Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2756/11 , Stran 994
Ob-2756/11
Na podlagi 14. člena Statuta podjetja Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne 37, uprava družbe sklicuje redno letno
20. skupščino Magneti Ljubljana,
podjetja za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo 23. 5. 2011, ob 13.30, v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Skupščina imenuje organe skupščine: – predsednik skupščine Albert Erman – verifikacijska komisija: – predsednik Helene Drolc, – član Irena Menard Lacković, – član Sara Maleta. 3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2010. 4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini 5.698.454,22 EUR v skladu z določbami 231., 282 in 293. člena ZGD-1 uporabi za: – preneseni dobiček iz preteklih let v znesku 5.267.304,80 EUR (leto 01 EUR 449.430,56, leto 02 EUR 645.806,45, leto 03 EUR 874.608,66, leto 04 EUR 1.316.303,68, leto 05 EUR 650.049,07, leto 06 EUR 581.834,00 in leto 07 EUR 569.338,66) in leto 08 EUR 179.933,72 in se uporabi; – čisti dobiček leta 2010 znaša 431.149,42 EUR in ostane v celoti nerazporejen. V skladu z 282.a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2010. 5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011. Predlog sklepa: Skupščina imenuje SN revizija d.o.o. za revizijo poslovanja družbe Magneti, Ljubljana d.d. za leto 2011. 6. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta. Predlog sklepa: Višina sejnine se za predsednika nadzornega sveta znaša neto 500 EUR, za člane pa neto 300 EUR. 7. Potrditev novih članov nadzornega sveta. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 bo delničarjem na vpogled v tajništvu sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse delovne dni, med 8. in 12. uro. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo vsi, delničarji in člani nadzornega sveta, ne glede na to, če niso delničarji. Navodila za glasovanje Glasovanje o točkah 1., 2. in 6. dnevnega reda poteka javno, glasovanje o točkah 4., 5., in 7. dnevnega reda poteka z glasovnicami. Način glasovanja Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prihodu na skupščino v zameno za vabilo. Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja. Če sklic skupščine ni uspešen, se skupščina ponovi istega dne, ob 15. uri, v istih prostorih. Skupščina bo veljavna, če bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Magneti Ljubljana d.d. direktor podjetja Albert Erman, univ. dipl. inž.