Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2638/11 , Stran 983
Ob-2638/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) in točke 6.3 Statuta delniške družbe uprava družbe Elektromontaža elektromontažno in projektivno podjetje, d.d. sklicuje
15. redno sejo delničarjev skupščine
Elektromontaža elektromontažno in projektivno podjetje, d.d., Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana,
ki bo 25. 5. 2011, ob 12.30, v poslovnih prostorih Elektromontaža elektromontažno in projektivno podjetje, d.d., Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana. Določen je naslednji dnevni red: 1) Otvoritev in ugotovitev prisotnosti ter izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Samir Kerić. Za preštevalca glasov se izvoli Damijano Rovšnik. 2) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2010 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2010. 3) Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa Bilančni dobiček za leto 2010 znaša 267.013,00 EUR in se razdeli: – za izplačilo dividend delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine, v bruto znesku 197.735,00 EUR, kar je 2,5 EUR bruto na delnico. Dividende bodo izplačane najkasneje 60 dni od skupščine. Ostanek bilančnega dobička v višini 69.278,00 EUR ostane nerazporejen. Predsedniku uprave ter članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2010. Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je uprava družbe. Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka. Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 20. 5. 2011 (presečni dan) in, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred skupščino.
Elektromontaža elektromontažno in projektivno podjetje, d.d., uprava družbe predsednik uprave Bojan Mulej

AAA Zlata odličnost