojencev se v primeru, da gre za prireditev tj. brez vstopnine, osnova zniža za 20%.
5. Članom podpisnikov se osnova zniža za 10%.
6. Kolikor bo organizator prireditev z javnim izvajanjem v okviru kulturnih društev in kulturnih skupin v okviru društev upokojencev vse obveznosti iz 2. točke tega člena izpolnil v predpisani elektronski obliki, objavljeni na uradni spletni strani Združenja SAZAS, se mu osnova zniža za 5%.
7. Znižanji iz 3. in 4. točke tega člena se med seboj izključujeta.
8. Znižanja se ne seštevajo kumulativno, temveč se rezultat vsakega znižanja vzame kot osnova za naslednje znižanje.
9. Znižanja se med seboj, razen v primeru 7. točke tega člena, ne izključujejo.
Znižanja tarife se upoštevajo izključno in samo za prireditve z javnim izvajanjem v okviru neprofitne kulturne dejavnosti.
5. člen
Prireditev, oproščene plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila
Enkrat letno, v okviru neprofitne kulturne dejavnost kulturnih društev in kulturnih skupin v okviru društev upokojencev, je ena prireditev, na kateri se predstavi celoletno delo društva, v celoti oproščena plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila. S tem Združenje SAZAS prispeva k razvoju tovrstnega kulturnega udejstvovanja.
6. člen
Okoliščine, zaradi katerih se plačilo avtorskega honorarja zniža
Znižanje iz 2. in 6. točke 4. člena tega sporazuma se priznava uporabnikom avtorskih del iz razloga racionalizacije poslovanja Združenja SAZAS, saj se Združenju SAZAS s pravočasno in popolno dostavitvijo podatkov v predpisani elektronski obliki znižajo adminstrativni stroški poslovanja in stroški obdelave podatkov.
Znižanje iz 3. oziroma 4. točke 4. člena tega sporazuma se priznava uporabnikom, ker imajo zaradi svojega nepridobitnega statusa ohranjanja in širjenja narodne kulturne dediščine, tradicije zborovskega petja, godb in folklore ter plesne in za Evropo edinstvenega ljubiteljskega delovanja na tem področju poseben popust pri plačilu nadomestila za uporabo zaščitenega glasbenega repertoarja.
Znižanje iz 5. točke 4. člena tega sporazuma se prizna zaradi olajševalne in povezovalne vloge, ki jo imajo podpisniki pri uveljavljanju avtorske pravice na prireditvah, ki so organizirane za javne izvedbe v okviru prireditev z javnim izvajanjem v okviru neprofitne kulturne dejavnosti, kar se kaže v dejstvu, da so podpisniki vodili poganja z Združenjem SAZAS, da so skrbniki sporazuma v razmerju do svojih članov, da so dolžni redno sporočati vsako spremembo pri svojih članih, da bodo svoje člane redno opozarjali na pomen avtorskopravne zaščite, na pomen ureditve odnosov med organizatorji prireditev z javnim izvajanjem v okviru neprofitne kulturne dejavnosti in Združenjem SAZAS, kakor tudi na vse novosti, ki se tičejo medsebojnih razmerij. Podpisniki bodo svoje člane opozarjali v primeru kršitev določb njihovih individualnih pogodb (zamude pri plačilih, nepopolna ali nepravočasna dostavitev podatkov …) ter ustrezno oglaševali Združenje SAZAS.
7. člen
Pravočasna, pravilna in popolna dostavitev vseh potrebnih podatkov
Pogoji iz 2. točke 4. člena so izpolnjeni, če organizator prireditve z javnim izvajanjem v okviru kulturnih društev in kulturnih skupin v okviru društev upokojencev Združenju SAZAS dostavi obrazca SAZAS – 1 (spored izvedenih del za javno izvajanje del na koncertih in prireditvah) in SAZAS – 3 (osnove za obračun avtorskega honorarja) enkrat mesečno. Rok za dostavitev obeh obrazcev za vse prireditve je do 15. dneva v mesecu za pretekli mesec. Združenje SAZAS, kolikor pride do razlike med prodanimi vstopnicami in številom obiskovalcev na prireditvi iz 3. točke 4. člena, v primeru da organizator predloži dokaz o brezplačnih vstopnicah, osnova pa se obračunava glede na število obiskovalcev prireditve, kot podlago za obračunavanje osnove vzame najmanj 80% obiskovalcev.
Za resničnost in popolnost prijavljenih podatkov na obrazcih SAZAS – 1 in SAZAS – 3 je odgovoren posamezni organizator prireditve z javnim izvajanjem v okviru neprofitne kulturne dejavnosti.
8. člen
Plačilo avtorskega nadomestila
Združenje SAZAS bo skladno z določbami tega sporazuma in Pravilnika po izvedeni prireditvi obračunalo avtorsko nadomestilo oziroma honorar in izstavilo račun organizatorju prireditev z javnim izvajanjem v okviru kulturnih društev in kulturnih skupin v okviru društev upokojencev.
Organizator prireditev z javnim izvajanjem v okviru kulturnih društev in kulturnih skupin v okviru društev upokojencev je račun za avtorsko nadomestilo oziroma honorar dolžan poravnati v tridesetih dneh od dneva izstavitve računa.
9. člen
Pravica do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji določeni v njem se uporabljajo in veljajo izključno za uporabnike, ki v svoji dejavnosti uporabljajo glasbena dela, kot je to določeno v 2. in 4. členu tega sporazuma, in imajo z Združenjem SAZAS sklenjeno individualno pogodbo skladno s tem sporazumom. Morebitne neporavnane pretekle obveznosti članov podpisnikov, niso ovira za sklenitev tega skupnega sporazuma, kakor tudi ne za sklenitev individualne pogodbe med Združenjem SAZAS in članom podpisnikov.
Seznami članov podpisnikov so kot Priloge 2, 3, 4, in 5 sestavni del tega sporazuma. Podpisniki se zavezujejo, da bodo Združenju SAZAS ob vsaki spremembi članstva (sprejem ali izstop člana) v roku 15-ih dni posredovali nov seznam svojih članov.
Posamezni član podpisnikov bo z Združenjem SAZAS sklenil individualno pogodbo. V pogodbi bodo za vsakega člana podpisnikov določeni pogoji za uporabo glasbe skladno s tem sporazumom.
10. člen
Izguba pravice do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji po njem se ne uporabljajo za organizatorje prireditev z javnim izvajanjem v okviru kulturnih društev in kulturnih skupin v okviru društev upokojencev, ki jim Združenje SAZAS prekliče individualno sklenjeno pogodbo zaradi kršitev individualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma (v nadaljevanju besedila: kršitelj). V primeru kršitev Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma bo Združenje SAZAS kršitelja pisno obvestila o kršitvi. O kršitvi člana podpisnikov bo Združenje SAZAS obvestilo tudi podpisnika tega sporazuma.
V pisnem obvestilu o kršitvi bo Združenje SAZAS kršitelja pozvalo k odpravi kršitve.
V primeru, da kršitelj, ki mu je bila pisno obvestilo o kršitvi že poslano, ponovno krši ZASP, Pravilnik, predmetni sporazum ali individualno sklenjeno pogodbo, bo Združenje SAZAS individualno sklenjeno pogodbo preklicalo z odpovednim rokom 30 dni.
Šteje se, da je individualna pogodba odpovedana pravilno, četudi kršitelj ne dvigne pisemske pošiljke, ki mu je poslana na uradni naslov. V slednjem primeru se šteje, da je individualna pogodba pravilno odpovedana s potekom roka za dvig priporočene pisemske pošiljke, ki vsebuje obvestilo o odpovedi.
Združenje SAZAS lahko prekliče podano odpoved individualne pogodbe, če kršitelj do dneva poteka odpovednega roka odpravi kršitve, zaradi katerih je bila pogodba odpovedana. O odpovedi individualne pogodbe člana podpisnikov, bo Združenje SAZAS obvestilo tudi posameznega podpisnika tega sporazuma.
Kršitve posameznega kršitelja ne vplivajo na veljavnost tega skupnega sporazuma, niti na druge individualne pogodbe, sklenjene na podlagi tega sporazuma.
11. člen
Obveznosti podpisnikov
Podpisniki bodo seznanili vse svoje člane z vsebino tega sporazuma in jih pozvali naj z Združenjem SAZAS podpišejo individualne pogodbe v skladu s tem sporazumom.
Podpisniki bodo po svojih najboljših močeh pripomogli k temu, da bodo člani podpisnikov spoštovali določbe v času trajanja tega sporazuma.
Podpisniki bodo v primerih nespoštovanja določb tega sporazuma posredovali pri svojih članih-kršiteljih avtorskih pravic.
Podpisniki bodo svoje člane pozvali k plačilu neporavnanih obveznosti do Združenja SAZAS, ki jih imajo njihovi člani v času podpisa tega sporazuma.
Vsak posamezni podpisnik bo na svoji uradni spletni strani objavil znak Združenja SAZAS s pripisom »Spoštujmo avtorsko pravico«.
12. člen
Kršitve avtorskih pravic
Združenje SAZAS lahko tudi pred odpovedjo individualne pogodbe pisno opomni člana podpisnikov, ki krši določbe individualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma.
Zoper člane podpisnikov, ki bodo večkrat kršili pogoje o uporabi glasbenih avtorskih del, določbe individualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma, bo Združenje SAZAS uporabilo vsa razpoložljiva pravna sredstva.
13. člen
Zaščita interesov članov podpisnikov
Združenje SAZAS si bo prizadevalo zagotoviti članom podpisnikov zaščito pred zahtevki tretjih oseb ali svojih članov, ki bi se nanašali na neizključen prenos avtorskih pravic oziroma dovoljenje za uporabo glasbenih avtorskih del, ki se daje v zvezi s tem sporazumom in na podlagi sklenjenih individualnih pogodb.
14. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa vseh strank sporazuma in velja do 31. decembra 2011. Sporazum začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S potekom roka veljavnosti tega sporazuma ali v drugih primerih prenehanja tega sporazuma prenehajo avtomatično veljati tudi vse individualne pogodbe, sklenjene na podlagi tega sporazuma.
Predstavniki podpisnikov in Združenja SAZAS bodo najkasneje v mesecu oktobru 2011 preverili sodelovanje vseh pogodbenih strank ter članov podpisnikov in učinke ter realizacijo tega sporazuma ter pričeli pogajanja o podaljšanju tega sporazuma oziroma sklenitvi novega.
15. člen
Mirno reševanje sporov
Stranke tega sporazuma bodo reševale spore po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je pristojno redno sodišče v Ljubljani.
16. člen
Ta sporazum je sestavljen v petih istovetnih izvodih, od katerih vsaka stranka sporazuma prejme en izvod.
Trzin, dne 13. aprila 2011
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Igor Teršar l.r.
Direktor
 
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Rudolf Šimac l.r.
predsednik
 
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Mateja Kožuh Novak l.r.
predsednica
 
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA
Lojze Adamlje l.r.
predsednik
 
ZDRUŽENJE SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
predsednik Upravnega odbora