Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2659/11 , Stran 985
Ob-2659/11
Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 7. poglavja 2. točke veljavnega Statuta družbe Kostak komunalnega stavbnega podjetja d.d., uprava sklicuje
18. redno skupščino
delniške družbe Kostak komunalno stavbnega podjetja d.d.,
ki bo v sredo, 25. 5. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a, Krško, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave: Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, za preštevalki glasov Mojco Brinovec in Renato Resnik. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Boris Pavlin. 2. Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom družbe Kostak d.d. za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe Kostak d.d., z dne 15. 3. 2011, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila družbe za poslovno leto 2010. 3. Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Bilančni dobiček družbe Kostak d.d. Krško na dan 31. 12. 2010 znaša 1.873.504 EUR in je sestavljen iz prenesenega dobička leta 2003–2009, v višini 1.730.249 EUR in nerazdeljenega dobička poslovnega leta 2010, v višini 143.255 EUR. Del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2003 v višini 17.423 EUR in del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2004 v višini 126.577 EUR, se razporedi za izplačilo dividend delničarjem v višini 3,6 EUR na delnico. Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.729.504 EUR, ki predstavlja dobiček leta 2004–2009, ostane nerazporejen (preneseni dobiček). b) Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico. 4. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta ter izvolitev in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarja. Predlog sklepa nadzornega sveta: a) Skupščina delničarjev se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Cvetka Sršena. b) Skupščina delničarjev družbe Kostak d.d. izvoli in imenuje Nino Ribič, kot nadomestno članico v nadzorni svet, ki zastopa interese delničarja, z mandatom, ki traja od dneva izvolitve do 31. 8. 2012, ko se mandat ostalim članom nadzornega sveta izteče. 5. Sprememba Statuta družbe Kostak d.d. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina delničarjev potrdi spremembe Statuta družbe Kostak komunalno stavbnega podjetja d.d. v delu poglavja točke V. z naslovom »UPRAVA«. 6. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina delničarjev predsedniku uprave družbe izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi: 1. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje. 2. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 4000 delnic, kar predstavlja 10% delnic družbe. 3. Družba ne pridobiva delnice s posli na organiziranem trgu kapitala, zato cena tako pridobljenih delnic sme biti nižja do največ 35% od knjigovodske vrednosti delnice in sme biti višja do največ 35% od knjigovodske vrednosti delnice, ugotovljene na zadnji dan leta pred pridobitvijo. 4. Družba lahko s tem pooblastilom pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi pogoji: – za morebitno odprodajo strateškemu partnerju na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta, – za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih iz glavne dejavnosti, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta, – za morebitno nagrado upravi in nadzornemu svetu družbe. 5. Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu. 6. Predsednik uprave mora na prvi naslednji skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu ter deležu delnic in vrednosti delnic. Hkrati pa mora predsednik uprave seznaniti skupščino delničarjev z morebitno odsvojitvijo lastnih delnic. 7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011 Predlog sklepa nadzornega sveta: na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska družba In revizija d.o.o. Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. 8. Pobude in vprašanja delničarjev. Informacije za delničarje Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v splošno kadrovskem sektorju, pri Sabini Simončič, vsak delavnik od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe Kostak d.d. do vključno datuma zasedanja skupščine. Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh družbe, www.kostak.si. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: kostak@kostak.si. ali priporočeno po pošti. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo ne enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti, na naslov kostak@kostak.si. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje štiri pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe Kostak d.d. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v Centralno Klirniško depotno družbo 4 dni pred dnevom skupščine ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, novela C. Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino in s podpisom na seznam udeležencev. Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 40.000 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba Kostak komunalno stavbno podjetje d.d. nima lastnih delnic. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 12.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kostak komunalno stavbno podjetje d.d. Miljenko Muha, predsednik uprave